Budżet państwa jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki państwa. Budżet jest uchwalony przez sejm na okres roku kalendarzowego w formie ustawy zwanej ustawą budżetową . ustawa budżetowa zapewnia realizację założeń polityki społeczno gospodarczych państwa przyjętych przez sejm. ZASADY BUDŻETOWE ,vn,v To postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej w celu jej optymalizacji: 1. zasada uprzedniości – postuluje uchwalenie budżetu przed okresem w jakim ma być wykonana. Konstytucjia i prawo budżetowe nakładają obowiązek uchwalenia budżetu w końcu roku poprzedzającego okres budżetowy 2. zsada zupełności budżetu, która postuluje odrębne ujęcie wszystkich dochodów i wydatków. Z tym łączy się budżetowanie brutto. Wydatki i dochody nie są ujęte saldem lecz w całosci. Jest to możliwe w finansowaniu administracji publicznej realizującej podstawowe funkcje państwa. Przedsiębiorstwa publiczne są rozliczane netto czyli są ujęte saldem 3. zasada specjalizacji czyli szczegółowości budżetu, która postuluje by dochody i wydatki budżetowe były odpowiednio uporządkowane. Specjalizacja ma trzy aspekty ilościowy – polega na ujęciu dochodów i wydatków w ujęciu kwotowym. Ujęcie kwotowe pi stronie dochodów stanowi wskazówkę o niezbędnej wysokości dochodów dla pokrycia wydatków a po stronie wydatków są to wielkości maksymalne - specjalizacja rzeczowa – polega na tym iż dochody powinny być ujęte wg źródeł a wydatki wg przeznaczenia - s. Czasowa polega na tym iż ujęte w budżecie dochody i wydatki mogą być odpowiednio uzyskiwane i dokonywane w okresie obowiązywania ustawy. 4. zasada ogólnosci postuluje by dochody budżetowe stanowiły źródło pokrycia dla wszelkich wydatków budżetowych. Wynika z tego zakaz wiązania dochodów z określonym celem na jaki powinny być przeznaczone 5. zasada jawności budżetu 6. zasad a równowagi Niezbędne wydatki publiczne czyli takie w wyniku których powstają dobra publiczne lub dobra porządane. PRAWO ADOLFA WAGNERA Jest to [prawo wzrastających wydatków publicznych zgodnie z tym prawem z każdym rokiem wydatki budzetowe wzrastają a więc obszar budżetu wzrasta. Prawo stałego wzrostu wydatków publicznych w wyniku stałego rozwoju państwa. Dobra publiczne to takie , które nie mogły być efektywnie wytwarzane w ramach gospodarki prywatnej ani też rozdzielone za pomocą mechanizmu rynkowego a to ze względu na ich specyficzny charakter. Dobra publiczne nie są dostarczane pojedynczym osobom lecz określonym wspólnotom. Czyste dobro publiczne charakteryzuje się tylko...