GLOBALIZACJA: jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Oznacza tworzenie nowego typu powiązań między przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest określeniem procesu, w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata mają znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi i całych społeczeństw w odległych nawet częściach globu. Obszarami globalizacji są finanse, rynki, strategie konkurencyjne, technologia, badania i rozwój wiedzy, modele konsumpcji i style życia, regulacje prawne, a także obraz ujednoliconego świata. Globalizacja zapewnia korzyści wynikające przede wszystkim z rozszerzania skali produkcji i przedłużania cykli życia produktów.

TERMIN "GLOBALIZACJA" MA CO NAJMNIEJ TRZY ZNACZENIA:

a) odnosi się do procesu umiędzynarodowienia stosunków społecznych,

b) oznacza nową fazę modernizacji i rozwoju kapitalizmu z naciskiem na stosunki międzynarodowe,

c) określa nowe tendencje w rozwoju kultury.

POZYTYWNE STRONY GLOBALIZACJI:

- Rozpowszechnianie

- Postęp naukowo-techniczny (np. rozwój Internetu, nowoczesnych środków transportu, telefonii)

- Handel międzynarodowy (wymiana dóbr i usług- np. przynależność państw do Światowej Organizacji Handlu)

- Rozwój technologii

- Osłabia konflikty zbrojne

- Większa tolerancja narodowa

- Łatwość komunikowania się

- Powiększenie rynków zbytu

- Regionalna integracja gospodarcza (np.Unia Europejska czy Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu - NAFTA)

NEGATYWNE STRONY GLOBALIZACJI:

- Zagrażanie tożsamości narodowej

- Upadek małych przedsiębiorstw

- Wzrost bezrobocia w krajach słabiej rozwiniętych gosp

- Przyrost ludności

- Zagrożenie środowiska naturalnego (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, wycinanie lasów, erozja gleby oraz brak wody

- Monotonność

- Brak oryginalności

- Niszczenie środowiska (budując wciąż nowe fabryki i wytwórnie)

- Wzrost ilości śmierci

- Rozwój motoryzacji

- Negatywny wpływ na gospodarki krajów słabszych ekonomicznie, dla których globalizacja może ozn. dominację na ich rynkach ponadnarodowych korporacji z krajów wysokorozwiniętych, i ekonomiczną zależność od zagranicznych central tych przedsiębiorstw.

- Pieniądze zarobione przez daną placówkę są przekazywane na konto koncernu; jedynie mała część tych funduszy to pensje dla pracowników, oraz podatki odprowadzane za możliwość działania placówki w danym kraju.

PRZEJAWY GLOBALIZACJI W ŻYCIU CODZIENNYM:

Proces ten wzmacniany jest przez rozwój światowego systemu finansowego i walutowego oraz gospodarkę zagraniczną. Globalizacja "gości" z nami na każdym kroku. Od komórek, komputerów, restauracji, książek np. Harry Potter aż po filmy. Wyjeżdżając na wakacje za granice mamy świadomość, że tam zobaczymy to, co jest u nas w kraju np. możemy napić się Coca Coli, iść na film Bridget Jones. Także w samym kraju zamieszkania globalizacja jest pozytywna.

Dzięki temu procesowi mamy do czynienia z nowoczesna technologia, nasz kraj lepiej się rozwija, podstawa jest już telefon, komórka czy tez Internet. Globalizacja umożliwia nam integracje z innymi ludźmi, łatwiej nam się komunikować, przyczynia się do zmniejszania wrogości wśród narodów, co zapewne zmniejsza ryzyko doprowadzenia do wojen czy konfliktów.

PRZYCZYNY GLOBALIZACJI:

- Postęp technologiczny

* elastyczność produkcji

* zróżnicowanie odmian produktów

* innowacje produktowi

* skracanie cyklu życia produktów

* możliwość poszerzenia kręgu potencjalnych klientów

* wzrost kosztów w sferze badań i rozwoju

* konieczność szybkiego wprowadzania produktów na rynek

* wzrost sprzedaży

- Postęp telekomunikacyjny

* łatwość dostępu do informacji

* poszerzenie zbioru informacji

* skrócenie czasu wymiany inf.

