1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Poprzez zawarte w Konstytucji postanowienia jest ona podstawowym źródłem prawa pracy. Art. 24 mówi o tym, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. - Te dwa zadania zawierają zasadniczą normę ochrony pracy. Nakłada ona na państwo obowiązek dbania i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, godziwej płacy, a także ochrony prawnej w razie naruszenia przepisów prawa pracy. Organami odpowiedzialnymi o dbanie i przestrzeganie tej normy są: rząd, inspekcja pracy oraz stanowione prawo. Zobowiązanie to potwierdza art. 66 Konstytucji. Stanowi on, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Podstawową ustawą określającą prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracownika podczas pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy. Z tymi przepisami koresponduje także art. 38 Konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia oraz art. 68 ust.1 zgodnie z którym każdy ma prawo ochrony zdrowia. Z tych przepisów wynika, że Konstytucja zapewnia ochronę nie tylko pracownika. Każdy obywatel świadczący pracę ma prawo do ochrony bez względu na podstawę prawną wykonywanej pracy.

2. Ustawy

Ustawy zajmują naczelne miejsce w systemie źródeł prawa. Są uchwalane przez Sejm przy udziale Senatu.

Ustawami dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są:

- Ustawa z d. 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy

- Ustawy regulujące kwestie kompetencji i zakresu działania organów nadzoru nad warunkami pracy są to np.:

*Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy ( 13 kwietnia 2007 r.)- "Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie."- Art.1

*Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(14 marca 1985r.)- "Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego między innymi poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych."- Art. 1

*Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy (28 czerwca 1983r.) - Art. 1 mówi o tym, że społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.