Co to jest Dziennik Elektroniczny?

Potocznie dziennikiem elektronicznym nazywamy wszystko, co służy do zapisywania w komputerze ocen lub innych rejestrów związanych z nauką. Niektórzy nazywają tak nawet proste arkusze kalkulacyjne.

E-Dziennik, dziennik internetowy, internetowy dzienniczek ucznia czy inne podobne określenia są często stosowane w miejsce oficjalnej nazwy — dziennik elektroniczny.

Łatwość użycia

Możesz zacząć używać nasz dziennik elektroniczny w ciągu kilku minut. Wystarczy się zarejestrować, nie musisz ściągać i instalować żadnego nowego oprogramowania wystarczy przeglądarka internetowa.

Stworzyliśmy dziennik elektroniczny na wzór dziennika papierowego, nauczyciel rozpoczyna pracę od otwarcia dziennika klasy i od tej pory wypełnia dziennik tej klasy — w przeciwieństwie do innych dzienników w których, często za każdym razem trzeba wybierać klasę. Osobno na liście obecności osobno w ocenach, itd.

Co to jest profesjonalny dziennik elektroniczny?

Profesjonalny dziennik elektroniczny to system składający się z oprogramowania, bezpiecznie przechowywanej bazy danych i urządzeń umożliwiających prowadzenie dokumentacji dziennika, jako wyłącznej formy dokumentacji szkolnej określonego w rozporzadzeniu MEN.

Wiele szkół zastanawiających się nad edziennikiem skupia swoją uwagę na samym oprogramowaniu, zaniedbując czasem kwestie bezpieczeństwa baz danych, właściwej administracji systemem, czy zapewnieniu funkcjonaowania dziennika nawet wtedy kiedy chwilowo nie ma dostępu do internetu.

Dlaczego każda Dobra Szkoła powinna wdrożyć profesjonalny dziennik elektroniczny?

Wiele myślących perspektywicznie szkół zastanawia się nad wdrożeniem dziennika elektronicznego w swojej placówce. Jednak pojawia się wiele pytań, wątpliwości i obaw, takich jak:

Czy edziennik sprawdzi się w mojej szkole?

Oczywiście. Nie tylko dlatego, że wdrożenie elektronicznych dokumentacji w szkołach jest procesem nieuniknionym. Tak samo jak kiedyś pojawiały się pytania, czy każdemu będzie potrzebny telefon, tak teraz odpowiedź na pytanie o edziennik w szkole jest pytaniem: czy skorzystać na wcześniejszym wdrożeniu edziennika, czy też stracić czekając, aż reszta szkół będzie przed nami?

Przeszkodą dla wielu szkół we wdrożeniu takiego dziennika są koszty związane z wyposażeniem każdej klasy w komputer podłączony do internetu. Znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu. Zobacz Mobilny Dziennik Elektroniczny - MobiReg.

Co zrobić, jeśli część nauczycieli jest przeciwna edziennikom?

To zrozumiałe, dzieje się tak praktycznie w każdej szkole. Obawy najczęściej pojawiają się u nauczycieli z dłużyszm stażem pracy, którym na początku trudno jest zaakceptować nowe wyzwania. Jednak i oni z czasem dostrzegają korzyści z prowadzenia dziennika elektornicznego, szczególnie jeśli okazuje się, że to nie takie trudne (mając np. terminale MobiReg lub tablety). Dużo również zależy od samego Dyrektora i Jego podejścia do rozwoju szkoły. Niektórzy Dyrektorzy twierdzą: "...gdybyśmy wszystkie nasze decyzje uzależniali od poparcia wszystkich nauczycieli stalibyśmy w miejscu...". Z naszych doświadczeń wynika, że jest w tych słowach sporo prawdy, choć to właśnie między innymi dla wygody Nauczycieli tworzone są nasze edzienniki.

Czy nauczyciele poradzą sobie z prowadzeniem edziennika?

Z naszym edziennikiem nauczyciele nie będą mieli problemu. Na początku każdy musi przyzwyczaić się do nowej formuły, jednak dość szybko nauczyciele uczą się intuicyjnego oprogramowania. Szczególnie polecamy urządzenia mobilne, jako narzędzia do codziennego wprowadzania danych, zaś komputer do ich analizy, wydruków i zestawień. Dodatkowo wspieramy szkoły w efektywnym prowadzeniu dziennika.

Czy będzie szkołę stać na zakup i wdrożenie elektroniczego dziennika?

