DOKTRYNA POLITYCZNA – jest uściśleniem ideologii, wynika z jej dyrektyw praktycznych, bardziej precyzyjnie określa praktyczną stronę polityki. Realizacją doktryny jest polityka czyli sztuka rządzenia państwem wskazująca określony kierunek i metody rządzenia. Doktryna polityczna wynikała i wynika z ideologii, jest jej wypadkowa, konkretyzacja tego, co zawiera ideologia, tworzy jej stronę praktyczna i dotyczy polityki państwa. LIBERALIZM – jako doktryna polityczna wyrósł z ideologii liberalizmu i kształtował się dwa wieki. Liberalizm zrodził się z haseł Oświecenia przyjmując jako główną zasadę wolność, skierowany był przeciw absolutyzmowi, dużą wagę przykładał do funkcji prawa. Liberalizm był przeciwny opiekuńczej funkcji państwa zwłaszcza w sferze polityki socjalnej. W rezultacie doprowadziło to do kryzysu liberalizmu, ponieważ osłabione państwo nie mogło zapanować nad przejawami anarchizacji życia, czyli bezładu społecznego. W latach 30. XXw. Dokonał się rozłam liberalizmu, powstały dwa nurty- umiarkowany i radykalny. Nurt radykalny przekładał dobro ogółu nad dobrem jednostki. Po wielu jeszcze kryzysach liberalizm odrodził się po II wojnie światowej w postaci neoliberalizmu. NEOLIBERALIZM – zasada wolności stała się główną podstawą ekonomiki państwa. Celem neoliberalizmu jest silne ekonomicznie państwo, które wyeliminuje napięcia społeczne. Argumentem przeciw negacji kultury liberalnej jest wysoki poziom gospodarczy i standard życia. Neoliberalizm ma dziś wiele nurtów i odmian. KONSERWATYZM – główną zasadą konserwatyzmu jest tradycja. Doktryna konserwatyzmu, przeciwna liberalizmowi, widzi państwo jako strukturę silną, opartą na trwałości prawa. Rola państwa jest znacznie większa niż w liberalizmie. Konserwatyzm opowiada się za tradycyjnym ładem i porządkiem organizowanym przez autorytety społeczne a nie wole ludu. Doktryna konserwatyzmu odrzuca wszelkie formy rewolucyjnych zmian, ponieważ szkodzą społeczeństwu i osłabiają państwo. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DEMOKRACJI – powstała pod koniec XIXw. Dążyła do stworzenia modelu państwa, które byłoby czymś pośrednim między tym co proponował liberalizm i doktryna socjaldemokracji. Państwo, wg tej doktryny, ma być oparte na prawie, ale prawie naturalnym jako podstawia prawa państwowego. Doktryna chrześcijańskiej demokracji proponuje taki model państwa, w którym występuje ścisła współpraca instytucji kościoła z instytucją państwa. Doktryna ta opowiada się za społ. bezkonfliktowym i harmonijnie się rozwijającym co pragnie osiągnąć poprzez rozwój indywidualnych wartości etycznych obywateli. DOKTRYNA...