Problematyka bezpieczeństwa od początku istnienia świata nurtowała ówczesnych myślicieli, filozofów. W dzisiejszych czasach coraz częściej problem ten omawiany jest na różnego rodzaju kongresach, zjazdach czy publikacjach naukowych. Już w czasach, w których żyli „ludzie pierwotni” – ów jednostki pałały się tym, jak zapewnić sobie i swoim rodzinom bezpieczeństwo, pewny byt. W XX wieku wydarzyło się tak wiele zdarzeń mających wiele wspólnego z bezpieczeństwem, że problem ten urasta do problemu niezmiernie aktualnego, problemu wyższej rangi. Wielu myślicieli starało się „zaszufladkować”, trafnie nazwać problem bezpieczeństwa. Jednym z nich był Darwin, który znalazł synonim do słowa „bezpieczeństwo” we frazie „walka o byt”. Według Darwina organizm żywy posiada stosunki z innymi organizmami i walczy z nimi o własny byt. Uwzględniał natomiast wzajemną kooperację czy nawet symbiozę. Prawa Darwina zostały nazwane darwinizmem społecznym , bądź socjaldarwinizmem. Warto również wspomnieć teorie Niccolo Machiavellego, który wręcz zalecał przemoc i wojnę , jeśli jest śliśle określony cel. Machiavelli zachęcał do stosowania zasady „cel uświęca środki”. Kolejnym myślicielem ,który podejmował i niezwykle szeroko opisywał problem konfliktów, a także związanego z tym bezpieczeństwa, był Ludwik Gumplowicz. Uczeni nazywają Gumplowicza pierwszą wybitną indywidualnością polskiej socjologii. Ów XIX-wieczny filozof uważał, iż głównym żywiołem życia społecznego zawsze były, są i będą konflikty. Ludwik Gumplowicz w swoich pracach głosił poniekąd wspomniany wcześniej darwinizm społeczny. Według polskiego uczonego zmieniać się będą formy konfliktów, wojen, ale uważal je jako „prawo natury”, coś , czego nie da się zmienić. Gumplowicz uważał, ze jednostka nigdy nie będzie do końca bezpieczna, bowiem istnieje ciągły konflikt interesów między poszczególnymi grupami społecznymi, czy klasami. Na problem bezpieczeństwa należy spojrzeć także z innej strony. Ciekawy punkt widzenia w swych pracach przedstawia Edward O. Wilson. W swej pracy pt. „Socjobiologia” zwraca uwagę na problem agresji. Szczególną uwagę uczony zwraca na tak zwaną agresję ideową. Agresja ta wprost proporcjonalnie uderza w bezpieczeństwo człowieka, a także jego potrzeby i prawa. Agresja ideowa, zwana również moralistyczną, wyraża się w narzucaniu drugiemu człowiekowi w co ma wierzyć, a także jaka idea powinna przyświecać podczas jego życia na Ziemi. Rozważania na temat bezpieczeństwa snuł także K. Lorenz, który uważał, iż bezpieczeństwu człowieka zagraża on sam. Mianowicie za „winowajcę” zachwiania bezpieczeństwa...