W kraju gdzie funkcjonuje gospodarka rynkowa istnieją: rynek papierów wartościowych i rynek kredytowy. Oprócz wyżej wymienionych w ramach rynku kapitałowego istnieje rynek formalny(giełdy, aukcje) i rynek nieformalny(hipoteki, kredyty). Giełda towarowa-zasadą działania tej instytucji jest konfrontacja popytu i podaży oraz sprzedaż i kupno określonych towarów w skali masowej. Aukcja-rynek towarów niestandardowych, których nie można kupić bez obejrzenia, sprzedaż następuje na drodze licytacji. Przetarg- zaproszenie do zawarcia transakcji, skierowane przez organizatora do potencjalnych kontrahentów. Wyróżniamy przetarg nieograniczony i ograniczony. Targi- instytucje, które łączy wystawiennictwo towarów z ich równoczesną sprzedażą. Wystawy gospodarcze- umożliwiają uczestnikom procesów gospodarczych poznanie najnowszych osiągnięć produkcyjnych. 1.Akcja to papier wartościowy stwierdzający bezwarunkowe uczestnictwo jej właściciela (akcjonariusza) do udziału w zyskach firmy, czyli tzw. dywidendy. Akcjonariusz ma prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej oraz do głosowania w trakcie walnego zgromadzenia. Rodzaje akcji: zwykłe, uprzywilejowane, akcje za wkłady rzeczowe tzw.aporty. W obrocie akcjami występują: wartość nominalna akcji to wartość, na którą opiewa dokument akcji), wartość emisyjna akcji (cena, za którą spółka akcyjna sprzedaje akcje na rynku pierwotnym papierów wartościowych), wartość rynkowa, czyli bieżącą akcji (to cena, którą można uzyskać w momencie sprzedaży akcji na rynku wtórnym papierów wartościowych). 2.Obligacja to papier wartościowy, potwierdzający udzielenie pożyczki i ściśle określający jej zwrot w postaci...