Alotropia-występowanie tego samego pierwiastka w odmianach różniących się od siebie budową wewnętrzną i właściwościami. Odmiany alotropowe tlenu to; •tlen cząsteczkowy O2 - jest gazem; bezbarwny,bezwonny, bez smaku, podtrzymuje palenie, trudno rozpuszczalny w wodzie. •ozon O3 - jest niebieskim gazem, o większej gęstości od powietrza. Ma zapach powietrza po burzy (powstaje w temperaturze łuku elektrycznego podczas uderzeń piorunów). Niektóre z odmian alotropowych siarki; •siarka rombowa- żółta substancja krystaliczna, rozpuszczalna w CS2, składa się z cząsteczek pierścieniowych ośmioatomowych (S8, oktasiarka), trwała w warunkach normalnych. •siarka jednoskośna- jasnożółta substancja krystaliczna, otrzymywana z Sα w temperaturze 95,5C, również zbudowana z oktasiarki i rozpuszczalna w CS2 •siarka żółta-ruchliwa ciecz składająca się z oktasiarki i ośmioatomowych łańcuchów, istnieje w zakresie od 119,6 (temperatura topnienia siarki) do 160C. •polisiarka- gęsta, lepka ciecz barwy czerwonobrunatnej, zbudowana z długich spiralnych łańcuchów, osiągająca najwyższą lepkość przy temperaturze ok. 200C. W temperaturze 445C siarka przechodzi w stan pary, tworząc cząsteczki początkowo S8 dalsze ogrzewanie daje cząsteczki S6, S4 i dla bardzo wysokich temperatur S2 •siarka plastyczna- zbudowana głównie z Sµ, powstaje wskutek jej oziębienia w wodzie, jest ciągliwa. •siarka bezpostaciowa- subtelny jasnożółty proszek otrzymywany przez kondensację par siarki, trudno rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, powoli przechodzi w siarkę jednoskośną, następnie w rąbową. Odmiany alotropowe arsenu; •odmiana α – jest kruchym metalem, który matowieje w kontakcie z powietrzem i silnie reaguje z wodą. •odmiana β – jest żółtym, bezpostaciowym proszkiem, dużo mniej reaktywnym od odmiany α. Odmiany alotropowe manganu; •odmiana α-(poniżej 700 C) •odmiana β-(między 700 C a 1079 C) •odmiana γ- (między 1079 C a 1143 C) dość miękka, łatwo poddaje się obróbce mechanicznej, •odmiana δ-(powyżej 1143) Odmiany alotropowe selenu; •selen szary lub metaliczny- o kolorze srebrzystoszarym, kruchy. Utlenia się on na powietrzu powoli, nie reaguje z wodą, lecz reaguje zarówno z kwasami, jak i zasadami. •selen czerwony-to czerwone ciało amorficzne. Jest bardzo reaktywny, pali się na powietrzu i gwałtownie reaguje z wodą. •odmiana γ- to szkliste szaroróżowe ciało stałe. Jest to odmiana pośrednia między odmianami alfa i beta – uzyskuje się ją, gwałtownie schładzając ciekły...