Homer (co dosłownie znaczy ślepiec lub zakładnik) żył na przełomie IX a VIII w.p.n.e. Był wielkim epikiem greckim uważanym za autora „Iliady” i „Odyseii”, a według legendy ślepym śpiewakiem wędrownym. Urodził się prawdopodobnie w jońskiej Smyrnie lub w Chios, w Azji Mniejszej. Na temat okoliczności powstania i autorstwa poematów toczyły się spory od starożytności po współczesność, np. czy były tworem jednego autora czy też wielu i czy powstały w określonym czasie lub stopniowo narastały. W czasach noworzytnych powstała tzw. Kwestia Homerycka, czyli spór uczonych o autorstwo Iliady i Odyseji. F.A. Wolf w 1795 poddał w wątpliwość samo istnienie Homera. W tym czasie powstawały rózne tezy co do pochodzenia dzieł. Twierdzono, że epopeje Homera powstały w X w.p.n.e. jako twórczość ustna, a spisane dopiero w wieku IV p.n.e. Przez cały wiek XIX trwał spór między badaczami, czy Iliada i Odyseja są poematami różnych autorów, czy jednego, za którym opowiadali się uczeni. Większość badaczy twierdzi, że Iliada i Odyseja narodziły się na wybrzeżu Azji Mniejszej i na pobliskich wyspach (Smyrna - Chios). Pisane heksametrem, mają wspólne cechy epiki rycerskiej, stały się wzorem dla...