Charakterystyka spółek kapitałowych Spółka-określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, pod postacią której funkcjonują przedsiębiorstwa. Do spółek kapitałowych należy zaliczyć: -spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Spółka może być utworzona prze jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu, nie tylko gospodarczym. Nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -spółkę akcyjną (S.A.) Spółkę zawiązać może jedna lub więcej osób. Statutem jest akt notarialny. Osoby podpisujące statut są jej założycielami. Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 500 tysięcy złotych, a wartość minimalna jednej akcji nie powinna być niższa niż 1 złoty za akcję. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Spółka może być utworzona prze jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu, nie tylko gospodarczym. Nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 50 tysięcy złotych, a wartość minimalna udziału nie może być niższa niż 500 zł / udział. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, z wyjątkiem zobowiązań podatkowych. Umowa spółki stanowi czy wspólnik może mieć tylko jeden czy więcej udziałów. Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i powinna zawierać: • firmę i siedzibę spółki; • przedmiot działalności spółki; • czas trwania spółki - jeśli jest oznaczony; • wysokość kapitału zakładowego; • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; • liczbę i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników: Z chwilą wpisania do rejestru spółka staje się spółką z o.o. i uzyskuje osobowość prawną. Jest ona podmiotem praw i obowiązków nabytych przez spółkę w okresie przed jej zarejestrowaniem. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: • zawarcia umowy; • wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego; • powołania Zarządu; • wpisu do rejestru (Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sadu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy). Jeśli umowa lub ustawa nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Jeśli umowa przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, to uprzywilejowanie może dotyczyć: W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom udziałów przez...