Spis treści

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 3

2. Analiza firmy 4

2.1. Analiza otoczenia konkurencyjnego 4

2.2. Analiza SWOT 6

2. 3. Analiza systemu produkcyjnego firmy 7

3. Strategia firmy 10

3.1. Wizja, misja i cele strategiczne firmy 10

3.2. Strategia operacyjna firmy 11

3.3. Strategia produktowa 11

4. Program działania 12

4.1. Wprowadzenie nowego produktu na rynek 12

4.2. Projektowanie nowego produktu 13

4.3. Prognozowanie popytu na produkt 13

5. Podsumowanie 14

Załączniki 14

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

Firma produkcyjna „Nordic Hangers” ma swoją siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim na jednej z większych dzielnic. Ulokowana jest blisko drogi wyjazdowej z miasta oraz posiada łatwy dostęp do hurtowni i odbiorców indywidualnych jak i firm. Położenie centralnego punktu sprzedaży blisko hali produkcyjnej powoduje szybki dostęp i monitoring zapasów jak i wytworzonych już produktów. Budynek zarządu firmy znajduje się po drugiej stronie ulicy co umożliwia częste kontrole nad pracami wykonywanymi na hali produkcyjnej oraz możliwość szybkiej komunikacji między biurami.

Działalność prowadzona jest jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada prezesa który jest członkiem zarządu firmy. Zarząd tworzą 4 osoby. 55% udziałów firmy posiada prezes, zaś 45% podzielone jest na trzech pozostałych właścicieli.

Najważniejszą osobą w firmie jest przede wszystkim prezes, który odpowiedzialny jest za finanse i kontrole swoich podwładnych. Druga najważniejszą komórką organizacyjną jest Rada nadzorcza która ustala wysokość produkcji oraz możliwość wprowadzenia nowszej technologii lub nowego produktu na rynek. Następnym szczeblem w firmie jest kierownik produkcyjny który posiada tak naprawdę realna władze nad swoimi pracownikami oraz jako pierwszy dowiaduje się o problemach technicznych na linii produkcyjnej. Zajmuje się on również spisywaniem i donoszeniem raportów na temat pracy pracowników, dzięki którym możliwe jest ich rozliczenie. W firmie zatrudnionych jest 3 kierowników którzy pracują w systemie 3 zmianowym. W punkcie sprzedaży znajduje się sekretariat w którym klienci składają zamówienia na nasze produkty. W sekretariacie znajduje się też dział kadr gdzie pracownicy rozliczani są ze swoich comiesięcznych zysków.

Na hali produkcyjnej istnieje system 3 zmianowy co powoduje nieustanną pracę maszyn jak i ludzi, dlatego zatrudnionych jest 38 osób.

Hala podzielona jest na sektory:

Sektor pierwszy to produkcja plastikowych sztućców (widelce i noże) na którym zatrudnionych jest dwóch pracowników którzy są wyszkoleni do pracy ze specjalną maszyna która produkuje te elementy.

Sektor drugi na którym odbywa się składanie miseczek do sałatek które przysyłane są z innej firmy która zleciła nam to zadanie. W tym sektorze znajdują się 3 stanowiska. Na każdym stanowisku pracuje jedna osoba odpowiedzialna za swoją część.

Sektor trzeci to główna produkcja czyli wytwarzanie elementów wieszaków ubraniowych. Jest to najważniejszy element naszej firmy, gdyż stanowi ponad 80% zysków (Reguła Pareto). Posiada 3 stanowiska. Na dwóch spośród nich pracuje po dwóch pracowników (Jeden obsługuje maszynę i wyciąga nowe elementy, drugi zaś składa je w całość), a na ostatnim stanowisku tylko jeden gdyż produkt który jest tam wytwarzany jest już gotowy do spakowania i wysłania.

Sektor czwarty to recykling na którym pracują dwie osoby. Ich głównym zadaniem jest przemiał części które zostały uszkodzone podczas wytwarzania oraz te które nie spełniły wymogów naszych klientów. Wszystkie produkty są segregowane według kolorów a później mielone w specjalnej maszynie. Po przemiale surowiec ponownie trafia do obróbki w której powstają nasze produkty.

Na wszystkich sektorach na zmianie pracuje dwóch magazynierów którzy odpowiedzialni są za dostarczanie materiałów potrzebnych do pracy na liniach produkcyjnych oraz do pakowania gotowych już produktów na palety i wysyłkę do klientów.

