Historia integracji europejskiej Pierwsze próby integracji europejskiej pojawiają się już w czasach starożytnych, kiedy to państwa, narody i cywilizacje spotykały się ze sobą. Jednak spotkania te miały charakter bardziej przypadkowy i żywiołowy a formą tych stosunków międzynarodowych najczęściej była wojna. Kolejną formą stosunków międzynarodowych była gospodarka – szlaki handlowe (np.: Szlak Jedwabny, Bursztynowy). W Średniowieczu wyraźnie zaczynają ukazywać się akcenty współistnienia między państwami Europy, do których w znacznym stopniu przyczyniło się papiestwo. Pojawili się Templariusze, którzy wymyślili papier, kwit, jako formę zabezpieczenia finansowego, bezwartościową dla złodziei, pojawia się Hanza i związek jej miast. Feudalna Europa charakteryzowała się dobrze rozwiniętymi kontaktami między rządzącymi, powstawały wartości, normy oraz wzory tworzące powoli cywilizację zachodu. Epokę Średniowiecza zamyka kryzys feudalizmu, naradził się kapitalizm, który zreformował i zrewolucjonizował formy i aspekty ludzkiego życia. Kapitalizm miał ogromny wpływ na przepływ towarów, obrót kapitału, rynek międzynarodowy, podział pracy, geograficzną ekspansję – powstawanie kolonii. W drugiej połowie XVIII w. powstaje kapitalizm przemysłowy do którego przyczynia się wzrost skali gospodarek krajowych, akumulacja kapitału, zwiększenie ilości wynalazków, przyśpieszony postęp techniczny, wzrost poziomu oświaty oraz zwiększenie się komunikacji zamorskiej. Zacieśnienie więzi międzynarodowych przyczyniło się do dużej współzależności międzynarodowej. W XIX w. stosunki międzynarodowe zaangażowały nie tylko rządzących ale także rządzonych, gdzie przedmiotem obrotu były materialne i niematerialne wytwory całych społeczeństw. Koniec XIX wieku to zwiększenie się ilości konwencji i porozumień międzynarodowych. W wieku XX powstaje Liga Narodów – pierwszy światowy system bezpieczeństwa zbiorowego, który miał zapewnić pokój i współdziałanie na rzecz wspólnego dobra wszystkich państw. Powstanie takiego systemu bezpieczeństwa, spowodowane było wyniszczającymi skutkami I wojny światowej. Pisząc o genezie integracji europejskiej trzeba wspomnieć o koncepcjach integracji po II wojnie światowej: 1. Koncepcja federacyjna – zakłada budowę tworu państwowego podobnego do Stanów Zjednoczonych Ameryki, zastąpienie narodowych struktur ponadnarodowymi organami federacyjnymi. Zwolennikami tej koncepcji byli Winston Churchill, Konrad Adenauer 2. Koncepcja konfederacyjna – zakłada utworzenie związku państw. Opiera się na współpracy międzynarodowej a nie ponadnarodowej. Zwolennikiem tej...