Podatek leśny - jest to podatek bezpośredni zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego. Wprowadzony został ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach i należy do grupy podatków majątkowych, o charakterze bezpośrednio zasilającym budżet gmin. Tekst ujednolicony - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Z punktu widzenia budżetów samorządowych podatek leśny jest komplementarny względem podatku rolnego (np. grunty leśne nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego itd.) Podatnikami tego podatku są: • osoby fizyczne; • osoby prawne; • jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: • właścicielami lasów • samoistnymi posiadaczami lasów • użytkownikami wieczystymi lasów • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Obecnie z...