Dla każdej szkoły, która chce korzystać z edziennika mamy ofertę umożliwiającą jej wejście w system. Niektóre szkoły otrzymują środki z gminy, niektóre wybierają dobre ubezpieczenie NNW z Compensy w ramach którego szkoła otrzymuje dziennik bezpłatnie inne są wspomagane przez Radę Rodziców. Finansowanie systemu jest tak naprawdę dla większości szkół, które naprawdę dostrzegają korzyści z edziennika ostatnim "problemem", który zazwyczaj daje się rozwiązać.

Czy muszę posiadać sieć internetową w całej szkole i komputery dla każdego nauczyciela?

Nie. Nasze rozwiązanie można wykorzystywać pracując na dowolnych komputerach podłączonych do internetu, ale również posiadamy autorskie rozwiązanie pracy na mobilnych urządzeniach bez konieczności stałego podłaczenia do internetu (praca offline). Dodatkowo tablety lub terminale są nie tylko proste w obsłudze, ale również stosunkowo niedrogie. Nie każdy nauczyciel musi posiadać swój walsny terminal, liczba ich jest uzależniona od liczby zajeć odbywających się w tym samym czasie w szkole, ponieważ z jednego urzadzenia może korzystać wielu nauczycieli.

Czy trzeba prowadzić dwa dzienniki (papierowy i elektroniczny)?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, tradycyjny papierowy dziennik może być zamieniony na nowoczesny dziennik prowadzony w formie elektronicznej.

W przeciwieństwie do wielu dostępnych na rynku rozwiązań, proponowane rozwiązanie jest profesjonalnym, w pełni funkcjonalnym dziennikiem elektronicznym, który może być wykorzystany w każdej szkole jako wyłączna forma prowadzenia dokumentacji dziennika.

Ogólna charakterystyka systemu

Wymagania prawne

- Dziennik Elektroniczny MobiReg umożliwia prowadzenie dokumentacji szkolnej w postaci elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) oraz spełniaa modyfikacje, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2009 r.

- aplikacja odwzorowywuje pola i tabele znajdujące się w tradycyjnym, papierowym dzienniku szkolnym oraz pozwalać na ich wypełnianie i edycję bezpośrednio w czasie lekcji, a także po zajęciach

- możliwość wykorzystania dziennika elektronicznego MobiReg jako jedynej formy dokumentacji dziennika w szkole

Bezpieczeństwo

- bezpieczne zakończenie pracy z systemem poprzez zamknięcie sesji i wylogowanie użytkownika;

- logowanie przez protokół SSL;

- powiązanie konta z adresem e-mail (możliwość zmiany hasła, przypomnienia hasła).

- tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa (z możliwością cykliczną – automatyczną);

- bezpieczeństwo na poziomie serwerów (backupy dazy danych co 1 godzinę, archiwizacja różnicowa 1 dziennie w dwa niezależne miejsca serwerowe, mirroring)

Moduł zdalnego dostępu / Praca offline na urządzeniach mobilnych

Praca offline na Androidzie i MobiRegu

- system dziennika elektronicznego (online) współpracuje z dedykowanymi urządzeniami mobilnymi, umożliwiającymi wprowadzanie danych do dziennika bezpośrednio na zajęciach, nawet bez dostępu do sieci internetowej (np. możliwość pracy poza szkołą, na lekcjach WF, w salach bez internetu) oraz czytnikami kart zbliżeniowych (automatyczne sprawdzanie obecności, rejestr wejść i wyjść do/ze szkoły, rejestr czasu pracy, dostęp do pomieszczeń)

- możliwość zainstalowania modułu dziennika dla nauczyciela pracującego w trybie offline na dowolnym urządzeniu mobilnym typu telefon/tablet z systemem Android 2.2.

Funkcje Mobilnego Dziennika Elektronicznego

- możliwość synchronizacji danych z centralną bazą danych szkolnego edziennika poprzez WiFi

- możliwość aktualizacji wersji oprogramowania poprzez wewnętrzny system aktualizacji

- możliwość logowania nauczyciela z dostępem do swoich danych (lista zajęć na dany dzień, klasy i grupy, sprawdzany, teamy lekcji, oceny)

- możliwość sprawdzenia obecności na wybranych zajęciach

- możliwość wprowadzenia ocen dla poszczególnego ucznia

- możliwość utworzenia dowolnej grupy ocen zawierającej nazwę, typ oceny (szkolna, punktowa, procentowa, międzynarodowa), rodzaj oceny (np. odpowiedź ustna, kartkówka, zadanie domowe itp.), wagę oceny (od 1 – 100) oraz możliwość przypisania ocenianych w ramach tworzonej grupy ocen umiejętności wybieranych z listy

- możliwość wpisywania z klawiatury ekranowej tematu lekcji lub wyboru tematu z listy tematów zaplanowanych do realizacji w ramach dostępnych rozkładów materiałów

- możliwość zaplanowania sprawdzaniu w terminie na co najmniej jednego miesiąca od daty aktualnych zajęć

- możliwość wybrania przez nauczyciela zastępstwa za innego nauczyciela wraz z możliwością wprowadzania obecności, tematów i ocen na zastępowanej lekcji

- możliwość losowania do ucznia odpowiedzi na podstawie najmniejszej liczbie ocen oraz najmniejszej średniej ocen

- system musi posiadać referencje z co najmniej 10 wdrożeń w szkołach wykorzystujących mobilne urządzenia pracujące w trybie offline przez co najmniej jeden semestr szkolny

Konfiguracja i zarządzanie danymi

Tworzenie struktury szkoły

- elastyczne tworzenie klas oraz grup na dowolnym poziomie struktury szkoły (grupy międzyszkolne w zespołach szkół, grupy szkolne/między poziomowe, grupy poziomowe/między klasowe, grupy klasowe, oraz możliwość tworzenia podgrup w ramach dowolnej grupy, dowolnego poziomu struktury),

- możliwość przenoszenia/przepinania dowolnej części utworzonej struktury szkolnej bez konieczności przepisywania uczniów (np. możliwość przeniesienia grupy języka angielskiego w danej klasie na poziom ogólnoszkolny, z możliwością dopisania innych uczniów do grupy)

- przypisywanie i skreślanie uczniów do i z grup (możliwość wyświetlenia informacji przynależności uczniów danej grupy do innych grup),

- możliwość określenia wychowawcy dla klasy,

Zarządzanie użytkownikami

- zakładanie kont dostępowych (typu: administrator, dyrektor, nauczyciel, pedagog, uczeń, rodzic),

- wprowadzanie danych osobowych uczniów (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, miejscowość, numer w dzienniku),

- możliwość dopisywania uczniów do grupy przez wychowawcę,

- wprowadzanie informacji o opiekunach (imię, nazwisko, telefon, email, adres zamieszkania),

- możliwość zmiany swojego hasła przez użytkownika,

Okresy czasowe (dowolne semestry)

- tworzenie własnych okresów czasowych (semestrów, trymestrów)

- możliwość ustalenia dowolnych okresów czasowych dla różnych grup, klas czy poziomów nauczania (np. możliwość trymestrów tylko dla klas trzecich)

- możliwość skopiowania zajęć z planu między semestrami

- możliwość skracania lub wydłużania okresów czasowych w trakcie trwania danego okresu

Konfiguracja dodatkowa

- określanie sal lekcyjnych i godzin lekcyjnych,

- dodawanie przedmiotów nauczania z określeniem czy przedmiot ma być liczony do średniej,

- ustawienia interfejsu takie: wersja kolorystyczna, sposób dostosowania do rozdzielczości ekranu oraz ustawienia dostępu, a także konfiguracja powiadomień oraz inne lokalne ustawienia systemu;

- import danych spoza systemu (możliwość importu danych uczniów zawartych w pliku .SOU)

Kalendarz planu zajęć

Tworzenie planu zajęć

- możliwość tworzenia zajęć w planie dla dowolnej grupy lub klasy w różnych terminach z różną cyklicznością (np. zajęcia mogą odbywać się raz na dwa tygodnie, albo raz w miesiącu),

- możliwość wyświetlenia zajęć na kalendarzu dla danego nauczyciela lub danej grupy/klasy w ramach określonego semestru;

- możliwość wprowadzania zmian cyklicznych (stała zmiana zajęć w planie) jak i jednostkowych (np. możliwość przesunięcia jednych, wybranych zajęć na inny dzień i inną godzinę, bez zmiany cykliczność tych zajęć w planie w następnych tygodniach)

- możliwość wprowadzania zmian uczących w planie nauczycieli od dowolnego, wybranego dnia

Zarządzanie planem

- elastyczne przenoszenie dowolnych zajęć w planie w technologii „kliknij, przeciągnij i upuść” (Click&Drag&Drop) – pojedynczych zajęć lub całej cykliczności zajęć

- możliwość ustalania zastępstwa na wybranych zajęciach w planie

- możliwość wprowadzenia na kalendarzu: zebrań z rodzicami (z możliwością sprawdzenia obecności na zebraniu), konsultacji indywidualnych, wycieczek szkolnych (z możliwością określenia uczestników wycieczki oraz opiekunów wycieczki),

- możliwość ustalenia hospitacji na wybranych w kalendarzu zajęciach,

- możliwość określenia dnia wolnego od zajęć (ferie, święta, ważne wydarzenia),

- planowanie przyszłych sprawdzianów oraz egzaminów;

- automatycznie wyświetlanie innych zaplanowanych na dany dzień oraz tydzień sprawdzianów lub egzaminów dla danej grupy uczniów;

- możliwość usuwania oraz zablokowania i odblokowania przez zmianami wybranych pojedynczych zajęć w planie

- widok zajęć i wydarzeń, na kalendarzu dla każdego nauczyciela,

- możliwość wprowadzenia na planie lekcji grupy/klasy zajęć trwających dowolny przedział czasowy (np. wyjście na basen obejmujący 2 godziny lekcyjne)

Ocenianie oraz sprawdzanie obecności oraz wpisywanie tematów lekcji

Obecności

- dodanie obecności dla jednej klasy na jednej godzinie lekcyjnej;

- dodawanie różnych rodzajów obecności, nieobecności oraz spóźnień (określanie dowolnych typów obecności wraz z możliwością określania ich sposobu zliczania do zestawień (np. nieobecny usprawiedliwiony, nieobecny nieusprawiedliwiony, zwolniony, obecność na zawodach itp);

- uzupełnianie obecności tygodniowych;

- dodanie obecności dla całej klasy podczas całego tygodnia;

- kompleksowe uzupełnianie obecności danego ucznia;

- dodanie obecności dla jednego ucznia podczas całego miesiąca;

- przeglądanie obecności uczniów z różnych przedmiotów;

- przeglądanie przez nauczycieli obecności uczniów podopiecznych klas;

- podsumowanie obecności uczniów;

Tematy

- wpisywanie tematu lekcji na danych zajęciach,

- możliwość przypisania rozkładu materiałów (zaplanowanych do realizacji listy tematów) dla danej grupy

- możliwość wyboru tematu z listy tematów zaplanowanych do realizacji w ramach gotowych rozkładów materiałów

- wyliczanie numeru zajęć przeprowadzanych z daną grupą z danego przedmiotu dla nauczyciela oraz wyliczanie wszystkich zajęć zaplanowanych do realizacji

- możliwość podglądu tematów ostatnio dodanych przez nauczyciela w widoku dodawania tematów na zajęciach

Ocenianie

- dodawanie ocen cząstkowych w ramach grup ocen

- obsługę różnych rodzajów ocen (szkolnych w skali 1-6, procentowe, punktowe, opisowe);

- obsługę progów punktowych dla ocen punktowych, umożliwiające przypisanie oceny szkolnej dla wybranego zakresu punktowego

- kreator wystawiania ocen semestralnych i końcowych

- podpowiadanie oceny wyliczonej przez system na podstawie średniej ważonej, a także wystawienie ocen oraz propozycji ocen „ołówkiem”;

- kreator wystawiania ocen semestralnych i końcowych z zachowania (w systemie standardowym wzorowe, bardzo dobre, dobre…);

- widok wszystkich grup ocen i ocen dla całej klasy/grupy (w tym wyświetlanie ocen uczniów grupy/klasy z danego przedmiotu otrzymanego w innej grupie uczniów np. wyświetlanie w ramach zajęć z języka angielskiego grup ocen (rubryk) ucznia uczęszczającego również na zajęcia do innych grup z angielskiego)

- dodanie jednej lub wielu ocen cząstkowych dla jednego lub wielu uczniów za pomocą kreatora oraz tworzenie nowych grup ocen (możliwość wpisywania kolejnych ocen dla uczniów z listy grupy/klasy poprzez przejście klawiszem tabulatora do następnego pola oceny następnego ucznia – wygodne wprowadzanie ocen z kartkówek;

- przeglądanie ocen uczniów z różnych przedmiotów;

- nauczycielom przeglądnie ocen uczniów oraz dodawanie ocen uczniom z własnych klas

- szybkie dodawanie ocen, obecności oraz tematów lekcji z poziomu widoku listy zajęć na dany dzień;

Pochwały i uwagi

- mozliwość dodania uwagi, pochwały lub informacji dla jednego lub grupy uczniów

- możliwość modyfikacji lub skreślenia dodanej adnotacji

- automatyczne podpisanie (kto i kiedy) dodanej adnotacji

Narzędzia administracyjne i raportowe

Raporty, zestawienia, wydruki

- generowanie zestawienia frekwencji miesięcznej danej klasy do wydruku (PDF);

- generowanie karteczek z ocenami uczniów do formatu PDF

- generowanie zestawień semestralnych dla danej klasy (lista uczniów z ocenami semestralnymi z poszczególnych przedmiotów, sumą liczby poszczególnych ocen dla ucznia i przedmiotu, frekwencją poszczególnych uczniów, liczbą obecności, nieobecności i spóźnień, liczba uczniów z 0,1,2,3 i powyżej 3 ocen niedostatecznych) w formie pliku XLS i PDF,

- generowanie zestawień semestralnych dla całej szkoły (liczba poszczególnych ocen i średnich ocen dla każdej klasy na poszczególnych przedmiotach wraz z frekwencją dla każdej klasy oraz sumą liczb poszczególnych ocen dla całej szkoły, liczbą uczniów nieklasyfikowanych)

- generowanie dziennika w postaci „tradycyjnej” danej klasy w formacie PDF, generowany jest tak zwany elektroniczny wydruk, czyli dokument umożliwiający przeglądanie zawartości na dowolnym komputerze. Dane wygenerowane w ten sposób nie mogą być modyfikowane i w pełni odpowiadają wizualnie rzeczywistemu dziennikowi lekcyjnemu;

- generowanie dziennika w formacie XML (z możliwością podpisu elektronicznego), wygenerowany zostaje dziennik elektroniczny w postaci archiwum plików XML, które mogą być odczytywane i przetwarzane przez dowolny system komputerowy;

- generowanie listy zastępstw w dowolnym okresie czasowym (do formatu PDF lub XLS)

- generowanie listy pochwał i uwag uczniów danej klasy do postaci XLS

Wykresy

- wykres ocen cząstkowych w danej klasie,

- wykres ocen semestralnych w klasie,

- wykres ocen semestralnych – porównanie klas,

- wykres ocen z zachowania w klasie,

- wykres obecności,

- wykres statystyk poszczególnych ocen w klasie,

- wykres statystyki korzystania z dziennika, statystyki najlepszych i najsłabszych uczniów,

- wykres sumy liczb poszczególnych typów ocen wprowadzanych przez poszczególnych nauczycieli

Rejestry

- przeglądanie rejestru dodawania ocen lub obecności;

- szczegółową rejestrację wszelkich zmian dokonywanych na ocenach i obecnościach uczniów;

- podgląd logowań do systemu przez nauczycieli, rodziców i uczniów

- rejestr udanych i nieudanych prób logowań do systemu dla danego konta dostępowego, w tym w szczególności czas i datę logowania oraz adres IP hosta, z którego nastąpiła próba logowania

Narzędzia kontrolne

- tygodniowa weryfikacja danych wprowadzanych przez nauczycieli w tym tematów i obecności (możliwość wyświetlenia lisy zajęć w ujęciu tygodniowym z wyświetleniem zajęć, w których nie został uzupełniony temat oraz nie została sprawdzona obecność, lub nie zostało uzupełnione jedno z nich) z możliwością szybkiego przejścia do wybranych zajęć z listy celem uzupełnienia braków

- możliwość filtrowania zajęć w ramach jednego tygodnia celem weryfikacji braków (tematów, obecności) poprzez wybór grupy / nauczyciela / tygodnia / semestru / rodzaju zajęć (zastępstwa, sprawdziany)

Użytkownicy i komunikacja

Komunikacja

- wewnętrzna komunikacja za pomocą systemu między użytkownikami wraz z możliwością potwierdzenia przeczytania wiadomości;

- komunikacja za pomocą wbudowanego systemu pocztowego, z możliwością nawiązania kontaktu z rodzicem, nauczycielem, dyrekcją oraz administracją;

- dodatkowe moduły kontaktowe (modułu korespondencji SMS, Gadu-Gadu, kanał aktualności RSS);

Panel rodzica i ucznia

- wyświetlanie planu lekcji ucznia

- dostęp do ocen i obecności ucznia

- wyświetlanie informacji o nazwie grupy ocen i średniej w klasie

- komunikacja z nauczycielami przez wewnętrzny system pocztowy

Funkcje dla wychowawcy klasy

- wyświetlane dane rodziców i danych uczniów, samorząd klasowy, rada rodziców, notatki i obserwacje,

- możliwość generowania dziennika lekcyjnego klasy (w PDF);

- możliwość modyfikowania danych dotyczących składu samorządu klasowego i rady rodziców

- przeglądanie i edycja obecności w ujęciu tygodniowym klasy wychowawczej

Pomoc i moduły dodatkowe

Wsparcie techniczne

- system online zawiera wbudowaną pomoc oraz szybki dostęp do najczęściej poruszanych tematów poprzez udostępnienie bezpośrednich łączy do stron pomocy

- istnieje możliwość telefonicznego wsparcia technicznego zapewnionego przez producenta

- istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń online dla użytkowników

E-learning

- możliwość współpracy oprogramowania z systemem do weryfikacji wiedzy opartej o bezprzewodowe piloty - Testico Edu / Ekspress (możliwość wysłania wyników z testów do dziennika)

- możliwość współpracy z przynajmniej platformą e-learningową Fronter (system jednego logowania)

Moduł świadectw

- generowanie wydruków na gilosze świadectw szkolnych z uzupełnionymi danymi ocen do formatu PDF dla każdego ucznia

- możliwość zmiany każdemu uczniowi danych na formularzu wydruku (zmiana wszystkich pól autouzupełnianych danymi z bazy danych np. ocen, danych osobowych, adresu szkoły itp.) wraz z możliwością zapisania naniesionych zmian

- wybór rodzaju szablonu świadectw zgodnych z MEN

- wybór czcionki wydruku

- wprowadzenie numeru gilosza dla każdego ucznia

Wymagania jakie musi spełniać dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny musi spełniać następujące wymagania:

Zachowanie selektywności dostępu do danych

Tylko użytkownicy autoryzowani mogą mieć dostęp do danych w edzienniku.

W naszym edzienniku użytkownicy mają dostęp tylko do tych informacji do których mieliby dostęp w przypadku dzienników papierowych.

Zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych

Dostęp do dziennika elektronicznego musi być chroniony hasłem, tylko użytkownicy uwierzytelnieni mogą mieć do niego dostęp.

W naszym edzienniku każdy użytkownik samodzielnie tworzy swoje hasło, nikt poza tym użytkownikiem — nawet my — nie zna treści tego hasła. W systemie hasło jest zapisane w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiającej jego odczytanie, weryfikacja hasła jest wykonywana przy pomocy przemysłowych standardów uwierzytelniania.

Dodatkowo podpisujemy ze szkołą umowę o powierzeniu danych osobowych byśmy w ogóle mogli je zapisywać w naszej bazie danych.

Zabezpieczenie danych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą

Program dziennika elektronicznego powinien codziennie przygotowywać kopię zapasową danych.

W naszym edzienniku każdy zapis lub zmiana danych powoduje automatyczne wykonanie kopii zapasowych na kilku różnych serwerach w kilku różnych fizycznych lokalizacjach. Dane są zawsze bezpieczne nawet gdy jeden z serwerów ulegnie awarii.

Rejestrowanie historii zmian i ich autorów

Każda zmiana danych w dzienniku elektronicznym powinna umożliwiać przywrócenie poprzedniej wartości, a sam program powinien pozwalać na przegląd tego kto, kiedy i jakich zmian dokonał.

W naszym edzienniku przechowujemy kopie każdej zmiany wraz ze wskazaniem użytkownika oraz daty wykonania tej zmiany.

Eksport danych do formatu XML w ciągu 10 dni od zakończenia roku szkolnego

Program dziennika elektronicznego powinien umożliwiać eksport informacji w formacie XML, który jest ogólnie wspieranym formatem wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi.

W naszym edzienniku umożliwiamy export, a także import informacji przy pomocy plików w formacie XML.

Sporządzenie dziennika w formie papierowej

Program dziennika elektronicznego powinien umożliwiać wydrukowanie całego dziennika.

W naszym edzienniku umożliwiamy przygotowanie plików PDF, które formatem przypominają zwyczajne papierowe dzienniki lekcyjne, te pliki można wydrukować lub zapisać w archiwum szkoły.

Zapis na nośniku informatycznym, w sposób zapewniający możliwość sprawdzenia integralności danych, weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących, odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.

Pliki eksportu z programu dziennika elektronicznego powinny umożliwiać zastosowanie podpisu elektronicznego z dodatkowym naciskiem na zabezpieczenie przed uszkodzeniem danych.

W naszym edzienniku zarówno pliki XML jak i pliki PDF umożliwiają zastosowanie dowolnego dostępnego na rynku podpisu elektronicznego.