Rynek na którym prosperuje firma jest bardzo wąski i konkurencja jest dobrze znana. W Polsce jest bardzo mało firm które posiadają takie możliwości produkcyjne, dlatego firma jest główną siłą w kraju jak i jedną z lepiej prosperujących w Europie. Najbliższa firma produkcyjna, która wytwarza takie elementy znajduje się w Łodzi. Wszystko zawdzięczamy przede wszystkim dobrej jakości produktów oraz wysoce wyszkolonej kadrze pracowniczej. Sporym plusem firmy jest również to , że była ona pierwszą taką firmą, która powstała na terenie Polski, co dało czas na opanowanie rynku jak i szybki wzrost i możliwość zapadnięcia w pamięć klientom.

Ogólnie firma obsługuje największe firmy odzieżowe w Polsce i Europie (m.in. H&M, C&A, Adidas i Nike), ale zamierza rozszerzyć swoją działalność budując kolejne hale produkcyjne na terenie Unii europejskiej oraz poszerzyć swoją działalność o kolejne produkty.

2. Analiza firmy

2.1. Analiza otoczenia konkurencyjnego

1. Wielkość i struktura sektora

Główni producenci działający w omawianym sektorze rynkowym, w Polsce na rok 2010 i 2011. Udziały w rynku podane są w %.

1. Nordic Hangers - 2010 = 43% ; 2011=46%

2. Łódzkie Zakłady Produkcyjne - 2010=16% ; 2011=16%

3. Fabryka wieszaków „Warszawiak” - 2010=13% ; 2011=12%

4. Konkurenci zagraniczni posiadający zakłady produkcyjne na terenie RP - 2010=19% ; 2011=19%

5. Inne, mniejsze zakłady wielobranżowe – 2010=9% ; 2011=8%

Źródło: Raport analityczny Nordic Hangers 10.05.2011

Źródło: Raport analityczny Nordic Hangers 10.05.2012

2. Groźba pojawienia się nowych konkurentów – MAŁA

Nordic Hangers kontroluje 46 % udziałów na rynku, resztę udziałów posiadają jej konkurenci. Nie ma miejsca na tym rynku na jeszcze jedną, znaczącą firmę produkcyjną w tej branży gdyż żadna firma, ani Nordic Hangers, ani jej konkurenci, nie pozwolą się takiej firmie rozwinąć na tyle, aby stanowiła jakiekolwiek zagrożenie konkurencyjne.

3. Siła oddziaływania dostawców - DUŻA

- niepowtarzalność dostarczanych surowców produkcyjnych przez dostawców

- koszty zmiany obecnych dostawców

- udział dostawców w tworzeniu zysku producenta

- podwyższenie cen za dostarczane surowce produkcyjne

- udział dostawcy w tworzeniu zysku producenta

4. Siła oddziaływania odbiorców – DUŻA

- relacja popytu do podaży na produkty firmy

- udział dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy

- niepowtarzalność produktu

- uzyskanie lub utrata stałych klientów

- tworzenie opinii o producencie

5. Groźba pojawienia się substytutów – MAŁA

W sektorze, w którym obraca się Nordic Hangers nie ma sensu tworzyć substytutów takich produktów jak wieszaki. Było by to całkowicie nieopłacalne i wręcz bez sensu.

2.2. Analiza SWOT

MOCNE STRONY:

- Dobra lokalizacja przedsiębiorstwa

- Łatwy dostęp przedsiębiorstwa do zaopatrzeniowców i odbiorców

- Łatwa komunikacja między działami

- Częste i dokładne kontrole prac

- Dobrze znana konkurencja

- Uporządkowany podział pracy

- Dobrze wyszkolona kadra pracownicza

- Pierwsza tego typu firma w Polsce

- Najnowsze rozwiązania technologiczne

- Dobrze rozwinięte systemy komputerowe

SŁABE STRONY:

- Zbyt duże rozgałęzienie kadry kierowniczej

- Pokrywanie się kompetencji kierowników

- Zbiurokratyzowanie przedsiębiorstwa

- Brak bezpośrednich zagrożeń konkurencyjnych

- Brak motywacji do polepszenia jakości produkcji i produktów

SZANSE:

- Poszerzenie działalności na kraje UE

- Zwiększenie motywacji poprzez rozszerzanie działalności

- Pozyskanie nowych klientów

- Zmiana technologii produkcji na nowszą

- Rozwój marketingu firmy

- Utrzymanie dobrej reputacji

- Poszerzenie działalności o nowe produkty

ZAGROŻENIA:

