1.Zdefiniuj badania marketingowe

Badania marketingowe-funkcja, wiążąca konsumenta, klienta i opinię publiczną z menedżerem marketingu poprzez informację-informację wykorzystywaną do: identyfikowania i definiowania marketingowych szans i zagrożeń; tworzenia, doskonalenia i oceny działań marketingowych; monitorowania wyników marketingu i poprawy zrozumienia marketingu jako procesu. Badanie marketingowe określa informację niezbędną dla zajęcia się tymi sprawami; projektuje metodę gromadzenia informacji, kieruje i wdraża proces zbierania danych; analizuje wyniki; komunikuje wnioski i ich implikacje.

2.Wymień etapy procesu badawczego

• Formułowanie problemu

• Określenie projektu badania

• Metody i formy zbierania danych

• Projektowanie próby i zbieranie danych

• Analiza i interpretacja danych

• Przygotowanie sprawozdania z badań

3.Omów trzy typy projektów badań

Badanie eksploracyjne-główny akcent spoczywa na odkryciu idei i rozpoznania.

Badanie opisowe-określa częstotliwość występowania jakiegoś zjawiska albo znalezienie związków pomiędzy dwiema zmiennymi. Studium opisowe kieruje się zazwyczaj hipotezą.

Badanie przyczynowe-zajmuje się określeniem zależności przyczynowo-skutkowych. Studia przyczynowe przybierają zazwyczaj formę eksperymentów, ponieważ eksperymenty najlepiej pasują do określenia przyczyn i skutków.

4.Czym jest hipoteza?

Hipoteza jest wypowiedzią, która określa sposób powiązania dwóch (lub większej liczby) poddających się pomiarowi zmiennych. Dobra hipoteza niesie ze sobą jasne implikacje dla testowania określonych zależności. We wczesnych etapach badania zazwyczaj nie dysponujemy wystarczającym zrozumieniem problemu, by móc formułować konkretną hipotezę.

5.Do jakich celów używane jest studium eksploracyjne

• Sformułowanie problemu dla dokładniejszego zbadania lub dla opracowania hipotez;

• Ustalenie priorytetów do dalszego badania;

• Zebranie informacji na temat praktycznych problemów prowadzenia badania określonych hipotez;

• Zwiększenie stopnia poznania problemu przez analityka;

• Wyjaśnienie pojęć;

6.Omów 4 typy studiów poznawczych

Poszukiwanie literatury-może objąć literaturę teoretyczną, handlową lub-dość często-publikowane statystyki. Rodzaj przeszukiwanej literatury zależy od typu problemu, który jest badany.

Przegląd doświadczeń-pozwala pozyskać i wykorzystać wiedzę i doświadczenie osób znających ogólnie przedmiot analizy.

Zogniskowane wywiady grupowe-najczęściej wykorzystywane techniki w badaniach marketingowych; wykazują swoją użyteczność dla różnych celów, takich jak: konstruowanie hipotez, dostarczanie informacji przydatnych w budowie kwestionariuszy do badań konsumenta, zbieranie ogólnej informacji źródłowej o kategorii produktu, zbieranie wrażeń i opinii o koncepcjach nowych produktów.

Analiza wybranych przypadków-metoda ma kilka charakterystycznych cech: a.kluczowe znaczenie ma postawa badającego, musi ona poszukiwać wyjaśnień niż ich sprawdzania; b.powodzenie metody w dużej mierze zależy od zdolności integracyjnych prowadzącego badanie; c.intensywność, tzn. analityk próbuje uzyskać wystarczającą informację, która pozwoli scharakteryzować i wyjaśnić zarówno niepowtarzalne cechy studiowanego przypadku, jak i wspólne cechy wspólne dla wszystkich.

