Za pomocą will, going to oraz czasu present continuous

wyrażamy wydarzenia lub czynności, które będą miały miejsce w przyszłości.

Will używamy gdy przewidujemy, przepowiadamy lub prognozujemy przyszłość. Są to sytuacje nagłe, spontaniczne, nie zaplanowane np.: By 2100, most people will live to 130.

- podejmujemy decyzję w chwili mówienia o niej,

np.: Yes, I will answer it.

- w propozycjach, obietnicach, groźbach, ostrzeżeniach.

np.: By 2100, most people will live to 130.

Going to, stosujemy gdy:

- przewidujemy mając pewne przesłanki,

np.: Look at that car! It is going to crash.

- mówimy o zamiarach, bądź planach, które zostały podjęte wcześniej,

np.: She is going to study english at Oxford.

Present Continuous,używamy kiedy:

- wydarzenia lub czynności, które są zaplanowane, umówione, ustalone i na pewno będą miały miejsce w przyszłości,

np.: I am meeting Anne tomorrow.

Future simple, present continuous czy going to?

Z podanych odpowiedzi wybierz (podkreśl) jedną tak, by uzyskać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie.

1. The sky is dark. It ... a storm.

a) will be

b) is going to be

c) is being

2. I'm sure I ... to this job.

a) will be up

b) am going to be up

c) will being up

3. Don't be afraid, I ... you.

a) won't hurt

b) am not going to hurt

c) am not hurting

4. We ... to London tomorrow.

a) will fly

b) are flying

c) are going to fly

5. ... your car?

a) Will you sell

b) Are you going to sell

c) Are you selling

6. I expect you ... a good decision.

a) will make

b) are making

c) are going to make

7. Have you heard that Tom ... abroad next month?

a) will go

b) is going to go

c) is going

8. The car is broken down. It ...

a) won't work

b) is not going to work

c) isn't working

9. I don't know how to use it. Don't panic, I ... you.

a) will show

b) am showing

c) am going to show

10. Enough! I ... with your behaviour any longer.

a) won't put up

b) am not going to put up

c) am not putting up

11. Today we have a special offer. This PC costs only 1000$. Well, I ... it.

a) will buy

b) am going to buy

c) am buying

12. I ... today. I ... you.

a) will clean ... will help

b) am cleaning ... am going to help

c) am going to clean ... will help

13. I ... to the country. Do you think it's a good idea?

a) will move

b) am going to move

c) am moving

14. Have you heard the news? The government ...

a) is going to demit

b) will demit

c) is demitting

15. She has a lot of work to do. I doubt she ...

a) is going to come

b) will come

c) is coming