- Zmiany prawne i płatnicze

- Błąd ludzki podczas produkcji

- Uszkodzenie systemów komputerowych

- Utrata danych o klientach

- Pogorszenie przepływu informacji wewnątrz firmy

- Zwiększenie się konkurencji na rynku

- Zmiana wymagań klienta

- Kryzys gospodarczy

- Brak zapotrzebowania na produkty produkowane przez przedsiębiorstwo

- Utrata najbardziej doświadczonych pracowników

- Zwiększenie się biurokratyzacji wewnątrz firmy

- Wywiad gospodarczy

- Spadek popytu na produkty firmy

- Nieprzystosowanie się do zmian zachodzących na rynku krajowym i zagranicznym

2. 3. Analiza systemu produkcyjnego firmy

1) Elementy systemu produkcyjnego.

W naszej firmie wyróżniamy podstawowe elementy systemu produkcyjnego. Są to:

I) Elementy wejścia

a) Dostawcy

b) Kapitał

c) Maszyny

d) Ludzie

a) Dostawcy

Firmę „Nordic Hangers” zaopatruje trzech dostawców. Z każdym z nich podpisana jest szczegółowa umowa, która gwarantuje dostawę materiałów o odpowiedniej jakości potrzebnych do pracy na produkcji w czasie. Wszystkie 3 firmy znajdują się niedaleko od miejsca prowadzenia firmy (najdalsza oddalona jest o 150 km), co powoduje ciągłość dostaw i brak dłuższych przerw na taśmach produkcyjnych. Ze względu na utajniony charakter dostaw zmienione zostały nazwy firm dostawczych na : „Dostawca 1”, „Dostawca 2” i „Dostawca 3 „

Dostawy odbywają się co 2 dni. W poniedziałek „Dostawca 1” dostarcza surowce potrzebne do produkcji plastikowych widelców i noży. Dostawa ta realizowana raz w tygodniu (okres zimowy) ze względu na małe zapotrzebowanie na tego typu towary, natomiast w okresie letnim „Dostawca 1” dostarcza materiały w poniedziałek i w środę ze względu na wzmożone zamówienia odbiorców. „Dostawca 2” zaopatruje w materiały do produkcji wieszaków przez 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). „Dostawca 3” zaopatruje raz w tygodniu (piątek) w kartony do pakowania gotowych produktów oraz w palety „Euro”

b) Kapitał

Firma „Nordic Hangers” posiada kapitał potrzebny do zaopatrzenia produkcji w specjalne maszyny i urządzenia oraz surowce które po przetworzeniu tworzą produkt finalny.

Ogólny zarys kapitału przedsiębiorstwa (na jeden miesiąc):

Dostawy: 12 000 zł.

Wynagrodzenia: 95 000 zł.

Utrzymanie maszyn i budynków: 3500 zł.

Suma: 110 900 zł.

Przychód: 121 000 zł.

Różnica między suma rozchodów a przychodów: 10 100 zł.

c) Maszyny

Firma posiada wysoko wyspecjalizowane maszyny potrzebne do wytworzenia produktów najwyższej jakości. Na hali produkcyjnej znajduje się ogólnie 7 maszyn, z czego w ciągłym ruchu jest 5. Jedna, która służy do produkcji wieszaków specjalnych (ze specjalnym nadrukiem bądź w kształcie jaki klient sam zaoferuje). Druga zaś stoi w przypadku wzmożonej produkcji, która odbywa się w okresie letnim. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na hali produkcyjnej są specjalnie szkoleni pod kątem obsługi maszyny, z którą mają kontakt.

d) Ludzie

W firmie zatrudnionych jest ogólnie 47 osób.

38 osób pracuje na hali produkcyjnej, 3 osoby w biurze i dziale kadr oraz 4 osoby zasiadające w radzie nadzorczej.

Na produkcji raz na miesiąc dochodzi do zmiany stanowisk pracy pracowników ze względu na bardzo żmudną i jednostajną pracę. Robi się to, aby zapobiec zmniejszeniu produkcji (pracownicy którzy wykonują ciągle jedną czynność osiągają gorsze wyniki niż ci, którzy mają mieszaną pracę)

Wszystko na temat pracy poszczególnych pracowników zostało opisane wcześniej w punkcie „Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa”.