7.Do jakich celów mogą zostać użyte badania opisowe

• Opis cech jakiejś grupy;

• W celu oszacowania jaki odsetek ludzi z jakiejś populacji wykazuje określone zachowanie;

• W celu sporządzenia konkretnych prognoz;

8.Scharakteryzuj analizę przekrojową

Jest najlepiej znanym i najważniejszym typem projektu badania opisowego. Ma dwie cechy wyróżniające: daje migawkowy wizerunek interesujących zmiennych w danym momencie; dobiera się zazwyczaj próbę elementów, które są reprezentatywne dla jakiejś określonej zbiorowości. Analizę tę często nazywamy badaniem reprezentacyjnym.

9.Zdefiniuj eksperyment i omów dwa jego podstawowe typy (laboratoryjny, terenowy)

Eksperyment-badanie naukowe, w którym prowadzący badanie manipuluje i kontroluje jedną lub kilka zmiennych niezależnych i obserwuje zmienną zależną lub zmienne zależne, dążąc do stwierdzenia zmienności towarzyszącej manipulowaniu zmiennymi niezależnymi. Projekt eksperymentalny zakłada zatem, że prowadzący badanie będzie manipulował przynajmniej jedną zmienną niezależną.

Eksperyment laboratoryjny-prowadzący badanie tworzy sytuację o pożądanych warunkach i następnie manipuluje niektórymi zmiennymi, kontrolując inne. Prowadzący badanie może zatem obserwować i mierzyć wpływ manipulacji zmiennymi niezależnymi na zmienną zależną lub zmienne zależne w sytuacji, w której wpływ innych odpowiednich czynników jest utrzymywany na minimalnym poziomie.

Eksperyment terenowy-to studium badawcze w sytuacji realistycznej lub naturalnej, chociaż i on zakłada manipulację jedną lub kilkoma zmiennymi niezależnymi w starannie kontrolowanych warunkach, na ile pozwala na to sytuacja.

10.Na czym polega śmiertelność eksperymentalna i dlaczego stanowi istotny problem

Jest to utrata jednostek badanych w toku eksperymentu. Jest to ważny problem, bowiem nie ma sposobu, by się przekonać, czy osoby (elementy) badane, które zostały utracone, zareagowałyby na bodziec eksperymentalny w ten sam sposób jak te, które zostały zachowane.

11.Zdefiniuj dane wtórne i omów problemy związane z wykorzystywaniem tych danych

Dane wtórne to statystyki nie gromadzone dla danego studium, lecz dla jakichś innych celów.

Dwa problemy: 1.dane te niezupełnie pasują do problemu-problemy dopasowania; ze względu na to, że dane wtórne są zbierane do innych celów, rzadko kiedy będą one doskonale pasowały do zdefiniowanego problemu. 2.ich dokładność może nastręczać problemy-problemy ścisłości; błędy można popełnić w fazie zbierania, analizy i prezentacji informacji. Należy sprawdzić źródło, cel publikacji i ogólne dowody jej jakości.

12.Omów typy danych wtórnych

Dane wewnętrzne-to takie, które znaleziono w obrębie organizacji, dla której przygotowywane jest badanie.

Dane zewnętrzne-to takie, które uzyskuje się ze źródeł zewnętrznych. Źródła zewnętrzne można następnie podzielić na te, które regularnie publikują statystyki i udostępniają je nieodpłatnie użytkownikom i różne organizacje komercyjne, które sprzedają swoje usługi różnym użytkownikom.

13.Wymień kroki umożliwiające opracowanie kwestionariusza

• Określić jakiej informacji będziemy szukać;

• Określić rodzaj kwestionariusza i metodę aplikacji;

• Określić treść poszczególnych pytań;

• Określić formę odpowiedzi na poszczególne pytania;

• Określić sposób formułowania poszczególnych pytań;

• Określić kolejność pytań;

• Określić fizyczne cechy kwestionariusza;

• Przeanalizować kroki 1-7 i w razie potrzeby poprawić;

• Przetestować kwestionariusz i w razie potrzeby poprawić;

14.Zdefiniuj pytania dychotomiczne

Mogą być ujęte jako pytania o wielu wariantach odpowiedzi i vice versa. Są bezkonkurencyjne pod względem łatwości kodowania i tabulacji, i to prawdopodobnie wyjaśnia fakt, iż jest to najbardziej powszechnie używany typ pytania w badaniach bezpośrednich.

