Spis treści Wstęp 2 1. Wymiana ciepła między człowiekiem a jego otoczeniem 3 2. Komfort cieplny 6 3. Stres gorący 9 4. Stres zimny 11 5. Środowiska termiczne niejednorodne i o parametrach zmiennych w czasie 15 Zakończenie 16 Spis rysunków 16 Bibliografia 16 Źródła internetowe 17 Wstęp Komfort cieplny odczuwany przez pracownika jest jednym z czynników warunkujących efektywną pracę. Odczucie komfortu cieplnego ma miejsce w przypadku zrównoważenia ilości ciepła powstającego w organizmie, z ilością oddawaną do środowiska przez: promieniowanie, konwekcję, przewodzenie, nieznaczne pocenie i parowanie z układu oddechowego. W takich warunkach ustrój nie jest przeciążony termicznie. Zachwianie równowagi cieplnej powoduje dyskomfort, który jest przyczyną spadku efektywności pracy, jak również może prowadzić do wielu chorób. Liczne eksperymenty potwierdziły, że temperatura środowiska stanowi podstawowy czynnik wpływający na rodzaj i zakres zmian sprawności człowieka w warunkach stresu termicznego. Również dyskomfort termiczny - jak wykazały wyniki badań psychologicznych - wykazuje ujemny wpływ, zwłaszcza, na jakość pracy. Wyróżnia się gorące i zimne środowiska pracy. Powyżej strefy komfortu cieplnego, występują warunki określane, jako środowisko gorące, warunki stresu cieplnego lub, biorąc pod uwagę obciążenie ustroju w tych warunkach, dyskomfort gorący ogólny. Poniżej strefy komfortu cieplnego występuje środowisko zimne, warunki stresu cieplnego lub, biorąc pod wagę obciążenie ustroju w tych warunkach, dyskomfort zimny ogólny. 1. Wymiana ciepła między człowiekiem a jego otoczeniem Między człowiekiem a środowiskiem zachodzi nieustanna wymiana ciepła. Odbywa się ona czterema drogami: przez przewodzenie, konwekcję, promieniowanie oraz odparowywanie potu. Tego rodzaju przepływy ciepła zależą od pewnej liczby charakterystyk fizycznych otoczenia. Są to: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, ciśnienie pary wodnej i prędkość ruchu powietrza. Czynniki te tworzą mikroklimat. Ponieważ do prawidłowego działania wszystkich funkcji organizmu jest konieczne utrzymanie stałej ciepłoty ciała (homeotermii), dlatego muszą istnieć odpowiednie mechanizmy, które pozwalają organizmowi wytworzyć niezbędną ilość ciepła lub też odprowadzić jego nadmiar. Mechanizmy te, uruchamiane za pomocą niezależnego mechanizmu termoregulacji, nie zawsze mogą podołać obciążeniom termicznym, na jakie narażony jest organizm ze strony środowiska. Konsekwencją takiego stanu jest nieuchronny wzrost temperatury wnętrza ciała w środowisku gorącym lub jej spadek w środowisku zimnym....