Bibliografia: 1.Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Zesp. Autorski, Wyd. Bellona, Warszawa 2006. 2.Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, INP PAN, Warszawa 1996. 3.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, F.H. „LIBELLUS”, Kraków 2011. 4.Frycz- Modrzejewski A., O poprawie Rzeczypospolitej, www.wolnelektury.pl. 5. Machiavelli N., Książę. Bezpieczeństwo narodowe jest to zarówno stan, w którym państwo jest wolne od groźby napaści militarnej, jak również na to pojęcie składa się zespół czynności prewencyjnych oraz przedsięwzięć zapewniających ochronę i obronę wszystkich jednostek. Pojęcie to stanowi naczelną wartość, ponieważ bez zapewnienia poczucia bezpieczeństwa niemożliwe byłoby zapewnienie spokojnej egzystencji ludzi, a co za tym idzie rozwój na różnych płaszczyznach takich jak: ekonomiczna, naukowo-techniczna, kulturowa, społeczna czy ekologiczna. Źródłami wiedzy o bezpieczeństwie narodowym w przeszłości i współcześnie jest prawo, głównie konstytucyjne, administracyjne i obronne, a także literatura, w tym klasyka jak i dzieła współczesne, dokumenty oraz przekazy historyczne. Na współczesny stan pojmowania bezpieczeństwa narodowego składają się doświadczenia historyczne. Dzięki poznaniu i dokładnemu zrozumieniu oraz refleksji nad przeszłością możemy daną wiedzę mądrze wykorzystać. Przykładowo źródłem wiedzy o silnym, sprawnym państwie jest dzieło Niccolo Machiavellego pt.: „Książę” , który stanowi poradnik skutecznego sprawowania władzy. Autor napisał owy poradnik z nadzieją, że dany władca wykorzysta zawarte w nim porady, by zjednoczyć rozbite ówcześnie Włochy. Przedstawiana jest tam koncepcja że człowiek jest bezpieczny tylko wtedy gdy jest podporządkowany władcy ,a władca jest bezwzględny, mysi być „zarówno lwem jak i lisem”. Oznacza to, że musi budzić strach jak lew oraz być przebiegły jak lis. Dzięki tym cechom silny władca wraz z dobrym wojskiem będzie stanowić silne bezpieczne państwo, w którym obywatele będą czuli się bezpiecznie. Kolejnym dziełem z którego możemy się dowiedzieć wiele na temat bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowania państwa jest rozprawa pt. „O poprawie Rzeczypospolitej” znakomitego polskiego pisarza politycznego epoki odrodzenia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Według Frycza podstawą prawidłowego rozwoju państwa musi być sprawiedliwe prawo oraz wydawane na jego podstawie sprawiedliwe sądy. Pozycja króla powinna zostać umocniona, ale on sam musi być również podporządkowany prawu. Istotnym z dzieła cytatem jest: „Szczęśliwy to kraj żyjący w pokoju, co przyszłych lęka się wojen”. A. Frycz-Modrzewski...