GLOBALIZACJA: jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Oznacza tworzenie nowego typu powiązań między przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest określeniem procesu, w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata mają znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi i całych społeczeństw w odległych nawet częściach globu. Obszarami globalizacji są finanse, rynki, strategie konkurencyjne, technologia, badania i rozwój wiedzy, modele konsumpcji i style życia, regulacje prawne, a także obraz ujednoliconego świata. Globalizacja zapewnia korzyści wynikające przede wszystkim z rozszerzania skali produkcji i przedłużania cykli życia produktów. TERMIN "GLOBALIZACJA" MA CO NAJMNIEJ TRZY ZNACZENIA: a) odnosi się do procesu umiędzynarodowienia stosunków społecznych, b) oznacza nową fazę modernizacji i rozwoju kapitalizmu z naciskiem na stosunki międzynarodowe, c) określa nowe tendencje w rozwoju kultury. POZYTYWNE STRONY GLOBALIZACJI: - Rozpowszechnianie - Postęp naukowo-techniczny (np. rozwój Internetu, nowoczesnych środków transportu, telefonii) - Handel międzynarodowy (wymiana dóbr i usług- np. przynależność państw do Światowej Organizacji Handlu) - Rozwój technologii - Osłabia konflikty zbrojne - Większa tolerancja narodowa - Łatwość komunikowania się - Powiększenie rynków zbytu - Regionalna integracja gospodarcza (np.Unia Europejska czy Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu - NAFTA) NEGATYWNE STRONY GLOBALIZACJI: - Zagrażanie tożsamości narodowej - Upadek małych przedsiębiorstw - Wzrost bezrobocia w krajach słabiej rozwiniętych gosp - Przyrost ludności - Zagrożenie środowiska naturalnego (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, wycinanie lasów, erozja gleby oraz brak wody - Monotonność - Brak oryginalności - Niszczenie środowiska (budując wciąż nowe fabryki i wytwórnie) - Wzrost ilości śmierci - Rozwój motoryzacji - Negatywny wpływ na gospodarki krajów słabszych ekonomicznie, dla których globalizacja może ozn. dominację na ich rynkach ponadnarodowych korporacji z krajów wysokorozwiniętych, i ekonomiczną zależność od zagranicznych central tych przedsiębiorstw. - Pieniądze zarobione przez daną placówkę są przekazywane na konto koncernu; jedynie mała część tych funduszy to pensje dla pracowników, oraz podatki odprowadzane za możliwość działania placówki w danym kraju. PRZEJAWY GLOBALIZACJI W ŻYCIU CODZIENNYM: Proces ten wzmacniany jest przez rozwój światowego systemu finansowego i walutowego oraz gospodarkę zagraniczną. Globalizacja "gości" z nami na każdym kroku. Od komórek,...