1. Co to jest romantyzm. Określ ramy czasowe polskiego romantyzmu.

ROMANTYM -(z francuskiego romantisme, od roman – powieść) był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który rozwinął się początkowo w Europie i wyrażał się w poezji, malarstwie i muzyce.

Powstał jako reakcja na zmiany społeczne i polityczne wywołane rewolucją przemysłową i rewolucją francuską z 1789 roku. Był formą buntu przeciwko ustalonym regułom społecznym, które rządziły społeczeństwami epoki Oświecenia – przeciw sztywnym zasadom życia arystokracji i mieszczaństwa, ustalonym regułom życia politycznego oraz przeciw naukowemu podejściu do natury i człowieka.

Według romantyków świat dzielił się na to, co widzialne (materialne) i poznawalne zmysłowo oraz na to, co niewidzialne (duchowe) – dające się poznać jako wiara i intuicja.

Polski romantyzm dzieli się n 3 fazy:

1. Faza wczesnego romantyzmu lata 1822 – 1830

2. Faza szczytowa romantyzmu 1830 -1849

3. Faza schyłkowa romantyzmu 1849 -1863