* skrócenie czasu i obniżenie kosztów transportu

* poszerzenie kryteriów decyzji strategicznych

* przyśpieszenie procesów decyzyjnych

* zmniejszenie znaczenia lokalizacji źródeł transportu

* mobilność zasobów i kontrahentów.

- Procesy integracji politycznej

* redukcja barier międzynarodowej wymiany handlowej

* standaryzacja technologiczna

* standaryzacja prawna

* instytucje ponadnarodowe

* zmniejszenie kosztów wymiany handlowej

* jednolite standardy techniczne

* jednolite normy prawne

* możliwość uczestniczenia w ponadnarodowych projektach.

GLOBALIZACJA A STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Globalizacja jest procesem międzynarodowym, który nie przebiega linearnie. Pozytywne nastawienie z dekady lat dziewięćdziesiątych, zastąpione zostało bardziej wyważonymi, czy wręcz krytycznymi sądami odnośnie tego zjawiska we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Dzisiaj pojawiają się powody, które mogą być przyczyną perturbacji i utrudnień w procesach globalizacji. Najważniejsze 3 przyczyny to:

1) stosunki między cywilizacjami,

2) suwerenność państw,

3) ubóstwo i marginalizacja części krajów czy regionów.

To są poważne powody, które nie mają nic wspólnego z nacjonalizmem czy parafiańszczyzną w oglądzie świata i podejściu społeczeństw do ich własnego rozwoju. Kryją się w nich podstawowe interesy narodów, społeczeństw i państw.

CZYNNIKAMI WPŁYWAJĄCYMI NA PROCES GLOBALIZACJI SĄ MIĘDZY INNYMI:

- Polityczny nacisk na wzrost poziomu życia, szczególnie przez rosnące aspiracje :globalnej klasy średniej” liczącej już obecnie ponad 2 mld ludzi;

- Intensyfikacja przepływu informacji oraz dalsze upowszechnienie demokracji;

- Poprawa jakości polityki makroekonomicznej;

- Wzrost handlu i inwestycji w skali światowej, a sprzeciwy wobec dalszej liberalizacji handlu ze strony grup interesów i niektórych rządów nie podważą zasadniczo podstawowej tendencji do wzrostu handlu światowego;

- powszechnienie technologii informacyjnej w krajach rozwiniętych gospodarczo, chociaż związane z tym korzyści zaczną odczuwać, choć w zróżnicowanej mierze inne kraje, przy czym wiele z nich nie zdoła jednak spełnić warunków skutecznego spożytkowania technologii informacyjnej: wysokiego poziomu edukacji, odpowiednio rozwiniętej infrastruktury i właściwej polityki regulacyjnej;

- Wzrost dynamiki sektora prywatnego, szczególnie w wielu krajach „wschodzących rynków”, stymulowanej deregulacją i prywatyzacją w Europie i Japonii, wzrost konkurencji, upowszechnienie „najlepszych praktyk w gospodarce” dzięki rewolucji informacyjnej.

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI FIRMY:

- Szybkość i nowoczesność cyklu rozwoju nowych wyrobów;

- Szybkość dostawy produktów wysoce dostosowanych do wymagań nabywców;

- Niski koszt rozwoju wyrobów i produkcji, zdolność do stałego obniżania kosztów;

- Stała poprawa jakości;

- Zdolność do pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju najbardziej utalentowanych pracowników;

- Stała poprawa obsługi nabywców;

- Elastyczność operacyjna.

Globalizacja w coraz większym stopniu cechuje dzisiejszy świat i wygląda na to, że nie ma od niej odwrotu. Jesteśmy przekonani, że większa liberalizacja handlu, bardziej swobodny przepływ kapitału oraz umożliwienie podmiotom gospodarczym transferu ich umiejętności, technologii oraz najlepszych praktyk może z czasem przynieść wiele korzyści w postaci dobrobytu, lepszych warunków życia oraz większej sprawiedliwości społecznej.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES GLOBALIZACJI.

