struktura społeczna- zbiór elementów z których składa się społeczeństwo, oraz układ zależności zachodzących między nimi. społeczeństwo amorficzne- wspólnoty pierwotne oparte na naturalnych podziałach, jednolitym charakterze, pozbawione struktury. Społeczeństwo morficzne- społeczeństwo po różnych stadiach rozwoju stru- który społecznej, osiągając przy tym coraz większą złożoność. Rodzaje czynników warunkujących ist- nienie struktury społecznej- ekonomiczne(ogólny poziom gospodarczy, stosunki własności, potencjał siły roboczej, dochód narodowy), demograficzne (stratyfikacja według kryterium płci, wieku, miejsca zaludnienia i potencjał ludnościowy), geograficzne (kształt i wielkość powierzchni, klimat, bogactwo naturalne, żyzność gleb), ustrojowe(ustrój politycz- no-gospodarczy:komunizm, kapitalizm, feudalizm, niewolnictwo), kulturowe(sposób życia i poziom wykształcenia). Koncepcja funkcjonalna- postrzega strukturę społeczną jako system wzajemnych zależ- ności wynikających z podziału pracy. Koncepcja dy- chotomiczn-(bogaci biedni) ujmuje strukturę społ- eczną jako system jednostronnych zależności wyn- ikających z uprzywilejowania jednych grup i upoś- ledzenia drugich. Koncepcja gradacyjna-ujmuje społeczeństwo jako całość założoną z nakładają- cych się na siebie warstw, które są od siebie zal- eżne i niezbędne do prawidłowego funkcjonow- ania społeczności. Struktura demograficzna-ok- reśla skład społeczeństwa pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania.Demografia-nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w określon- ych warunkach społeczno-gospodarczych. Struk- tura klasowa- określa skład społeczeństwa pod względem roli i pozycji ekonomicznej poszczegó- lnych grup społecznych(Karol Marks). Struktura warstwowa-nawiązuje do dorobku niemieckiego uczonego Maksa Webera i niekiedy zamiennie stosowane jest z kryterium klasowym. Struktura zawodowa- daje obraz społeczeństwa pod kątem różnych zawodów wykonywanych przez członków tego społeczeństwa. Problemy społeczne: ubóstwo, pauperyzacja, ubóstwo ustawowe, ubóstwo skraj- ne, bezrobocie,alkoholizm,przestępczość, wzrost samobójstw, rozwodów, prostytucja, narkomania. Siecioholizm-zespół uzależnienia od internetu. Nierówność społeczna-nie zapewnia równego udz- iału całemu społeczeństwu w podziale dóbr społe- cznych, takich jak dochód, oświata czy kultura. Kon- cepcje sprawiedliwości społecznej:każdemu równo (wszyscy powinni być traktowani jednakowo) każde- mu równe szanse(.mieć równe możliwości wyboru, działania i rozwoju w wybranej przez siebie drodze życiowej)każdemu według potrzeb(.mieć zaspokoj- onepodstawowe...