Andragogika - subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych.

Andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych. Jest nauką społeczną, humanistyczną i o wychowaniu.

Dziedzina powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Jej rozwój związany jest także z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego, etyką, socjologią kultury i wychowania, historią oświaty i myśli pedagogicznej.

Działy andragogiki:

andragogika dorosłych (wprowadzenie do działów szczegółowych)

teoria wychowania ludzi dorosłych (charakteryzuje się aktywnością ludzi dorosłych; co robić aby zmieniać swoje poglądy itp.)

dydaktyka dorosłych (teoria nauczania ludzi dorosłych)

historia andragogiki (pewne rzeczy są ponadczasowe, przekłada się je na grunt andragogiki, pewne się ulepsza)

Synonimy andragogiki: oświata dorosłych, edukacja dorosłych, itp.

Cele andragogiki jako nauki:

- badania procesów edukacyjnych

- uogólnienie badań

- formułuje wnioski

- wprowadza do życia

Dzięki andragogice są to cele dotyczące kształcenia dorosłych:

- rozwój harmoniczny pełnej osobowości (człowiek jako całość)

- upowszechnienie wiedzy ogólnej w edukacji dorosłych, co daje człowiekowi elastyczność, rozszerza horyzonty myślenia, łatwiejsze przystosowanie się do zmian

- umożliwianie dorosłym osobom przekwalifikowania się, zdobycia nowych wiadomości, nowych kompetencji zawodowych, rozwój zawodowy.

Andragogika czerpie z innych nauk takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, historia wychowani.

Przedmiotem zainteresowania tej nauki jest trójstopniowy:

- zajmuje się możliwościami rozwoju ludzi dorosłych, ich edukacją,

- procesami, które składają się na edukację. W obrębie tych procesów jeszcze bardziej szczegółowymi procesami,

- odpowiednie instytucie w których ten proces zachodzi, np. szkoła, przychodnia lekarska, biblioteka, czytelnia,

zakłady pracy.

Wychowanie:

- proces przystosowywania się człowieka do zmian, które wokół niego się odbywają w rozmaitych dziedzinach życia

- zachowanie indywidualności człowieka

Kształcenie człowieka jest związane z samokształceniem. Ma na celu zdobywanie wiedzy i nawyków, itd.