Natężenie prądu jest wielkością podstawową, definiowaną jako stosunek ładunku przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu w jakim on przepłynął. Jeden amper odpowiada prądowi przenoszącemu w ciągu jednej sekundy ładunek jednego kulomba. Jeden amper, to 1 kulomb na sekundę: Definicja ampera w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar nie opiera się o powyższe wyrażenie, lecz jest związana z pewną sytuacją modelową i odwołuje się do magnetycznego skutku przepływu prądu. Wynika to z faktu, że amper jest jednostką podstawową i jako taki musi być wyznaczony niezależnie w oparciu o doświadczenie. W istocie nie nie tyle amper jest definiowany przez jednostkę ładunku - kulomb, co kulomb należy uważać jako "amperosekundę": 1C = 1 A s Przyrządy służące do pomiaru natężenia prądu elektrycznego to amperomierze. Urządzeniem do definicyjnego wyznaczania jednostki jest waga prądowa. Do kontroli działania mierników oraz ich kalibrowania używa się kalibratorów (elektronicznie sterowane źródło prądu) prądu. Natężenie prądu płynącego w obwodzie elektrycznym zależy od źródła zasilającego ten obwód oraz impedancji (wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu zmiennego; uogólnienie oporu elektrycznego) obwodu. Źródła dzielą się na prądowe oraz napięciowe. Źródło prądowe to takie, które wymusza przepływ prądu o określonej wartości. Prąd w obwodzie zasilanym źródłem napięciowym zależy od wartości rezystancji zastępczej tego obwodu. W przypadku wielu typowych obwodów prądu stałego, wartość natężenia płynącego prądu można wyznaczyć posiłkując się prawem Ohma. Podstawowym prawem dotyczącym przepływu prądu (niekoniecznie stałego) w obwodach elektrycznych...