15.Czego należy unikać przy formułowaniu pytań badawczych

• Unikanie wieloznacznych słów i pytań;

• Unikanie pytań naprowadzających;

• Unikanie ukrytych wariantów;

• Unikanie ukrytych założeń;

• Unikanie uogólnień i szacunków;

• Unikanie pytań „dubeltowych”;

16.Na czym polega podejście lejka przy układaniu kolejności pytań w kwestionariuszu

Na początek idą pytania szerokie, a następnie ich zakres zostaje stopniowo zwężany. Pytania powinny być ułożone również w logicznym porządku. Oznacza to potrzebę unikania nagłych zmian tematu i skoków z tematu na temat. Czasami niezbędne są przejściowe rozwiązania w celu wygładzenia przepływu pytań przy zmianie tematu. Czasami proste wstawienie odpowiedniego pytania filtrującego dobrze służy temu celowi, chociaż najczęściej stosowanym sposobem przy zmianie tematu jest włączenie krótkiego wyjaśnienia.

17.Scharakteryzuj skalę graficzną

Używając graficznej skali oceny, badani wskazują swoją ocenę przez zaznaczenie odpowiedniego punktu na linii biegnącej od jednego skrajnego stanu cechy do przeciwległego. Możliwe są różne odmiany. Linia może przebiegać pionowo lub poziomo; może być niecechowana i cechowana; jeśli będzie cechowana, podziały mogą być nieliczne lub liczne. Jedną z wielkich zalet graficznych skal oceny jest łatwość ich budowy i użycia. Stwarzają one możliwość precyzyjnych rozróżnień i w tym względzie jedynym ograniczeniem są zdolności różnicowania po stronie oceniającego.

18.Wymień kroki składające się na procedurę tworzenia doboru próby

• Zdefiniowanie populacji;

• Zdefiniowanie zakresu doboru próby;

• Określenie procedury doboru próby;

• Określenie wielkości próby;

• Dobór elementów próby;

• Zebranie danych z wyznaczonych elementów;

19.Omów trzy typy prób nielosowych

Próby wygodne-poszczególne ich składowe trafiają do próby „przypadkiem”-akurat znajdują się w punkcie, w którym zbierana jest informacja na potrzeby studium. Problemem jest to, że nie można stwierdzić, czy uczestniczące elementy są reprezentatywne dla docelowej populacji.

Próby uznaniowa-elementy próby są dobierane celowo, gdyż oczekuje się, że mogą one służyć celowi badania.

Próby kwotowe-mają zapewnić reprezentatywność w drodze takiego doboru jej elementów, by udziały elementów próby wykazujących pewne istotne cechy były w przybliżeniu takie same, jak udziały elementów wykazujących te cechy w populacji generalnej.

20.Omów kryteria jakie powinien spełniać raport z badań

Pełność-raport jest pełny, jeśli dostarcza wszystkich informacji potrzebnych czytelnikom w zrozumiałym dla nich języku. Oznacz to, że piszący musi nieustannie zastanawiać się, czy w raporcie podjęto wszystkie pytania postawione w wyjściowym badaniu.

Dokładność-kolejne kryterium pisania; raport może wywołać nieścisłości ze względu na brak dbałości w operowaniu danymi, brak logiki w zrozumieniu lub niezręczne formułowanie myśli. Nieścisłości powstają również z powodu błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, dotyczących czasu, zgodności podmiotu, orzeczenia, itd.

Jasność-jest prawdopodobnie wymogiem dobrego pisania naruszanym częściej niż wszystkie pozostałe. Jest wynikiem jasnego i logicznego myślenia i precyzyjnego wyrażania myśli.

Zwięzłość-piszący musi dokonać świadomej selekcji jego zawartości. Prowadzący musi unikać prób zrobienia na czytającym wrażenia ogromem zgromadzonego materiału. Jeżeli coś nie odnosi się bezpośrednio do tematu, powinno być pominięte. Piszący raport musi również unikać zbyt długich opisów powszechnie znanych metod.