Terytorium państwowe – część powierzchni Ziemi należąca do określonego państwa ograniczona granicą państwową. Terytorium obejmuje zarówno ląd (z wodami wewnętrznymi), jak i przybrzeżne wody terytorialne wraz z przestrzenią położoną pod powierzchnią i nad powierzchnią lądu i wody. W skład terytorium państwa mogą wchodzić także wyspy i tzw. enklawy lądowe. Nie stanowi natomiast terytorium państwowego teren ambasady, pokład statku morskiego czy samolotu. Jednak zdarzenia, które mają tam miejsce, od strony prawnej traktuje się tak, jakby zaszły na terytorium danego państwa (tzn. podlegają one jego jurysdykcji). Termin terytorium jest używany w pr.miedz. w różnych znaczeniach. Z punktu widzenia geofizycznego należy rozróżnić 5 kategorii terytoriów: • lądowe • wodne (wody śródlądowe i morskie) • podziemne • powietrzne • kosmiczne (wraz z ciałami niebieskimi). Terytorium dzieli się na następujące części: - terytorium nie podlegające suwerenności państwowej, jednak z potencjalną możliwością rozciągnięcia nań władzy (np. powstająca wyspa) - terytorium, na które suwerenność nie może być rozciągnęta (dawne dno mórz i oceanów poza zasięgiem jurysdykcji państwowej) - terytorium państwowe. Rozróżnienie to jest mało przydatne współcześnie, dlatego stosuje się następujące rozróżnienie: - terytorium państwowe, którego cechą główną jest rozciąganie się nań suwerenności; - terytorium powszechnego użytku, to terytorium, które maja prawo badać i eksploatować wszystkie państwa, z których każde oddzielnie wykonuje jurysdykcję w zakresie swej działalności; - terytorium wspólne, to takie terytorium, które zależy od społeczności międzynarodowej, która nim zarządza przez specjalne organizacje międzynarodowe; - terytorium niczyje. Jedna z podstawowych definicji terytorium państwowego brzmi iż jest to określony obszar stanowiący część kuli ziemskiej, podlegający zwierzchnictwu państwa. W ujęciu prawa międzynarodowego sformułowano cztery teorie prawnicze dot. Terytorium. 1. TEORIA PRZEDMIOTOWA – zakłada, że terytorium stanowi podmiot (obiekt) władzy państwowej. Zgodnie z ta teorią państwo występuje jako równoległy właściciel ziemi. Tymczasem państwo nie posiada własności, gdyż tytuł ten należy do osób fizycznych. 2. TEORIA PODMIOTOWA – zakłada, że terytorium stanowi istote państwa, a stosunek do terytorium jest stosunkiem państwa do samego siebie. Zamach na integralność jest zamachem na państwo. 3. TEORIA PRZESTRZENNA – zakłada, że terytorium jest przestrzenią, w obrębie której władza państwowa istnieje i działa. 4. TEORIA KOMPETENCJI – (sformułowana przez Radnitskyego) zakłada...