Style kierowania i warunki efektywnego kierowania. Kierownicy w swoim oddziaływaniu na pracowników stosują określone techniki kierowania, czyli zbiory bodźców, które pozwalają im one na realizację zadań. Kierownicy dążą do powtarzania tych z nich, które okazały się skuteczne i eliminowania tych, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Odpowiedni dobór stylu kierowania, ma fundamentalny wpływ na właściwe, sprawne i nowoczesne funkcjonowanie różnorodnych instytucji czy ludzi. Przez wiele lat, poprzez obserwacje i doświadczenia, specjaliści próbowali znaleźć najlepszy sposób kierowania grupą. Jednak, biorąc pod uwagę wiele czynników sytuacyjnych oraz mnogość charakterów i zachowań ludzkich, nie można wyselekcjonować tego jednego - idealnego stylu zarządzania, który sprawdziłby się w każdej organizacji. Styl kierowania to inaczej sposób sprawowania władzy organizacyjnej, określający charakter bezpośrednich interakcji między przełożonym a podwładnymi, pozostający w ścisłym związku z cechami osobowości kierującego. Styl kierowania oznacza względnie trwały i powtarzalny sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych dla pobudzenia i koordynacji ich działalności zespołowej zmierzającej do osiągnięcia celów stojących przed organizacją. Teoria organizacji i kierowania wyodrębnia wiele różnych stylów (modeli) kierowania, użytecznych w praktyce. W przypadku zlecania zadań, podobnie jak w przypadku stosowania bodźców, wybór odpowiedniego stylu kierowania zależy od sytuacji, na którą składają się techniczno – organizacyjne warunki realizacji zadań, takie jak: czas realizacji, zależność od otoczenia, wymagany stopień harmonizacji pracy, powtarzalność zachowań, a także określone cechy podwładnych, jak np. kwalifikacje zawodowe i moralne. W przedsiębiorstwie, podobnie jak i w innych organizacjach, mogą występować różne style zarządzania (kierowania), co zależy w dużym stopniu od kadry kierowniczej. Pod tym wyrażeniem rozumie się sposób, w jakim kierownik oddziałuje na podstawie i zachowania podległych mu pracowników, albo szerzej-jako sposób, w jaki ukształtowane są wzajemne stosunki na linii przełożony podwładni. Na jakość stosunków międzyludzkich w zespole pracowniczym spory wpływ wywiera osobowość kierownika i jego styl kierowania. Stylom kierowania poświęca się dużo uwagi poddając je różnym klasyfikacjom. W najbardziej popularnej typologii wyróżnia się trzy style kierowania: • autokratyczny ( autorytarny) • demokratyczny • nieingerujący („leissez faire”) Styl autokratyczny jest odwrotnością stylu demokratycznego. Charakteryzuje go m.in.: scentralizowanie...