GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH jest to wyspecjalizowany i odpowiednio zorganizowany rynek, na którym można kupować oraz sprzedawać akcje, obligacje, a także inne papiery wartościowe, które zostały dopuszczone do obrotu publicznego.Największe i najsłynniejsze giełdy papierów wartościowych na świecie znajdują się w takich miastach, jak: Londyn, Tokio, Nowy Jork, Paryż, Amsterdam, a także Frankfurt nad Menem.Aby giełda mogła sprawnie i efektywnie funkcjonować, musi spełnić pewne określone warunki, wśród których najważniejsze to: działalność giełdy musi się opierać na określonych wymaganiach, jakie stawiane są giełdom w odpowiedniej ustawie; giełda powinna umożliwiać powszechny i jednakowy dla wszystkich dostęp do informacji; giełda powinna gwarantować w pełni bezpieczne rozliczenia; specyficzne funkcjonowanie giełdy wymusza konieczność posiadania sprawnego i bezawaryjnego systemu informatycznego, który zapewnia odpowiednią szybkość dokonywanych transakcji. Giełdę można traktować jako swoisty rynek, który podlega prawom popytu i podaży. Z tego też powodu pełni ona niezwykle istotna rolę w kapitalizmie. Dla giełdy nie ma znaczenia, czy w danej chwili występuje na niej tendencja wzrostowa, czy też spadkowa. Najważniejszą dla niej sprawą jest bowiem umożliwienie uczestnikom bezproblemowego i szybkiego zawierania różnego rodzaju transakcji.Podstawowy przedmiot wszelkich operacji dokonywanych na giełdzie stanowią papiery wartościowe. Do najważniejszych z nich należą:

- akcje,

- obligacje,

- czeki i weksle,

- bony skarbowe,

- bony oszczędnościowe,

- banknoty,

- losy loteryjne.

Giełda PApierów wartościowych w Warszawie stanowi jeden z dużych sukcesów transformacji gospodarczej naszego kraju. W ciągu kilkunastu lat od podstaw udało się zbudować dojrzały i sprawnie funkcjonujący rynek kapitałowy z całym zapleczem instytucjonalnym, legislacyjnym oraz bardzo dużymi możliwościami inwestycyjnymi. Obecnie warszawska giełda odgrywa znaczącą rolę dla przedsiębiorstw, których akcje są lub będą notowane na giełdzie, a także dla pozostałych osób i instytucji, które nabywają te akcje w różnych celach.Dla przedsiębiorstw najważniejsze jest pozyskanie kapitału na rozwój i kolejne inwestycje, a także poddanie przedsiębiorstwa wycenie rynkowej. Równie ważna dla spółek giełdowych jest promocja i reklama, a także wzrost ich wiarygodności na rynku. Wraz z rozwojem polskiej giełdy zwiększa się również znaczenie wielu przedsiębiorstw zaangażowanych w usługi pośrednictwa lub doradztwa w kwestiach inwestycyjnych oraz dość licznej grupy Polaków zawodowo związanych z rynkiem kapitałowym.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie często nazywana jest barometrem polskiej gospodarki. Koniunktura panująca na rynku giełdowym w dużym stopniu odzwierciedla bowiem sytuację gospodarczą kraju. Częstym miernikiem oceny dojrzałości i gospodarczego znaczenia rynku kapitałowego jest stosunek kapitalizacji giełdy do wartości produktu krajowego brutto.