1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Poprzez zawarte w Konstytucji postanowienia jest ona podstawowym źródłem prawa pracy. Art. 24 mówi o tym, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. - Te dwa zadania zawierają zasadniczą normę ochrony pracy. Nakłada ona na państwo obowiązek dbania i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, godziwej płacy, a także ochrony prawnej w razie naruszenia przepisów prawa pracy. Organami odpowiedzialnymi o dbanie i przestrzeganie tej normy są: rząd, inspekcja pracy oraz stanowione prawo. Zobowiązanie to potwierdza art. 66 Konstytucji. Stanowi on, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Podstawową ustawą określającą prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracownika podczas pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy. Z tymi przepisami koresponduje także art. 38 Konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia oraz art. 68 ust.1 zgodnie z którym każdy ma prawo ochrony zdrowia. Z tych przepisów wynika, że Konstytucja zapewnia ochronę nie tylko pracownika. Każdy obywatel świadczący pracę ma prawo do ochrony bez względu na podstawę prawną wykonywanej pracy. 2. Ustawy Ustawy zajmują naczelne miejsce w systemie źródeł prawa. Są uchwalane przez Sejm przy udziale Senatu. Ustawami dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są: - Ustawa z d. 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy - Ustawy regulujące kwestie kompetencji i zakresu działania organów nadzoru nad warunkami pracy są to np.: *Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy ( 13 kwietnia 2007 r.)- "Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli...