1.Pojęcie zarządzania w różnych ujęciach. Czym różni się zarządzanie przedsiębiorstwem od zarządzania organizacjami społecznymi, politycznymi, religijnymi? Działanie polegające na dysponowaniu zasobami: ludźmi, pieniędzmi, a przez nie oddziaływanie na ludzi... (T. Pszczołowski) Szczególny rodzaj kierowania opartego na władzy organizacyjnej wynikającej z prawa własności rzeczowych środków działania... (J. Kurnal ) To zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji… (R. Griffin) Jest takim rodzajem kierowania, przy którym kierujący (zarządzający) ma uprawnienia zwierzchnie w stosunku do podległych pracowników lub instytucji wynikające bezpośrednio z własności środków produkcji albo też nadane przez organa, reprezentujące właściciela środków produkcji. (S. Sudoł) 2. 7 cech procesu zarządzania wg P. Druckera: W g P. F. D. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników. 1. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. 2. Zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze. 3. Zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań, jednoczących uczestników organizacji. 4. Zarządzanie powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia się. 5. Zarządzanie wymaga komunikowania się. 6. Zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników. 7. Zarządzanie musi być jednoznacznie zorientowane na podstawowy i najważniejszy rezultat, jakim jest zadowolony klient. 3. Organizacja jako system społeczno-techniczny. Organizacja jest uporządkowanym w pewien sposób systemem społeczno-technicznym. Do elementów technicznych organizacji zalicza się technologię, wyposażenie, maszyny, urządzenia i budynki. Elementami społecznymi są zaś ludzie i relacje między nimi oraz ich symboliczne wytwory, takie jak cele, wartości, formalne reguły i struktury. Organizacja jako system społeczno-techniczny jest systemem otwartym. Oznacza to, że prowadzi wymianę energii (zasileń materialnych) i informacji z otoczeniem. 4. Rodzaje otoczenia organizacji i ich charakterystyka. • otoczenie stabilne • otoczenie zmienne • otoczenie burzliwe Otoczenie stabilne charakteryzuje się nieuleganiem zmianom zachodzącym w otoczeniu. Popyt na produkty firmy waha się w niewielkim zakresie, rzadko pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne. Koniunktura makroekonomiczna jest...