Za najpoważniejsze problemy współczesnego świata uważa się dysproporcje w rozwoju ekonomicznym, nierówności społeczne, zacofanie cywilizacyjne i degradację środowiska. Są to problemy na skalę ogólnoświatową, które wymagają współpracy całej społeczności międzynarodowej. Wśród licznych problemów globalnych duże zaniepokojenie wzbudza dynamiczny przyrost ludności świata. Zbyt szybki wzrost liczby mieszkańców świata rodzi bowiem konieczność natychmiastowego uporania się z wieloma innymi problemami np. zapewnienia mieszkań, pracy i żywności . Problemy demograficzne prowadzą do znacznych migracji ludności do krajów wysoko rozwiniętych, część migracji jest jednak spowodowana chęcią ucieczki przed trudnymi warunkami ekonomicznymi i społecznymi, konfliktami zbrojnymi, prześladowaniami, łamaniem praw człowieka czy klęskami żywiołowymi. Jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego a także zanieczyszczenia pyłowe i gazowe po przez: • Efekt cieplarniany -jest to zjawisko podwyższenia temperatury na świecie ,które spowodowane jest wysoką emisją do atmosfery związków węgla, siarki i azotu w wyniku rozwoju przemysłu i motoryzacji ,a podwyższona temperatura przyczynia się do topnienia lodowców i zmian klimatycznych oraz klęsk żywiołowych i żywnościowych. • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego -które jest źródłem kwaśnych deszczy, czyli opadów atmosferycznych zawierających kwas siarkowy. • Zanieczyszczenie wód –czyli wprowadzanie do wód w nadmiarze różnych substancji organicznych i nieorganicznych, które uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia i zastosowań gospodarczych. • Degradacja gleb –jest to różnego rodzaju zanieczyszczenie prowadzące do zmniejszania pól uprawnych i plonów. Do największych problemów współczesnego świata obok konfliktów międzynarodowych, nierówności ekonomicznych i bezrobocia należy bez wątpienia głód i niedożywienie. Niektóre statystyki podają, że głodujących jest blisko miliard. Przyczyny te występują w rejonach, gdzie toczą się długotrwałe konflikty zbrojne, głównie wojny plemienne. Ich miejscem jest zazwyczaj Czarna Afryka, w tym Somalia, Etiopia Angola i Ruanda. Dużą role odgrywają też klęski żywiołowe, takie jak...