II) Elementy wyjścia

a) Wyroby

b) Braki i odpady

c) Informacje

a) Wyroby

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności w systemie produkcyjnym, które prowadzą do powstania produktu otrzymuje się następujące efekty pracy:

*Wieszaki ubraniowe (2 rodzaje)

*Sztućce plastikowe (widelce i noże)

*Miseczki sałatkowe ( dostępne w dwóch kolorach)

b) Braki i odpady

Jak w każdej firmie produkcyjnej nieuniknione jest, że powstają braki i odpady począwszy od dostaw a na produkcie finalnym kończąc. Firma Nordic Hangers rozwiązała ten problem wstawiając w magazynie maszynę do mielenia plastiku, która niszczy materiały oraz produkty, które nie nadawały się do przeróbki na linii produkcyjnej lub wróciły z reklamacji. Dzięki temu koszty pozyskiwania nowych materiałów spadły o 5 %, a koszty utylizacji tych odpadów aż o 40 %, gdyż do ponownego użytku powraca 75% surowców które zostały odrzucone z różnego rodzaju przyczyn. Jest to tak zwane sprzężenie zwrotne, które pozwala nam na dalszą produkcję stosując materiały wytworzone na miejscu.

c) Informacje

Dzięki dobrze zorganizowanej jak i wyszkolonej kadrze dyrekcja firmy bardzo szybko otrzymuje informacje na temat produkcji oraz wąskich gardeł w firmie. Kierownicy produkcji informowani są natychmiastowo przez pracowników produkcyjnych o braku surowców potrzebnych do produkcji lub o ewentualnych usterkach na linii. Wszystkie te uwagi przekazywane są słownie. Dzięki temu przestoje na taśmach są bardzo rzadkie i wyjątkowo krótkie. Ewentualne zmiany części lub dostawy surowców na stanowisko wykonywane są w ciągu kilku- kilkunastu minut. Wszystko odnotowywane jest w raporcie dziennym, który następnie wędruje do sekretariatu, gdzie jest przechowywany i na jego podstawie wypłacane są wynagrodzenia, podliczane zyski, straty oraz średnia ilość produkcji na liniach.

Efektywność procesu

Do wyznaczenia efektywności procesu wykorzystamy metodę do obliczenia produktywności pracy.

Produktywność = wyprodukowana jednostka / zużyte godziny pracy

Obliczanie produktywności dla wieszaków ubraniowych.

Wyprodukowana jednostka = 4500/dzień

Zużyte godziny pracy = 8

Liczba osób na taśmie = 5

Produktywność = 4500/ (8*5) Produktywność = 112,5 wieszaków na roboczogodzinę na pracownika.

Obliczanie produktywności dla miseczek plastikowych

Wyprodukowana jednostka = 5000

Zużyte godziny pracy = 8

Liczba osób na taśmie = 2

Produktywność= 5000/(8*2) Produktywność = 312,5 miseczek na roboczogodzinę na pracownika

Obliczanie produktywności dla sztućców plastikowych

Wyprodukowana jednostka = 240 paczek po 100 jednostek

Zużyte godziny pracy = 8

Liczba osób na taśmie = 2

Produktywność = 240/(8*2) Produktywność= 15 paczek na roboczogodzinę na pracownika (1500 szt.)

Propozycje zmiany w obecnie działającym systemie

1) Pierwszą propozycją zmiany w systemie jest zwiększenie produkcji miseczek plastikowych, ze względu na coraz większy popyt na ten produkt. Aktualna produkcja czyli 5000 miseczek na jedną zmianę powoli przestaje być wystarczająca. W związku z rozszerzeniem tej produkcji planowane jest zatrudnienie dodatkowego pracownika na to stanowisko oraz zwiększenie dostaw w celu zaspokojenia popytu na rynku.

2) Druga propozycja zmiany to powstanie nowego budynku produkcyjnego na terenie naszego kraju. Chcemy zacząć produkcję na wschodzie polski, gdzie mielibyśmy możliwość poszerzyć nasz rynek zbytu o takie kraje jak Rosja, Litwa, Ukraina czy Białoruś.

3) Podpisanie kontraktu z chińską firmą, która pozwoli nam na wywóz naszych produktów poza granice Europy.

4) W razie podpisania umowy z chińska firmą zostanie powiększona nasza kadra pracownicza o kolejnych 5 osób i zostaną dokupienie 3 maszyn do produkcji wieszaków.

