Temat: Podstawy prawne ochrony osób i mienia. 1. Przepisy ogólne dotyczące ochrony osób i mienia. Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ogólne dotyczące ochrony osób i mienia jest ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późniejszymi zmianami (Dz.U.97.114.740; Dz.U.99.11.95, Dz.U.00.29. 357, Dz.U.01.27.298, Dz.U.123.1353 oraz Dz.U.02.71.656 i Dz.U.02.74.676). Ustawa ta określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie; 2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony; 3) zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; 4) wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony; 5) nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia; 6) zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego. Ustawa w przepisach ogólnych wyjaśnia również określenia, które występują w treści ustawy takie jak: kierownik jednostki, licencja, obszar podlegający obowiązkowej ochronie, transport podlegający obowiązkowej ochronie, ochrona osób, ochrona mienia, pracownik ochrony, specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, wewnętrzne służby ochrony. Przepisy ogólne ustawy wyróżniają dwie formy realizacji ochrony osób i mienia, mianowicie: • bezpośrednią ochronę fizyczną • zabezpieczenia technicznego. Pierwsza z nich może występować w postaci: • stałej lub doraźnej • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Druga forma realizacji ochrony osób i mienia- w postaci: • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania 1 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. Jak mówi art. 4 ustawy mówi, że: „Ustawa nie narusza przepisów dotyczących ochrony obszarów, obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: • Ministra Obrony Narodowej • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji • Ministra właściwego do spraw wewnętrznych • Ministra Sprawiedliwości • Ministra Spraw Zagranicznych • Ministra właściwego do spraw zagranicznych • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego • Szefa Agencji Wywiadu • Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a...