Człowiek według Arystotelesa jest istotą społeczną (politikon zoon), która nie może żyć poza polis, gdyż tylko w państwie może urzeczywistniać się jego społeczna natura. O ile dzisiaj kierunek zmiany społecznej podąża w stronę społeczeństwa obywatelskiego, o tyle w czasach antycznych wektor był skierowany przeciwnie, od pierwotnego społeczeństwa obywatelskiego ku państwu. Człowiek jest istotą społeczną, ponieważ: § Jego rozwój jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwemRealizuje swoje potrzeby, żyjąc w społeczeństwie § Kształtuje swoją wiedzę o świecie dzięki innym ludziom, którzy pokazują mu tradycję, reguły zachowania, wiadomości o życiu itd.Społeczeństwo umożliwia mu przeżycie w początkowym okresie jego życiaPoprzez swoją działalność oddziałuje na otaczającą go rzeczywistość Człowiek w ujęciu filozoficznym Filozofia, jedna z nauk społecznych, zajmuje się zagadnieniami istoty i struktury bytu, źródłami poznania, zasadami wartościowania, sensem życia oraz kwestiami dotyczącymi poglądów na świat i miejsce człowieka w świecie. Podstawowym obszarem rozważań filozoficznych jest antropologia filozoficzna (filozofia człowieka), ujmująca człowieka w aspekcie etyczno – moralnym, socjologicznym, kulturowym i psychologicznym. Zajmuje się jego miejscem i rolą w rzeczywistości przyrodniczo – społecznej. Stara się udzielić odpowiedzi na pytanie o sens istnienia i działań człowieka, bada pojęcie osobowości i stosunek jednostki do innych ludzi i społeczeństwa, a także zasady funkcjonowania społeczeństwa. Czynniki regulujące zachowania człowieka Na zachowania człowieka mają wpływ jego potrzeby, postawy i osobowość. Model 1 - model Abrahama Maslowa Model 2 - model R.A. Webbera Potrzeba to odczuwanie przez człowieka braku czegoś, co jest konieczne do przeżycia, dalszego rozwoju bądź utrzymania określonej roli społecznej. Potrzeby dzieli się na biologiczne i psychiczne (patrz rys. 1). Pierwsze wynikają z fizjologicznych funkcji organizmu i zalicza się do nich m.in. Konieczność jedzenia, snu i oddychania. Potrzeby biologiczne są wrodzone i pierwotne. Do potrzeb psychicznych należy np. pragnienie miłości, uznania czy bezpieczeństwa. Są one wtórne, co oznacza, że człowiek najpierw musi zaspokoić potrzeby biologiczne, a dopiero potem pozostałe. Najbardziej znaną typologię potrzeb zaproponował amerykański psycholog Abraham Maslow (patrz model 1). Kolejnym czynnikiem regulującym ludzkie zachowanie jest postawa, czyli stosunek do określonego przedmiotu, polegający na ocenianiu go, reagowaniu na niego i zachowaniu się wobec niego. Przedmiotem postawy może być człowiek,...