W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07 (Dz. U. Nr 116, poz. 740) z dniem 3 lipca 2009 r. straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132 / 02 poz. 1115). Od 3 lipca 2009 r. obowiązuje nowy wykaz chorób zawodowych zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, (Dz.U. Nr 105, poz. 869). Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2002 r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132 / 02 poz. 1121), jak i wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu w sprawach chorób zawodowych zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia - nadal są obowiązujące. UWAGA: Z dniem 01.08.2012 r. wchodzą w życie następujące akty prawne: • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 0, poz. 662). • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i...