Co to jest prezydencja?

Prezydencja jest to okres, w którym wybrane państwo członkowskie jest przewodniczącym na posiedzeniach rady Unii Europejskiej. Jest ono przypisywane kolejno każdemu państwu w Unii i obejmowane przez dany kraj na pół roku. Przed Polską sprawowały ją Węgry, a po Polsce urząd przejmie Dania.

1. Prezydencja w radzie Unii Europejskiej

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo.

1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, a zakończy je 31 grudnia 2011r.

W wymiarze praktycznym, oznacza to, że Polska stanie się gospodarzem większości unijnych wydarzeń, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, odbywających się w drugiej połowie 2011 roku, w tym posiedzeń Rady Unii Europejskiej oraz jej organów przygotowawczych, konferencji ministerialnych czy spotkań eksperckich. Będzie to prawdziwy test sprawności

i skuteczności dla organów polskiej administracji publicznej.

Aby wypadł on jak najpomyślniej, stosowne przygotowania rozpoczęto już w 2008 roku, powołując urząd Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej

i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Kwestię koordynacji spraw związanych z polską Prezydencją na szczeblu centralnym powierzono Departamentowi Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednocześnie bardzo istotną kwestią pozostaje pełne zaangażowanie i ścisła współpraca poszczególnych ministerstw i urzędów centralnych z MSZ.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło szereg działań mających na celu odpowiednie przygotowanie resortu na czas Prezydencji, powołując, m.in. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2008 roku, wewnątrzresortowy Zespół do spraw Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najważniejsze sfery, w jakich ministerstwo prowadzi przygotowania, to:

• programowanie Prezydencji,

• budżet,

• organizacja i logistyka,

• zasoby ludzkie,

• informacja i promocja.

2. Przygotowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło szereg działań mających na celu odpowiednie przygotowanie resortu na czas Prezydencji, powołując, m.in. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2008 roku, wewnątrzresortowy Zespół do spraw Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najważniejsze sfery, w jakich ministerstwo prowadzi przygotowania, to:

- programowanie Prezydencji,

- budżet,

- organizacja i logistyka,

- zasoby ludzkie,

- informacja i promocja.

Jak powiedział premier Donald Tusk liczy, że w czasie polskiej prezydencji zostanie podpisany traktat akcesyjny z Chorwacją oraz umowa stowarzyszeniowa i umowa o pogłębionej strefie wolnego handlu z Ukrainą. Podkreślił, że Polska będzie się starała, aby Rumunia i Bułgaria trafiły do strefy Schengen. - Jeśli nie w czasie polskiej prezydencji, to przynajmniej, żeby została ustalona konkretna data - powiedział Donald Tusk.

Na posiedzenie Rady Gabinetowej prezydent zaprosił także w charakterze gości Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP. Zgodnie z Konstytucją RP, prezydent może w sprawach szczególnej wagi zwołać Radę Gabinetową - Rada Ministrów, która obraduje pod przewodnictwem Prezydenta RP, ale nie przysługują jej kompetencje Rady Ministrów.

Na konferencji prasowej, po posiedzeniu Rady, Bronisław Komorowski mówił, że Polska

w czasie prezydencji będzie konsekwentnie szukała sojuszników w różnych sprawach. - Sprawdza się prowadzenie polityki, polegającej na tym, że szuka się sojuszników, a nie wrogów czy przeciwników. Polska może wydłużać listę krajów, z którymi mamy wspólne cele – zaznaczył.

3. Rada Europejska

Posiedzenie głów państw lub szefów rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej pod przewodnictwem stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej, będzie miało miejsce w Brukseli w dniu 23 października.

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji ( Herman Van Rompuy ) . W jej pracach uczestniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Na odbywającym się 23 i 24 czerwca szczycie RE jednym z głównych tematów będzie przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej. Komisja Europejska wydała na rekomendacje do zakończenia negocjacji z tym krajem, co dałoby zielone światło do rozpoczęcia prac nad traktatem akcesyjnym. Innym, równie ważnym tematem obrad szczytu będzie polityka gospodarcza.

Ważnym punktem rozmów będzie również przyszłość strefy Schengen oraz polityka azylowa. Rada Europejska ustali kierunki dalszych działań w sferze kontroli granic, oceny zasad regulujących poruszanie się po Unii oraz utworzenia wspólnej unijnej polityki azylowej.

