Giełda Papierów Wartościowych Giełda papierów wartościowych to „miejsce w którym” odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są równi i mają jednakowy dostęp do informacji. Giełda jest, więc formą rynku, a powszechnie stosowane stwierdzenie "instytucjonalna forma rynku kapitałowego" najlepiej odzwierciedla jej naturę. Większość lokacyjnych papierów wartościowych dopuszczana jest do obrotu publicznego. Takim miejscem do swobodnego kupna-sprzedaży jest giełda, która istnieje od 12.04.1991r. i tu stosuje się przepisy prawne dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi. Obrót ten jest nadzorowany przez organy administracji państwowej(Komisja Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Zadania giełdy: Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce. Dobrze funkcjonującą giełda powinna spełniać następujące kryteria : a. wypełniać ustawowe wymagania stawiane giełdom, b. posiadać wewnętrzny, precyzyjny regulamin określający sposób jej funkcjonowania i kryteria doboru instytucji pośredniczących w handlu, np. biura maklerskie, zapewniać powszechny i równy dostęp do informacji, c. dbać o przejrzystość rynku, d. zapewniać bezpieczne rozliczenia, e. organizować regularne sesje, f. posiadać szybki i bezawaryjny system informatyczny zapewniający szybkość transakcji, g. dbać o to, żeby spółki nie opuszczały w sposób nagły giełdy wycofując swoje akcje z obrotu. Funkcje giełdy: W kapitalizmie giełda odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż sama w sobie jest spełnia rolę rynku podlegającego prawom popytu i podaży. Dlatego też giełdę "nie interesuje" czy występuje na niej tendencja spadkowa czy wzrostowa, lecz zapewnienie uczestnikom możliwości sprawnego zawarcia transakcji. Giełda pełni następujące funkcje w gospodarce : alokacyjna - umożliwia przepływ kapitału w kierunku ich najefektywniejszego wykorzystania - np. środki finansowe otrzyma ta spółka, która ma najlepsze perspektywy ich wykorzystania i przyniesie największe potencjalne zyski jej akcjonariuszom, wartościująca - ta funkcja giełdy umożliwia dokonanie rynkowej wyceny przewidywanych decyzji ekonomicznych przez podmioty gospodarcze, możemy więc ocenić jak dana spółka gospodaruje w porównaniu z innymi, kontrolna - tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki i pracy zatrudnionych managerów Giełda ponadto daje możliwość : - pomnożenia kapitału zarówno podmiotom gospodarczym jak i gospodarstwom domowym, - wywoływania we...