Obróbka drewna – rodzaj obróbki, która polega na nadaniu określonemu rodzajowi drewna

określonych własności. Celem tej obróbki jest wytworzenie przedmiotu.

Narzędzia stolarskie – zestaw narzędzi do wykonywania prac w drewnie, w zawodach takich

jak stolarstwo, meblarstwo, ciesielstwo.

Zagrożenia mechaniczne – to wszelkie oddziaływania na człowieka czynników fizycznych, które mogą być przyczyną urazów powodowanych mechanicznym działaniem części maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych materiałów stałych bądź płynnych. Zagrożenia mogą być powodowane przez czynniki niebezpieczne występujące podczas normalnego funkcjonowania maszyny lub innego przedmiotu pracy oraz przez czynniki powstające wskutek zakłóceń. Dlatego też przedsięwzięcia podejmowane w celu wyeliminowania lub ograniczenia aktywności niebezpiecznych czynników mechanicznych powinny dotyczyć: - normalnego funkcjonowania maszyny lub innego przedmiotu pracy

- sytuacji anormalnych (dających się przewidzieć).

Zapobieganie anormalnemu funkcjonowaniu lub awariom maszyn pośrednio eliminuje lub zmniejsza zagrożenia, gdyż nie powoduje powstawania czynników zwykle towarzyszących takim stanom oraz zmniejsza częstotliwość interwencji związanych z usuwaniem przyczyn.

Maszyny i narzędzia służące do obróbki drewna

-Narzędzia ręczne

młotki

dłuta

przecinaki

wkrętaki, wiertarki

noże, piłki ręczne

siekiery i inne.

-Maszyny:

pilarki ramowe (traki)

pilarki tarczowe

strugarki

frezarki, tokarki

szlifierki, przenośniki

i inne urządzenia.

-Środki transportu i transportowane materiały:

dźwignice

wózki widłowe

ładowarki

transportery łańcuchowe

transportery rolkowe

wciągarki i inne.

Narzędzia ręczne

Podstawowym problemem przy pracy z narzędziami ręcznymi są zagrożenia związane z urazami. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo urazów należy przede wszystkim

- Stosować narzędzia ręczne wyłącznie zgodnie z ich przeznaczenie.

- Wyposażyć zakład w ręczne narzędzia z własnym napędem oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania i instrukcję obsługi lub DTR w języku polskim.

- Zadbać o prawidłowe zamocowanie (osadzenie) narzędzi na rękojeściach

- Utrzymywać ręczne narzędzia w pełnej sprawności i kompletności oraz sprawdzać przed użyciem

- Składować narzędzia ręczne w wyznaczonych miejscach.

-Stosować właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania.

Maszyny

W celu uniknięcia zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi i wirującymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi należy zadbać o :

- Posadowienie lub zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami aktualnych przepisów i norm oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej.

- Wprowadzanie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń oraz narzędzi oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania tym znakiem, posiadających deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

- Stosowanie osłon na ruchome i wirujące części obrabiarek do drewna oraz narzędzia skrawające w celu uniemożliwienia dostępu rąk, nóg lub innych części ciała do ruchomych i wirujących elementów obrabiarek do drewna np. kół pasowych i zębatych, wałów napędowych, narzędzi skrawających lub przedmiotów obrabianych, mogących powodować sytuacje i zdarzenia niebezpieczne np.: pochwycenie, wciągnięcie, uderzenie, wplątanie, dotknięcie, obcięcie, przecięcie, zgniecenie, zmiażdżenie, stłuczenie, otarcie. - Stosowanie narzędzi właściwie dobranych np. pił z odpowiednim uzębieniem i właściwą średnicą oraz w dobrym stanie technicznym ostrych, niewyszczerbionych.

- Wyeliminowanie narzędzi niesprawnych, np. pił z ubytkami zębów, pęknięciami.

- Stosowanie narzędzi o prędkościach dopuszczalnych równych lub większych od obrotów obrabiarek.

- Sprawdzenie i zapewnienie usytuowania osłon i innych urządzeń ochronnych w odległościach bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych części ciała do stref niebezpiecznych.

- Nie zdejmowanie osłon i innych urządzeń ochronnych.

- Nie otwieranie osłon podczas ruchu maszyny.

- Wyposażenie obrabiarek do drewna w urządzenia przeciwodrzutowe, np. kliny rozszczepiające, oraz szablony mocujące obrabiane elementy lub doprowadzić istniejące już urządzenia przeciwodrzutowe do sprawności.

- Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania elementów sterowniczych oraz elementów informacyjnych, pewnie zamocowanych, łatwo dostępnych i odpowiednio oznakowanych.

- Zapewnienie właściwej informacji o użytkowaniu dla operatora: instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie.

- Zachowanie szczególnej ostrożności podczas czyszczenia, konserwacji i napraw

- Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR.

- Stosowanie środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat upoważniający do takiego oznaczania.

- Stosowanie odpowiedniego ubrania i obuwia roboczego.

Środki transportu i transportowane materiały

Aby transport oraz materiały transportowane nie stwarzały zagrożenia dla ludzi niezbędne jest zastosowanie elementarnych środków ochrony takich jak:

- Stosowanie środków transportu, mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa; dla dźwignic i dźwigów czyli decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zmontowaniu przez uprawnionych montażystów i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub o dopuszczeniu do obrotu, zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi lub DTR.

- Stosowanie sprawnych techniczne środków transportu z wyposażeniem zgodnym z instrukcją obsługi lub DTR.

- Zapewnienie kwalifikowanych operatorów, posiadających uprawnienia do obsługi danego środka transportu.

- Prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach komunikacyjnych i transportu pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; wyznaczenie stref niebezpiecznych, wynikających z koniecznych manewrów środków transportu, doświetlenie dróg i stref oświetleniem sztucznym w przypadku złej widoczności.

- Prawidłowe układanie i mocowanie ładunku oraz rozładowywanie zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR

- Uniemożliwienie uruchamiania środków transportu przez osoby niepowołane.

- Zapewnienie funkcjonowania ograniczników ruchu środków transportu i ich zespołów.

- Stosowanie osłony stanowiska operatora wciągarki np. ekranu z siatki. Sprawdzenie okresowe stanu technicznego lin wciągarki.