Hydropower plants is power that is derived from the force or energy of falling water, which may be harnessed for useful purposes. Since ancient times, hydropower has been used for irrigation and the operation of various mechanical devices, such as watermills, sawmills, textile mills, dock cranes, and domestic lifts. Since the early 20th century, the term is used almost exclusively in conjunction with the modern development of hydro-electric power, the energy of which could be transmitted considerable distance between where it was created to where it was consumed. Elektrownie wodne jest moc, która wywodzi się z siły i energii spadającej wody, który może być wykorzystany do celów użytkowych. Od czasów starożytnych, energia wodna była używana do nawadniania i działania różnych urządzeń mechanicznych, takich jak młyny, tartaki, fabryki włókiennicze, dźwigi dokującej i wyciągów krajowych. Od początku 20 wieku, termin ten jest używany prawie wyłącznie w połączeniu z nowoczesnym rozwój energetyki wodnej energii elektrycznej, energii, które mogą być przekazywane znacznej odległości między którym został on utworzony, gdzie był zużywany. How does hydropower plants work? Hydropower plants are actually based on a rather simple concept - water flowing through a dam turns a turbine, which turns a generator. Elektrownie wodne są w zasadzie oparte na koncepcji dość proste - woda przepływa przez tamę obraca turbinę, która obraca generator. Here are the basic components of a hydropower plant: Oto podstawowe elementy elektrowni wodnej: • Dam - Most hydropower plants rely on a dam that holds back water, creating a large reservoir. Often, this reservoir is used as a recreational lake. Zapora – w większość elektrowni wodnych polega na zaporze, która powstrzymuje wody, tworząc duży zbiornik. Często tego zbiornika jest używany jako rekreacyjne jezioro. • Intake - Gates on the dam open and gravity pulls the water through the penstock, a pipeline that leads to the turbine. Water builds up pressure as it flows through this pipe. Dopływ - bramy na otwartym zapory i grawitacji ciągnie wodę przez przewody ciśnieniowe, rurociągu, który prowadzi do turbiny. Woda zwiększa ciśnienie płynącej przez tą rurę. • Turbine - The water strikes and turns the large blades of a turbine, which is attached to a generator above it by way of a shaft. The most common type of turbine for hydropower plants is the Francis Turbine, which looks like a big disc with curved blades. A turbine can weigh as much as 172 tons and turn at a rate of 90 revolutions per minute. Turbina - woda uderza i obraca duże...