Za pomocą will, going to oraz czasu present continuous wyrażamy wydarzenia lub czynności, które będą miały miejsce w przyszłości. Will używamy gdy przewidujemy, przepowiadamy lub prognozujemy przyszłość. Są to sytuacje nagłe, spontaniczne, nie zaplanowane np.: By 2100, most people will live to 130. - podejmujemy decyzję w chwili mówienia o niej, np.: Yes, I will answer it. - w propozycjach, obietnicach, groźbach, ostrzeżeniach. np.: By 2100, most people will live to 130. Going to, stosujemy gdy: - przewidujemy mając pewne przesłanki, np.: Look at that car! It is going to crash. - mówimy o zamiarach, bądź planach, które zostały podjęte wcześniej, np.: She is going to study english at Oxford. Present Continuous,używamy kiedy: - wydarzenia lub czynności, które są zaplanowane, umówione, ustalone i na pewno będą miały miejsce w przyszłości, np.: I am meeting Anne tomorrow. Future simple, present continuous czy going to? Z podanych odpowiedzi wybierz (podkreśl) jedną tak, by uzyskać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. 1. The sky is dark. It ... a storm. a) will be b) is going to be c) is being 2. I'm sure I ... to this job. a) will be up b) am going to be up c) will being up 3. Don't be afraid, I ... you. a) won't hurt b) am not going to hurt c) am not hurting 4. We ... to London tomorrow. a) will fly b) are flying c) are going to fly 5. ... your car? a) Will you sell b) Are you going to sell c) Are you selling 6. I expect you ... a good decision. a) will make b) are making c) are going to make 7. Have you heard that Tom ... abroad next month? a) will go b) is going to go c) is going 8. The car...