5) Zwiększenie produkcji sztućców plastikowych ze względu na zwiększenie zasięgu naszego przedsiębiorstwa oraz upadnięcie konkurencyjnej firmy w celu jak najszybszego zabrania ich klientów

6) Wprowadzenie nowej metody produkcji sztućców (bardziej ekologiczne) która sprawiłaby iż nasze produkty byłyby o 10% tańsze w produkcji oraz przez wykorzystanie surowca, który rozkłada się szybciej niż poprzedni zwiększenie dotacji od Unii Europejskiej ze względu na używanie środków biodegradowalnych. Wpłynie to również na proces utylizacji, który zmniejszy się jeszcze bardziej natomiast potrzebne będą dodatkowe maszyny do przemiału jak i samej produkcji tych wieszaków, gdyż nie rezygnujemy całkowicie z produktów, które produkujemy aktualnie.

7) Rozpoczęcie produkcji nowych produktów. W celu ustalenia na jakie produkty jest największe zapotrzebowanie zostanie wykonana analiza rynku europejskiego oraz azjatyckiego.

3. Strategia firmy

3.1. Wizja, misja i cele strategiczne firmy

Wizja- firma Nordic Hangers dąży do tego, aby być najlepiej ocenianą firmą w branży wytwarzania produktów plastikowych w Europie pod względem:

• Jakości wytwarzanych produktów

• Jakości obsługi klienta

Misja- misją firmy Nordic Hangers jest innowacyjny rozwój w obszarze wytwarzania wyrobów plastikowych i dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Cele strategiczne- nadrzędnym celem strategicznym firmy Nordic Hangers jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych. Cel ten realizowany będzie przez kluczowe programy strategiczne:

• Program Rozwoju Działalności- przeanalizowanie rynku europejskiego i azjatyckiego pod kątem wytwarzania nowych produktów w celu powiększenia działalności firmy

• Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego- inwestowanie w nowe technologie pozwalające zmniejszyć koszty oraz zwiększyć ekologiczność produktów

• Program Rozwoju i Optymalizacji Struktur Handlowych- działania marketingowe mające na celu zwiększenie obrotów firmy

• Program Doskonałości Operacyjnej i Zarządczej- szkolenia pracowników produkcyjnych i kadry menadżerskiej

Działalność operacyjna

• Sprostanie nowym wyzwaniom rynkowym i wymogom ekologicznym na rynku europejskim i azjatyckim

• Zwiększenie produktywności w celu dostosowania się do zapotrzebowania na produkt

• Zmniejszenie strat spowodowanych błędami ludzkimi na liniach produkcyjnych

Działalność handlowa

• 55% udziału w rynku w Polsce

• Wysoka aktywność handlowa w Europie

3.2. Strategia operacyjna firmy

Strategia operacyjna firmy powinna polegać na zwiększaniu swoich udziałów w rynku poprzez maksymalne wykorzystanie środków w celu przejęcia jak największej części zapotrzebowania na oferowane przez firmę produkty. Aby to osiągnąć firma musi poszerzyć swoją działalność zarówno o powiększenie aktualnych produkcji, a co za tym idzie wybudować kolejne hale produkcyjne, zakupić kolejne maszyny, zatrudnić nowych pracowników, jak również poszerzyć swoją działalność o nowe produkty. W tym celu zostaną wykonane odpowiednie analizy rynków. Firma myśli również o podbiciu swoimi produktami rynku europejskiego. Przewaga jaką posiada firma nad konkurencją to:

• Znana i licząca się marka na terenie Polski

• Wykwalifikowany i wyspecjalizowany personel

• Najdłuższy staż w Polsce na rynku wytwarzanych produktów

• Możliwość realizowania ogromnych zamówień poprzez dostępny sprzęt

• Świadomość swojej pozycji i dążenie do zmonopolizowania rynku

3.3. Strategia produktowa

Strategia produktowa firmy wygląda następująco:

• firma posiada niemal 50% udziału na rynku polskim, co utwierdza ją w przekonaniu, iż produkowane przez nich produkty zostały dobrze wybrane i powinna powiększyć produkcję obecnie wytwarzanych produktów, aby zaspokoić jeszcze większą część rynku swoimi produktami

• z analiz wynika, iż produkowane przez firmę produkty są bardzo dobrej jakości i znajdują się w czołówce jeżeli chodzi o rynek europejski, a co za tym idzie logiczne jest poszerzenie działalności na rynek europejski. Należy tylko wykonać w tym celu odpowiednie działania marketingowe oraz logistyczne

• firma zleciła analizę rynku europejskiego oraz azjatyckiego pod kątem produktów, które mogłaby wytwarzać, aby poszerzyć swój asortyment