Strategia wojskowa jest dyscypliną naukową wchodzącą w skład nauk wojskowych. Spełnia zarówno kryteria naukowości jak i kryteria świadczące o jej samodzielności. Do obowiązujących współcześnie kryteriów naukowości zalicza się: a) postępowanie zgodnie z metodami naukowymi, to jest takimi, które zapewniają racjonalny dobór, układ i merytoryczną poprawność czynności; b) język pozwalający ściśle i jednoznacznie formułować wyniki prac badawczych, gwarantujące ich sprawdzalność i konfrontację z istniejącymi poglądami; c) uznanie za naukowe tylko takich twierdzeń, które mają dostateczne uzasadnienie pozwalające przyjąć je za pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa; d) wewnętrzną niesprzeczność zbioru twierdzeń, ich uporządkowanie w systemy naukowe; e) krytycyzm wobec wszystkich wypowiadanych tez, postawę ustawicznego sprawdzania, korygowania, rewidowania i rozbudowy istniejących systemów wiedzy; f) twórczy charakter rezultatów pracy włączony do już zastanego dorobku. Kryteria powyższe dotyczą w istocie przede wszystkim prac naukowo badawczych wykonywanych w ramach danej dyscypliny naukowej i sposobu ich wykonywania. Oceniane są przez specjalistów z danej lub pokrewnej dyscypliny czy specjalności naukowej. Są w dużym stopniu subiektywne, nie zawsze można je precyzyjnie wymierzyć, sprawdzić i stwierdzić, iż rzeczywiście mamy do czynienia z dyscypliną naukową, w której ramach powstało opracowanie mające naukowy charakter. Bardziej wymierny charakter mają kryteria świadczące o istnieniu i samodzielności danej dyscypliny naukowej. Do kryteriów tych zalicza się: a) posiadanie własnego przedmiotu badań; b) wypracowanie własnych specyficznych metod badań, zapewniających uzyskanie wiarygodnych wyników prowadzonych badań; c) istnienie wydziałów, instytutów, katedr, zajmujących się badaniami strategii wojskowej; d) nauczanie w szkołach wyższych strategii wojskowej; e) istnienie publikacji naukowych i podręczników z zakresu strategii wojskowej; f) organizowanie konferencji naukowych poświęconych strategii wojskowej. Przedstawione kryteria naukowości nie budzą wątpliwości, są powszechnie znane. Natomiast są też pewne kryteria świadczące o istnieniu i samodzielności strategii wojskowej jako nauki. Przedmiotem badań strategii wojskowej jest walka zbrojna, badana ze specyficznego dla strategii punktu widzenia. Jest to jednak określenie zbyt ogólne. Walkę zbrojną bada bowiem wiele innych dyscyplin naukowych. Bada ją sztuka operacyjna, taktyka, ekonomika bezpieczeństwa, logistyka, teoria dowodzenia, a także wiele dyscyplin naukowych spoza nauk wojskowych, lub z ich...