Przywilej koszycki – Ludwik Węgierski (1374) – obniżenie podatku do 2 gr, - ziemie szlachcica zwolnione z podatku, zobowiązanie do płacenia szlachcie za udział w wyprawach wojennych poza granicami państwa. Przywilej piotrkowski – Władysław Jagiełło (1388) – zabronienie powierzania urzędów starosty, przypodobanie się władcy szlachcie, zobow. Króla do wykupywania rycerzy z niewoli. Przyw. Czerwieński – Władysław Jagiełło (1422) – zakaz łączenia stanowiska starosty i sędziego, przywilej został wydany w celu uzyskania nast.tronu, gwar.nietykalności dóbr ziemskich. Przyw.mielnicki – Aleks.Jagielończyk – ustępstwa na rzecz magnaterii, chłop nie mógł opuścić wsi bez zgody pana. Nihil – Novi – Aleks. Jagielończyk – przyw.wywołał burzliwą opozycję szlachty w całym królestwie. Demokracja szlachecka – przyznawała prawa polityczne wyłącznie szlacheckie. Szlachcicem był magnat i średniozamożny właściciel folwarku, ale ziemie uprawiał własnymi rękoma( szlachta zagrodowa). Statut warcki 1423 – nakazywał wojewodom ustalanie max.cen na produkty miejskie. Przyw cerekwicko – nieszawskie 1454 – zawierały przepis, gdzie sprawy o zabicie szlachcica podlegały szlach. sądom. Przyczyny wojny XIII letniej: - powstania antykrzyżackie w Prusach, - utworzenie związku Pruskiego , którego celem była walka z Krzyżakami, - akt inkorporacji czyli włączenia pomorza do Polski. Hołd Pruski – odbył się 10.04.1525 w Krakowie. Postanowienia: -prawo do dziedziczenia Prus Książecych otrzymywali męscy potomkowie Albrechta, - w wyniku tego aktu Prusy zakonne zostały przekształcone w Księstwo Pruskie jako lenno Polskie. Wojna z zakonem krzyżackim- W czerwcu 1410r. wznowiono działania wojenne. Do czerwieńska ściągnęły oddziały zaciężne i wojska litewsko ruskie dowodzone przez Księcia Witolda. Jagiełło i Witold skierowali swoje wojska na Malbork. 15 lipca 1410r. na polach pomiędzy wsiami Grunwald, Łodwigowo i Stębark rozegrała się wielka bitwa, w której udział brało 50 chorągwi polskich i 40 litewskich. Po pierwszym starciu wojska litewskie rzuciły się do ucieczki, ale wróciły na pole bitwy. Główny ciężar przejęło na siebie rycerstwo polskie. Krzyżacy ponieśli klęskę wraz ze swoim mistrzem. Warunki pokoju toruńskiego – w 1411r w Toruniu z Krzyżakami. Zakon Krzyżacki akceptował pozostanie Żmudzi przy Litwie, zwracał Polsce ziemię Dobrzyńską i wypłacenie wysokiego odszkodowania. Wzmocnienie unii polsko – litewskiej – w 1413r. zawarto w Horodle nową unię. Litwa miała pozostać odrębnym państwem i z własnym Księciem na czele. Polacy i Litwini zobowiązali się porozumiewać przy wyborze władcy i odbywać...