Bałkany już od wieków były miejscem ciągłych konfliktów, a zróżnicowanie kulturowe, etniczne i religijne, sprzeczne interesy państw, żądania terytorialne powodują, że w tym rejonie nadal nie nastał pokój. Warto na wstępie przypomnieć, że do Bałkanów zalicza się Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Grecję, Kosowo, Macedonię, Serbię, Turcję. Poniżej przedstawiono to co działo się na Bałkanach w czasie II Wojny Światowej. Wraz z podpisaniem przez Trzecią Rzeszę i ZSRR układu o nieagresji wraz z tajnymi protokołami w których strony uzgodniły podział stref wpływów w Europie Wschodniej sytuacja międzynarodowa Bałkanów zmieniła się. Układ ten został podpisany 23 sierpnia 1939 r. i znany jest jako pakt Ribbentrop-Mołotow, który …przekreślił możliwość aliansu Wielkiej Brytanii i Francji z ZSRR i stworzył dogodne warunki do niemieckiej i radzieckiej agresji na Polskę. Ta sytuacja skłaniała państwa bałkańskie do zachowania neutralności, aby uniknąć wciągnięcia do wojny . Uczestnicy Ententy Bałkańskiej ogłosili neutralność. Grecja ogłosiła ją 2 września 1939 roku, Rumunia i Jugosławia ogłosiły ją 4 września 1939 roku, tydzień później Turcja. Ta neutralna postawa zyskała w końcu uznanie Bułgarii, która swą neutralność ogłosiła 15 września 1939 roku. Ta neutralność odpowiadała wtedy wszystkim stroną. Niemcy i ZSRR nie występowały przeciwko niej ponieważ były zaangażowane w kampanię wojenną w Polsce natomiast Wielka Brytania i Francja pragnęły pozyskać państwa bałkańskie do celów antyniemieckich i dla obrony swych pozycji we wschodnim basenie Morza Śródziemnego . Neutralność państw bałkańskich była na rękę Polsce. Na pewien czas utrzymano status quo na Bałkanach. Coraz wyraźniej zaczęły się ukazywać niebezpieczeństwa, którymi były …stale rosnące wpływy niemieckie i próby penetracji tego regionu przez ZSRR . Istotne stawały się roszczenia terytorialne tak ważne dla wewnętrznego ładu na Bałkanach. Hitler, szykujący się do dalszych podbojów na Zachodzie i Wschodzie, potrzebował spokoju na Bałkanach jako niemieckim zapleczu surowcowym. Przeciwny był więc włączaniu ich do wojny, lecz tylko do czasu, gdy ten cel nie został naruszony. Podbój w kwietniu 1940 roku Danii i Norwegii, a w maju-czerwcu Holandii, Belgii i Francji wzmocnił dominację Niemiec na Bałkanach. Bułgaria i Węgry spełnieni swych rewizjonistycznych zamiarów wiązały teraz głównie z Trzecią Rzeszą. Nasiliły się one po ultimatum ZSRR z 26 czerwca wobec Rumunii o oddaniu mu Besarabii i północnej Bukowiny. Nastąpiło to 28 czerwca 1940 roku i dało początek rozbiorowi terytorium...