Alkohole są to pochodne węglowodorów, w których atom (względnie atomy) wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową (wodorotlenową) – OH. Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające grupę –OH połączoną z atomem węgla, przy którym nie występują wiązania wielokrotne (podwójne lub potrójne). Ogólny wzór alkoholi jednowodorotlenowych: CnH2n+1OH ALKOHOLE JEDNOWODOROTLENOWE – najprostszym alkoholem jednowodorotlenowym jest metanol CH3OH zwany także alkoholem metylowym. Jak łatwo można zauważyć jest to pochodna metanu, w którym jeden atom wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową. Podobnie można utworzyć wzory alkoholi od węglowodorów o większej liczbie atomów węgla. Od propanu można wyprowadzić dwa alkohole różniące się położeniem grupy funkcyjnej. CH3 - CH2 - CH2 – OH propan-1-ol CH3 - CH – CH3 propan-2-ol OH Łatwo można się domyśleć, że od wyższych węglowodorów nasyconych możemy wyprowadzić coraz większą liczbę jednowodorotlenowych alkoholi. Nazwy systematyczne alkoholi tworzymy od nazw odpowiednich węglowodorów, dodając końcówkę –ol. Jeśli jest to konieczne podajemy również lokant określający położenie grupy funkcyjnej. Wzory alkoholi pochodzących od butanu, czyli alkoholi o wzorze sumarycznym C4H10O: CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH butan-1-ol CH3 – CH2 – CH – CH3 butan-2-ol OH CH3 CH3 – CH – CH2 – OH 2-metylopropan-1-ol CH3 CH3 – C – CH3 2-metylopropan-2-ol OH Nasycone alkohole jednowodorotlenowe tworzą szereg homologiczny. Alkohole jednowodorotlenowe, które wyprowadza się z szeregu węglowodorów nasyconych mają również charakter nasycony. Te zaś,które pochodzą od alifatycznych węglowodorów nienasyconych sąalkoholami nienasyconymi, np.: CH2 = CH – CH2 – OH Otrzymywanie alkoholi: Na skalę przemysłową nasycone alkohole jednowodorotlenowe otrzymuje się w wyniku katalitycznego uwodnienia alkenów: CH2 = CH2 + H2O CH3 – CH2 – OH Reakcja uwodnienia niesymetrycznych cząsteczek alkenów przebiega zgodnie z regułą Markownikowa. Inną przemysłową metodą otrzymywania alkoholi jest katalityczne utlenianie alkanów: 2CH4 + O2 2 CH3 - OH Na skalę laboratoryjną alkohole otrzymuje się w reakcji halogenoalkanów z silnymi zasadami w środowisku wodnym: CH3 – CH2 – Cl +KOH CH3 – CH2 – OH + KCl Oprócz tych metod dla wielu alkoholi opracowano wiele metod specyficznych, np. dawniej alkohol metylowy otrzymywano w wyniku suchej destylacji węgla. Z tego okresu wywodzi się jego nazwa spirytus drzewny. Alkohol metylowy – metanol CH3OH jest silną trucizną, powoduje przede wszystkim utratę wzroku i paraliż. Dawka śmiertelna dla osoby dorosłej wynosi ok. 100 cm3. Alkohol metylowy...