4. Jakim zadaniom musi sprostać Rzeczpospolita Polska?

Polska prezydencja przejmuje w spadku trudną dla Unii sytuację, naznaczoną wyzwaniami (lub, jak wolą niektórzy, kryzysami), które stanowią dla Unii test na wytrzymałość.Pierwszym z nich jest kryzys ekonomiczny, czyli wynik niegospodarności oraz błahego podejścia do reguł gospodarki wybranej grupy państw, które pociąga za sobą konsekwencje dla całej strefy euro. Unia przyjęła już szereg pakietów stymulacyjnych oraz wspierających kraje na skraju bankructwa. Obecnie przyszedł czas na skupienie się na nowym modelu wzrostu gospodarczego, czyli przejściu od retoryki kryzysowej do starań na rzecz rozwoju, konkurencyjności unijnej oraz kluczowego dla wzrostu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (poprzez np. ułatwianie im dostępu do rynków kapitałowych). Będziemy promować optymizm gospodarczy, gdyż jako jedyny kraj Unii przeszliśmy względnie suchą stopą przez najtrudniejszy dla unijnej gospodarki okres. Ponadto Polska, mimo iż nie posługuje się europejską walutą, wykazała już dojrzałość i gotowość wzięcia na siebie odpowiedzialności za zdrowie ekonomiczne Unii i jej finansową stabilizację.Drugi test na wytrzymałość to sprawdzian solidarności budżetowej. Podczas polskiej prezydencji rozpoczniemy negocjacje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych, czyli siedmioletniego planu finansowania Unii Europejskiej. Równolegle będziemy przygotowywać budżet unijny na nadchodzący rok. Obydwa tematy kłócą państwa członkowskie niemal w równym stopniu. W Brukseli ścierają się zwolennicy bezwzględnych cięć – tych, którzy zaczynają chować swoje portfele i tych, którzy bronią hojnego budżetu unijnego.

Zadaniem Polski będzie przekonać sceptyków do tego, jak mądrze dzielić unijne pieniądze bez ograniczania dotychczasowego finansowania.Trzecim obszarem, w którym Unia zmierzy swe siły, to unijne sąsiedztwo. Z uwagi na ostatnie wydarzenia w regionie Morza Śródziemnego w Brukseli przyjęło się mówić, że nasza prezydencja będzie de facto prezydencją arabską. To prawda, oczy całego świata zwrócone są w chwili obecnej na Libię, Jemen, Syrię, Egipt, Tunezję. Polska przewodnicząca Unii nie może pozostać obojętna na zmiany, jakie zachodzą w tym regionie. Jednocześnie jej zadaniem będzie dbałość o całą politykę sąsiedztwa, wyważenie między dwoma równie istotnymi wymiarami Europejskiej Polityki Sąsiedztwa: południe i wschód, które wymagają wsparcia w transformacji ustrojowej (tu Polska może sięgnąć do własnych doświadczeń sprzed ponad 20 lat, które w równym stopniu mogą służyć za przykład na Ukrainie, jak i w Tunezji) oraz symetrycznego i zwiększonego finansowania.Czwarty test to test bezpieczeństwa. Wydarzenia w Libii oraz niemożność sprawnego podjęcia ważkich decyzji dotyczących zaangażowania Europy w regionie położonym blisko granic unijnych ukazały niedoskonałość Unii w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony. Gdyby nie NATO, prawdopodobnie nie zostałyby podjęte żadne konkretne działania na rzecz stabilizacji obszaru śródziemnomorskiego. Polska powinna podjąć starania, aby przekonać inne państwa członkowskie, że jako Unia potrzebujemy zdolności do operacji wojskowych, bez których zawsze będziemy zdani na łaskę i niełaskę takich państw jak Stany Zjednoczone. Bezpieczeństwo rozumiane jest jednak szerzej niż tylko kwestie militarne. Polska prezydencja zwróci szczególną uwagę na bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w sektorze żywnościowym (niedawne wydarzenia w Niemczech w związku z odkryciem bakterii E-Cola mówią tu same za siebie).I wreszcie ostatni, piąty test to test strefy Schengen, który jest w dużej mierze testem zaufania. Po napływie uciekinierów z Afryki Północnej do Europy w Unii rozgorzała dyskusja na temat otwartych granic wewnątrz Unii. Zamykając tymczasowo przejścia graniczne Francja i Włochy, a także Dania podważyły jedną z podstawowych zasad swobody przepływu osób. Dyskusja rozgrywa się ponadto w najważniejszym momencie, kiedy to Bułgaria i Rumunia oczekują od Unii zielonego światła, aby stać się pełnoprawnymi Schengen. Dla Polski będzie to ważny sprawdzian umiejętności negocjacji w trudnym brukselskim środowisku.

