ROZMIESZCZENIE LUDNOSCI NA ŚWIECIE

Gęstość zaludnienia jest to stosunek liczby osób danego obszaru do jego powierzchni. Wskaźnik ten wyrażany jest liczbą osób

przypadających na 1 km².

Średnia gęstość zaludnienia na kuli ziemskiej wynosi 48 os./km².

Gęstość zaludnienia na poszczególnych kontynentach:

1. Europa – 32 os./km².

2. Azja – 124 os./km².

3. Afryka – 33 os./km².

4. Australia i Oceania – 4 os./km².

5. Ameryka Północna i Środkowa – 22 os./km².

6. Ameryka Południowa – 21 os./km².

(rys)

Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności:

1. Warunki glebowe.

2. Warunki klimatyczne.

3. Wysokość nad poziomem morza.

4. Ukształtowanie powierzchni (rzeźba terenu).

5. Dostęp do wody słodkiej.

6. Odległość od morza.

7. Szata roślinna.

8. Występowanie surowców mineralnych.

9. Czynniki społeczno-polityczne.

10. Ekonomiczne.

11. Uwarunkowania historyczne.

Migracja jest to przemieszczanie się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania na stałe lub czasowo.

Rodzaje migracji:

1. Imigracja jest to przybycie na nowe miejsce zamieszkania po opuszczeniu innego kraju.

2. Emigracja jest to opuszczenie miejsca obecnego zamieszkania w celu udania się do nowego miejsca zamieszkania.

ZAPAMIĘTAJ: gęstość zaludnienia, migracje, imigracja, emigracja.