W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07 (Dz. U. Nr 116, poz. 740) z dniem 3 lipca 2009 r. straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132 / 02 poz. 1115).

Od 3 lipca 2009 r. obowiązuje nowy wykaz chorób zawodowych zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, (Dz.U. Nr 105, poz. 869).

Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2002 r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132 / 02 poz. 1121), jak i wzory dokumentów stosowanych

w postępowaniu w sprawach chorób zawodowych zawartych

w załącznikach do tego rozporządzenia - nadal są obowiązujące.UWAGA:

Z dniem 01.08.2012 r. wchodzą w życie następujące akty prawne:

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 0, poz. 662).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 0, poz. 663).Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowejPracodawca jest obowiązany – zgodnie z art. 235 § 1 k.p. –niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

Obowiązek ten dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej.

Ponadto, w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz i lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pacjenta – kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.