ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRACOWNIKA OCHRONY Odpowiedzialność cywilna pracownika jest zagadnieniem z dziedziny prawa cywilnego. Prawo cywilne jest gałęzią prawa regulującą stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami oraz stosunki między ludźmi. Charakterystyczną cechą prawa cywilnego jest swoboda wyrażania woli przez strony stosunku cywilno – prawnego, które same decydują o swoich interesach, porozumiewają się i umawiają. W Polsce rola prawa cywilnego wzrasta zdecydowanie w związku z rozwojem gospodarki wolnorynkowej, w której dominuje własność prywatna. Prawo cywilne chroni również własność oraz jej dziedziczenie. Normy prawa cywilnego zawarte przede wszystkim w kodeksie cywilnym z 23 kwietnia 1964 r. oraz kodeksie handlowym z 27 czerwca 1934 r., które w międzyczasie były kilkakrotnie nowelizowane. W prawie cywilnym, podobnie jak w innych gałęziach prawa, obowiązują zasady ogólne, które stanowią swego rodzaju myśl przewodnią obowiązującą w tym prawie. Jedna z takich zasad mówi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny za społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Działanie lub zaniechanie sprzeczne z ta zasadą nie korzysta z ochrony prawnej. Inna zasada mówi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jeżeli np. ktoś twierdzi, że ma prawo do spadku, gdyż jest synem spadkodawcy, musi udowodnić, że jest tym synem i że nie został pozbawiony prawa do spadku. Do prawa cywilnego należą takie normy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego z 17 września 1964 r. obowiązującym od 1 stycznia 1965 r. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowania sądowe w sprawach uregulowanych w prawie cywilnym, rodzinnym, opiekuńczym, prawie pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się na mocy przepisów szczególnych. POJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Odpowiedzialność( wg. Słownika języka polskiego pod redakcją prof. dr M. Szymczaka) to konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji – odpowiadanie przed kimś, wobec kogoś, za kogoś lub za coś. Pociągnąć kogoś do odpowiedzialności – wytoczyć komuś sprawę, proces przed sądem, postawić kogoś w stan oskarżenia, zmusić, wezwać kogoś do usprawiedliwienia się. Odpowiedzialność cywilna to obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej komuś szkody lub krzywdy. Tę słownikową definicję odpowiedzialności cywilnej należy uzupełnić stwierdzeniem, że ten obowiązek wynagrodzenia komuś...