GEOPRZESTRZEŃ i STRATEGIA - MODUŁ 1 WYKŁADY!!! Przestrzeń jako podstawowa kategoria badań w naukach o bezpieczeństwie. 1. Pojęcie przestrzeni państwa i koncepcja geoprzestrzeni. Przestrzeń 1.. «niieograniiczony obszar trójwymiiarowy,, w którym zachodzą wszystkiie zjawiiska fizyczne» 2.. «część takiiego obszaru objęta jakiimiiś graniicamii; też: miiejsce zajmowane przez jakiś przedmiot» 3.. «rozlległła,, pusta powiierzchniia bez wyraźniie oznaczonych,, wiidocznych graniic» 4.. «odlległłość miiędzy czymś a czymś» 5.. «ogółł zjawiisk społłecznych,, polliitycznych iitp..» Przedmiiotem rozważań zawartych w tym zagadniieniiu jest przestrzeń,, przede wszystkiim jako przedmiiot badań teoriiii nauk o bezpiieczeństwiie,, przy czym w wiiększym uszczegółłowiieniiu będziiemy prowadziillii rozważaniia na grunciie subdyscyplliiny,, która zajmuje siię najszerzej badaniiamii przestrzennymii ii badaniiamii przestrzenii,, a miianowiiciie geografiiii bezpiieczeństwa.. Przestrzeń jest,, w pewnym sensiie,, pojęciiem uniiwersallnym.. Jeśllii zdefiiniiować ją jako sposób iistniieniia materiiii allbo sposób rozmiieszczeniia rzeczy,, to w samej defiiniicjii są już zawarte koncepcje przestrzenii.. Przestrzeń jest najbardziej ogólnym pojęciem odnoszącym siię do otaczającej nas rzeczywiistościi ,, pojmowana jest bardzo różnie zarówno w samej geografii, jak i w innych naukach. Jako jedno z podstawowych pojęć fiillozofiicznych - charakteryzujących wraz z czasem stan materiiii - rozumiiany jest „całłokształłt stosunków zachodzących między współłiistniiejącymii obiiektamii (przedmiiotamii) materiiallnymii,, tj. iich wzajemne rozmiieszczeniie (odlległłościi),, iich rozmiiary ii kształłty,, określlone przez rozkłład materiiii w ruchu” Nowa encykllopediia powszechna PWN,, 1997,, s.. 373) W matematyce przestrzeń może stanowiić abstrakcyjną iideę,, w fiizyce włłasność materiiii,, w przyrodziie – środowiisko naturallne,, wykształłcone w określlony sposób w toku ewollucjii,, w naukach społłecznych jest tworem lludzkiim,, antropogeniicznym,, kullturowym,, wytworzonym przez jednostkii,, grupy ii zbiiorowościi lludzkiie.. W samej tyllko geografiiii możemy mówiić o przestrzenii geodezyjnej,, geografiicznejj,, ekonomiicznej,, środowiisku geografiicznym (przyrodniiczym,, naturallnym) ii sztucznym (cywiilliizacyjnym,, antropogeniicznym); o przestrzenii w ujęciiu scjentystycznym ii antyscjentystycznym; o przestrzenii ii miiejscu,, czy też o przestrzenii jako wartościi.. Oriientację scjentystyczną charakteryzują następujące załłożeniia: zadaniiem geografiiii jest obiiektywne poznaniie...