5. Struktura

- Departamenty Ministerstwa

- Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

- Biuro Ministra (BM)

- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BNK)

- Departament Budżetu i Finansów (DBF)

- Departament Finansowania Szkół Wyższych (DFS)

- Departament Instrumentów Polityki Naukowej (DPN)

- Departament Kontroli i Nadzoru (DKN)

- Departament Legislacyjno-Prawny (DP)

- Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego (DNS)

- Departament Strategii (DS)

- Departament Systemów Informatycznych (DIN)

6. Zadania państwa sprawującego prezydencję

- Najważniejszym zadaniem jest przewodniczenie pracom Rady UE i jej organów pomocniczych (komitety i grupy robocze) oraz przewodniczenie spotkaniom Rady Europejskiej. Realizacja tego zadania wiąże się ze zorganizowaniem wielu spotkań zróżnicowanych co do charakteru, miejsca i szczebla;

- Reprezentowanie Rady wobec innych instytucji UE, w szczególności wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego;

- Reprezentowanie Unii w stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, przy współpracy z wysokim przedstawicielem ( polityki zagranicznej i bezpieczeństwa )

W ramach polskiej prezydencji zostanie zorganizowanych ok. 300 spotkań z udziałem europejskich polityków i urzędników: nieformalne spotkania ministrów, konferencje oraz spotkania eksperckie. W Polsce odbędą się: Europejski Kongres Kultury (Wrocław), Szczyt Partnerstwa Wschodniego (Warszawa), Europejskie Forum Turystyki (Kraków), Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (Poznań) czy Europejskie Dni Rozwoju(Warszawa). Pięć miast będzie gospodarzami większości unijnych wydarzeń: w lipcu Sopot, we wrześniu Wrocław, w październiku Kraków, w listopadzie Poznań, a w grudniu Warszawa.

7. Współpraca

Do priorytetów współpracy z poszczególnymi państwami można zaliczyć m. in.:

- Ukraina: dążenie do podpisania Umowy Stowarzyszeniowej oraz umowy o strefie wolnego handlu oraz wdrażanie Planu Działań na rzecz liberalizacji wizowej;

- Mołdowa: prowadzenie negocjacji Umowy Stowarzyszeniowej oraz negocjacji (które winny się rozpocząć wiosną br.) umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu, a także wdrażanie Planu Działań na rzecz liberalizacji wizowej;

- Gruzja – rozpoczęcie negocjacji dotyczących pogłębionej strefy wolnego handlu oraz rozwój współpracy energetycznej;

- Armenia: negocjacje umowy w sprawie ułatwień wizowych i readmisji;

- Azerbejdżan: negocjacje umowy w sprawie ułatwień wizowych i readmisji oraz kontynuacja współpracy energetycznej.

Szczególna jest sytuacja Białorusi, która jako jedyna została zaproszona do Partnerstwa warunkowo i ta warunkowość pozostaje aktualna, a efektywny udział w PW – wobec sytuacji po wyborach – poważnie zagrożony, a wręcz niemożliwy.

Mówiąc o relacjach wschodnich UE nie sposób nie wspomnieć o tak ważnym członku, jak Federacja Rosyjska. Także tutaj przewiduje się dążenie do wzmocnienia współpracy, nadania temu partnerstwu konkretnego wymiaru, wypracowania i wdrożenia zasad współpracy ekonomicznej. Istotnym czynnikiem zbliżenia z Rosją będzie podniesienie poziomu wzajemnego zaufania. Współpraca będzie rozwijana w ramach negocjowanej nowej umowy ramowej oraz rozwoju Partnerstwa dla Modernizacji. W podejściu Rosji modernizacja ogranicza się do zagadnień technologicznych, Polska widzi ją w szerszym aspekcie funkcjonowania nowoczesnego państwa.

8. Sonda

Pyt. 1

Ile państw jest obecnie w Unii Europejskiej?

Wie: 8 osób Nie wie: 5 osób

Pyt. 2

Co to jest prezydencja?

Wie: 7 osób Nie wie: 3 osoby

Pyt. 3

Kiedy Polska objęła prezydencje?

Wie: 4 osoby Nie wie: 3 osoby

Pyt. 4

Kto sprawował prezydencję przed Polską, a kto będzie sprawował po Polsce?

Wie: 2 osoby Nie wie: 5 osób

Pyt. 5

Co Twoim zdaniem Polska powinna zrobić w trakcie trwania swojej prezydencji?

- zmniejszyć podatki

- przeznaczyć więcej pieniędzy na budowę infrastruktury

- budować stadiony ( na miarę umiejętności sportowców )

- zapobiegać kryzysowi gospodarczemu

- dążyć do bliższej współpracy między państwami członkowskimi

9. Źródła

www.youtube.pl

www.prezydencjaeu.gov.pl

www.nauka.gov.pl

www.wikipedia.org

www.psz.pl

www.platforma.org

Spis treści

1. Prezydencja w radzie Unii Europejskiej

2. Przygotowania

3. Rada Europejska

4. Jakim zadaniom musi sprostać Rzeczpospolita Polska?

5. Struktura

6. Zadania państwa sprawującego prezydencję

7. Współpraca

8. Sonda

9. Źródła