Początki prawa sięgają czasów starożytnych. Zarówno akty prawne jak i język jakim zostały spisane prze wiele stuleci były modyfikowane, ulepszane, zmieniane w stosunku do aktualnych potrzeb oraz zmian jakie zachodziły w społeczeństwie. Można by powiedzieć, iż prawo ulegało tak samo zmianom jak zmieniały się cywilizacje oraz rozwijało się razem z nimi. Akty prawne tworzone są przez środowiska prawnicze czyli specjalistów z zakresu prawa. Jednak każdy akt prawny to suchy przepis, który aby mógł być wykorzystany w każdej sprawie musi być jasny, zrozumiały i nie może budzić żadnych wątpliwości. Dlatego też dokonuje się interpretacji przepisów oraz ustala się właściwą treść norm prawnych w nich zawartych. Wyjaśnianie sensu przepisów prawnych poprzez określone czynności podjęte w celu ustalenia znaczenia i zakresu wyrażeń języka prawnego nazywamy wykładnią prawa. Celem wykładni nie jest tworzenie nowych norm prawnych, a jedynie właściwe ich odczytywanie, usuwanie wątpliwości dotyczących ich treści. Wykładnia ma miejsce wówczas, kiedy mamy do czynienia z niejasnymi, wieloznacznymi przepisami które mogą być wzajemnie sprzeczne. Do dokonywania wykładni niezbędne jest posługiwanie się wskazówkami, zaleceniami dotyczącymi sposobów ustalania znaczenia i zakresu zwrotów języka prawnego czyli tzw. dyrektywami. Wyróżnia się dyrektywy: • I stopnia - zalecają, w jaki sposób powinny być interpretowane przepisy prawa • II stopnia - wskazują: jakimi dyrektywami I stopnia należy się posługiwać; ustalają kolejność posługiwania się tymi dyrektywami; ustalają kryteria wyboru jednego spośród rozbieżnych znaczeń uzyskanych za pomocą dyrektyw I stopnia. Rodzaje wykładni: Ze względu na kryterium podmiotu, który dokonuje wykładni mamy następujące rodzaje wykładni: - autentyczna - tej wykładni dokonuje organ, który wydał akt prawny - legalna - jej dokonuje organ państwowy, który na mocy przepisów prawa posiada kompetencje do wykładni z mocą powszechnie obowiązującą np. uchwały sądu najwyższego, który nadaje moc zasady prawnej. Przy rozstrzyganiu poszczególnych spraw może się pojawić zagadnienie prawne budzące istotę wątpliwości dotyczące wykładni przepisów-interpretacji - wykładnia praktyczna - najczęściej spotykana, jest dokonywana przez organy stosujące prawo i sądy powszechne, prokuratury, organy administracji publicznej. Dokonywana jest w toku rozpoznawania konkretnych indywidualnych spraw . Wykładnia nie ma charakteru powszechnie obowiązującego bo dokonywana jest w konkretnej sprawie. W toku rozpoznawania spraw przez sądy lub organy administracji publicznej sprawa może trafić...