Douhet był pierwszym teoretykiem, który opracował zwartą, skonkretyzowaną i przemyślaną koncepcję masowego użycia lotnictwa dla celów strategicznych, w czasach, kiedy samoloty wykorzystywane były głównie do zadań bardzo ograniczonych i mało istotnych. Generał Douhet był zdania, że wyłączną perspektywą przywrócenia manewrowych kształtów działań w przyszłej wojnie będzie użycie zmasowanego lotnictwa. Według Douhet'a lotnictwo to rodzaj wojsk będący w stanie samodzielnie zaważyć o wyniku – zwycięstwie w przyszłej wojnie. „Panowanie w powietrzu” stworzone przez Douhet'a, stało się pierwszym dziełem, które obszernie propagowało teorię "wojny powietrznej". Teoria ta zawierała między innymi koncepcję, która wbrew panującym ówcześnie poglądom zakładała użycia lotnictwa do celów strategicznych. Autor przedstawiał w niej opinię, iż wywalczenie panowania w powietrzu można osiągnąć przez zniszczenie samolotów przeciwnika na ziemi, bombardowanie i niszczenie jego lotnisk, składów oraz baz lotniczych, a samo bombardowanie należy wykonywać przy użyciu bomb zapalających, burzących i chemicznych. Zasadne jest stwierdzenie, kierując się oczywiście teorią Douhet’a, że użyteczność samolotów podczas działań dywersyjnych jest tak znacząca, że broniąc się przed nalotem niezbędne są znacznie większe siły niż do samego nalotu. Uważał on, biorąc pod uwagę gwarantowane efekty pozyskiwane w walce z samolotami, że obrona przeciwlotnicza nie ma ani perspektyw, ani możliwości rozwoju. Zdaniem teoretyka już samo pojawienie się samolotu będzie oddziaływać na przeciwnika, wywołując u niego efekt paniki. Według twórcy "Panowania w powietrzu", aby stać się zwycięską stroną w konflikcie, niezbędnym jest zdobycie panowania w powietrzu, a następnie wykorzystanie tego faktu do zwycięstwa w całym konflikcie poprzez załamanie przeciwnika zarówno pod względem materialnym jak i moralnym. Douhet twierdził, iż stworzenie armii lotniczej w liczbie około 1000 samolotów bombowych i eskortujących pozwoli na to, aby siły powietrzne stały się dominującym rodzajem wojsk, a wojska lądowe oraz marynarka wojenna działały jako komponenty pomocnicze; natomiast lotnictwo pomocnicze dla poszczególnych rodzajów wojsk uważał za niepotrzebne, jak i również szkodliwe. Zasługi jakie Douhet i jego teoria wnoszą do rozwoju lotnictwo są z pewnością nieocenione i jest ich bardzo wiele. Pozwolę sobie przytoczyć kilka najważniejszych według mojej opinii: - jako pierwszy z pośród teoretyków sprecyzował pojęcie operacji powietrznej i wprowadził do powszechnego użytku termin, pojęcie „panowania w powietrzu” nadając mu...