Obróbka cieplna ma na celu zmianę właściwości poprzez zmianę struktury, lecz bez zmiany kształtu obrabianego przedmiotu. W zależności od parametrów obróbki cieplnej oraz zmian zachodzących w strukturze pod wpływem obróbki cieplnej wyróżnia się: do przerzażnie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie i starzenie. Wykres CTP – ciepło temperatura przemiana CTP- zależność struktury i własności od szybkości chłodzenia materiału. Wykresy te otrzymuje się w wyniku chłodzenia próbek danej stali z różnymi szybkościami rejestrowania punktów początku i końca przemian(np. metodą dylatacyjną). W temp. otoczenia badane są własności próbek (najczęściej twardość). Wyniki te nanosi się na wykres. Tak skonstruowany wykres nosi nazwę CTPc( ciągłe). Dość zbliżony wykres można otrzymać przez kontrolowane szybkie chłodzenie próbek do określonych tem_. i wytrzymywanie izotermiczne. Otrzymywany z badań izotermicznych zbiór punktów początków i końca przemian nanosi się na wykres, zwany CTPi. Hartowanie – rodzaj obróbki cieplnej stali, składający się z dwóch bezpośrednio po sobie następujących faz. Pierwsza faza to nagrzewanie materiału do temperatury powyżej przemiany austenitycznej (dla stali węglowej 727C; zwykle 30C do 50C powyżej temperatury przemiany austenitycznej) i wygrzewanie, tak długo jak to potrzebne, by nastąpiła ona w całej objętości hartowanego obiektu. Drugą fazą jest szybkie schładzanie. Szybkość schładzania musi być taka, by z austenitu nie zdążył wydzielić się cementyt i jego struktura została zachowana do temperatury przemiany martenzytycznej, w której to austenit przemienia się w fazę zwaną martenzytem. Czyli chłodzimy w temperaturze krytycznej. Stal posiadająca strukturę martenzytyczną nazywana jest stalą martenzytyczną lub hartowaną. Hartowanie przeprowadza się, by podnieść twardość i wytrzymałość stali – czyli aby ją wzmocnić. Szybkość chłodzenia mat. Zależy od współczynnika przewodzenia ciepła. Hartowność stali – zabieg, który ma na celu zwiększenie twardości. Doprowadzenie stali do przemiany dyfuzyjnomartenzytowej. (skłonność stali do tworzenia struktury martenzytycznej). Rodzaje: indukcyjne, płomieniowe, kompielowe, elektrolityczne. Hartowność – skłonność stali do tworzenia struktury martenzytycznej - zahartowana, gdy w jej strukturze min 50% martenzytu. Średnica krytyczna – największa średnica przy której zahartowany pręt hartuje się na wskroś (cały jest zahartowany.) Miarą hartowności jest grubość warstwy martenzytycznej na przekroju hartowanego przed-miotu. W praktyce ocenę hartowności przeprowadza się w oparciu o tzw. średnicę...