In the begining God Na początku Bóg Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.-Gen. 1:1 (God sold be In the beginning of your……….) Bóg powinien być na początku w twojej/twoim ……….. (Accountability) Odpowiedzialności (Remember thy creator) Pamiętajcie swego twórcę-Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości,zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz:«Nie mam w nich upodobania»;-Koh.12:1 (Learn scriptures from childhood)Ucz się Pisma świętego od dzieciństwa- Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte,-2Tm.3:14-15 (Obey Barents) Bądźcie posłuszni rodzicom-Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.1Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą -aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi-Ef.6:1-3 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu-Kol.3:20 (Seek Kingdom first) Szukajcie najpierw królestwa- Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane-Mt.6:33 (Marriage) Małżeństwie (God’s plan) Plan Boży- Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»2On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»-Mt.19:3-6 (Proper relationship) Właściwa relacja- Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu,bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała.Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo4,aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany5.Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół,bo jesteśmy członkami Jego Ciała.Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem6.Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła7.W...