Różnice między państwem totalitarnym a autorytalnym

Państwo totalitarne – jest to państwo, w którym panuje system rządów dążący do całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwu za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej oraz terroru tajnych służb. Przykładami krajów totalitarnych były narodowo-socjalistyczne Niemcy, komunistyczny Związek Radziecki lub Chiny Mao Zedonga. Totalitarny system rządów jest do chwili obecnej sprawowany w Korei Północnej.

Charakterystyczne dla tego ustroju jest kontrolowanie przez władzę życia i zachowań obywateli. W systemach totalitarnych bezwzględna władza wymagają od jednostki nie tylko podporządkowania się, ale również zaakceptowania ideologii i publicznego manifestowania tej akceptacji. Władzę sprawują "nieomylne" jednostki (takie jak Hitler czy Stalin), które poddane są kultowi. W państwie totalitarnym obywatel ma bardzo małe znaczenie. Nie ma on dostępu do rzetelnych źródeł informacji oraz jest on nękany przez służby stworzone w tym celu (bardzo dobrze rozwinięta policja). Jednostka nie ma wolności słowa a władza ma na nią wpływ pod każdym względem - mam tu na myśli Chiny, w których władza narzuca nawet ilość dzieci w danej rodzinie. Politycy w tym systemie próbują wpływać na rozumowanie i postępowanie obywateli poprzez kulturę i sztukę.

Cechy państwa totalitarnego:

*państwo dąży do całkowitego podporządkowania sobie społeczeństwa

*władze sprzwuję "nieomylne" jednostki, które poddawane są kultowi

*kult wodza

*jedna ideologia

*brak wolnych mediów

*centralnie sterowana gospodarka

*jedna partia

*niedemokratyczny system polityczny

* występuje terror, państwo policyjne

* wszystkich obywateli obejmuje ta sama ideologia

* celem jest stworzenie idealnego społeczeństwa

* istnieją niezależne media, które są zastraszane

* wyraźnie zostają określeni wrogowie państwa

Rządy:

* totalitarne:

- władzę państwową sprawuje jedna masowa partia, działalność partii głoszących odmienne poglądy jest zakazana, a wszelkie przejawy niezależności są tępione

- istnieje pełna kontrola nad wszystkimi dziedzinami życia obywateli (łącznie z prywatnym), oparta na terrorze stosowanym przez tajne służby ; jest to tzw. państwo policyjne

- wszystkich obywateli obowiązuje oficjalna ideologia państwowa, zakładająca m.in. stworzenie nowego, idealnego społeczeństwa

- wyraźnie są określeni wrogowie państwa

- wszystkie środki masowego przekazu są w pełni podporządkowane rządzącym

Współcześni politolodzy Brzeziński i Friedrich wyróżnili 6 cech, które występując jednocześnie w danym państwie świadczą o jego totalitaryzmie. Są to:

Øjedna ideologia

Øjedna partia

Økult jednostki

Ø„aparat” przymusu politycznego i represji

Øgospodarka centralnie sterowana

Ømedia w rękach władzy

Øpaństwo policyjne

Państwo autorytarne – jest to państwo, w którym system rządów kładzie nacisk na konieczność podporządkowania się jednostek władzy jednego przywódcy, obdarzonego talentami przywódczymi i dyplomatycznymi, niezachwianą moralnością i zdecydowanym charakterem.

Ustrój ten jest łagodniejszy i bardziej przystępny dla obywatela w porównaniu do totalitaryzmu jednak działa na podobnych zasadach. W systemie tym obywatel ma ograniczone prawa, co do uczestnictwa w sprawach związanych z polityką. W państwie autorytarnym nie ma narzuconej ideologii, według której ma funkcjonować każdy obywatel oraz jednostka posiada prawa obywatelskie, które są przestrzegane. Ustrój ten jest przyjazny dla obywatela w porównaniu to ustroju totalitarnego jednak działa na podobnych zasadach.Cechy państwa autorytarnego:

*niedemokratyczny system polityczny

*częściowa liberalizacja stosunków i zachowań społecznych

*władza jest skoncentrowana w rękach jednej osoby bądz jednostki

*ograniczenie udziału obywateli w życiu politycznym

*nie posiada sztywnej ideologi

*nie stosuje otwartego terroru

*zachowuje niektóre prawa obywatelskieRządy:

* autorytarne

- zachowane sa pewne cechy demokracji, np. wybory czy parlament, jednak w praktyce życie publiczne jest całkowicie podporządkowane władzom ; obywatele mogą działać w organizacjach głoszących odmienne programy, jeśli ugrupowania te nie zagrażąją rządzącym

- nie istnieje oficjalna ideologia państwowa

- określeni zostają wrogowie państwa

- istnieją niezależne media, jednak ich przedstawiciele w przypadku krytycznego oceniania władz są zastraszani i poddawani prześladowcom.

- prezydent sprawuje władzę nad większością ; całe życie publiczne jest podporządkowane władzom

- określeni zostają wrogowie

- nie stosuje otwartego terroru

- nie istnieje oficjalna ideologia państwa

- zachowuje niektóre prawa obywatelskie