Po II wojnie światowej nastąpił niezwykle szybki rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych. Od 1950 do 1970 roku obroty handlu międzynarodowego wzrosły pięciokrotnie. Rozwinęły się różne dziedziny obrotów usługowych. Pojawiły się na wielką skalę międzynarodowe ruchy kapitału. Wszystko to znalazło swoje odbicie w sferze międzynarodowych stosunków finansowych. Rozwinęły się ogromnie operacje bankowe związane z rozliczaniem i kredytowaniem bieżących obrotów zagranicznych. Miejsce sztywnego systemu dwustronnych rozliczeń claeringowych zajęły rozliczenia wielostronne. Wprowadzenie wymienialności walut zachodnioeuropejskich w końcu 1958 r. stworzyło nowe problemy utrzymywania równowagi bilansów płatniczych i wystarczalności rezerw walutowych w krajach kapitalistycznych. Pojawił się problem płynności międzynarodowej i na tym tle powstały nowe formy współpracy walutowej krajów kapitalistycznych. W końcu przeprowadzona została zasadnicza reforma Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w wyniku której pojawił się po raz pierwszy w historii międzynarodowy środek płatniczy kreowany przez międzynarodową instytucję. Szybki rozwój gospodarczy krajów socjalistycznych i rozwój współpracy między krajami RWPG stworzyły potrzebę nie tylko wprowadzenia rozliczeń wielostronnych między nimi, ale także rozwinięcia międzynarodowego mechanizmu kredytowego Wspólnoty Socjalistycznej. Do wielkich rozmiarów doszły obroty w zakresie długoterminowych kredytów międzynarodowych. Rozwinęły się międzynarodowe banki i instytucje finansowe. Powstał nowy rynek międzynarodowy eurowalut.

Potężnym czynnikiem sprzyjającym globalizacji jest ujednolicenie wzorców konsumpcji, stylów życia i technologii w skali globu. Jest dziś bardzo widoczne, że coraz większe rzesze ludzi prowadzą coraz bardziej zbliżony styl życia, mają podobne aspiracje konsumpcyjne i zawodowe, podobnie się odżywiają, ubierają, spędzają wolny czas, oglądają te same spektakle telewizyjne, czytają te same lub podobne artykuły w prasie, tego samego uczą się w szkołach, na uniwersytetach i kursach doskonalenia zawodowego. Poszukują więc w coraz większym stopniu tych samych dóbr, usług i wartości. Język angielski jest ich globalnym narzeczem, a amerykańskie gwiazdy filmu, telewizji i sportu są im często bliższe i lepiej znane niż rodzimi bohaterowie narodowi. Tak żyje, konsumuje, myśli i czuje szybko rosnąca globalna klasa średnia. Zjawisko to , choć w oczywisty sposób nieuniknione i stale postępujące, nie jest bynajmniej powszechnie akceptowane. Sprzeciwy wobec ujednolicenia i globalizacji są formułowane z reguły z pozycji grup społecznych ekonomicznie upośledzonych i zagrożonych marginalizacją. Ich osłabienie zależy od wzrostu ekonomicznego i jego konsumpcyjnych efektów dla grup dotychczas ekonomicznie upośledzonych, pozostawionych na peryferiach postępu. Są jednak i tacy, dla których postęp w każdej dziedzinie życia jest niezbędny do życia, do funkcjonowania we współczesnym świecie. I choć nie zawsze tak było w przeszłości, to dawało się odczuć, iż postęp jest nader potrzebny do rozwoju.

Dwie jednostki (producent i konsument) dobrowolnie podejmują decyzję o współpracy. Obie odnoszą korzyści poprzez przystąpienie do tej umowy (gdyby było inaczej, nie podejmowaliby współpracy), ale jedna strona zyskuje korzyść pieniężną. Producent dostaje pieniądze za wytworzony towar. Chce zarobić więcej (przekładając zysk pieniężny nad korzyści, które osiągnąłby, gdyby sam używał tych produktów), stara się rozszerzyć grono konsumentów. Decyduje się sprzedawać swoje wyroby nie tylko w rodzinnym mieście, ale również w sąsiednim. Następnie, gdy odniesie sukces, oraz jeśli konsumenci nadal będą chcieli kupować jego produkty, może zdecydować się rozwijać swoja ofertę wpływu o kolejne miasta, województwa oraz kraje. Na ostatnim etapie zjawisko to nazywamy globalizacją. Taki stosunek ekonomiczny jest dobrowolny, więc nie ma moralnie uzasadnionego argumentu za tym, aby ingerowało w niego państwo.