1.Zdefiniuj badania marketingowe Badania marketingowe-funkcja, wiążąca konsumenta, klienta i opinię publiczną z menedżerem marketingu poprzez informację-informację wykorzystywaną do: identyfikowania i definiowania marketingowych szans i zagrożeń; tworzenia, doskonalenia i oceny działań marketingowych; monitorowania wyników marketingu i poprawy zrozumienia marketingu jako procesu. Badanie marketingowe określa informację niezbędną dla zajęcia się tymi sprawami; projektuje metodę gromadzenia informacji, kieruje i wdraża proces zbierania danych; analizuje wyniki; komunikuje wnioski i ich implikacje. 2.Wymień etapy procesu badawczego • Formułowanie problemu • Określenie projektu badania • Metody i formy zbierania danych • Projektowanie próby i zbieranie danych • Analiza i interpretacja danych • Przygotowanie sprawozdania z badań 3.Omów trzy typy projektów badań Badanie eksploracyjne-główny akcent spoczywa na odkryciu idei i rozpoznania. Badanie opisowe-określa częstotliwość występowania jakiegoś zjawiska albo znalezienie związków pomiędzy dwiema zmiennymi. Studium opisowe kieruje się zazwyczaj hipotezą. Badanie przyczynowe-zajmuje się określeniem zależności przyczynowo-skutkowych. Studia przyczynowe przybierają zazwyczaj formę eksperymentów, ponieważ eksperymenty najlepiej pasują do określenia przyczyn i skutków. 4.Czym jest hipoteza? Hipoteza jest wypowiedzią, która określa sposób powiązania dwóch (lub większej liczby) poddających się pomiarowi zmiennych. Dobra hipoteza niesie ze sobą jasne implikacje dla testowania określonych zależności. We wczesnych etapach badania zazwyczaj nie dysponujemy wystarczającym zrozumieniem problemu, by móc formułować konkretną hipotezę. 5.Do jakich celów używane jest studium eksploracyjne • Sformułowanie problemu dla dokładniejszego zbadania lub dla opracowania hipotez; • Ustalenie priorytetów do dalszego badania; • Zebranie informacji na temat praktycznych problemów prowadzenia badania określonych hipotez; • Zwiększenie stopnia poznania problemu przez analityka; • Wyjaśnienie pojęć; 6.Omów 4 typy studiów poznawczych Poszukiwanie literatury-może objąć literaturę teoretyczną, handlową lub-dość często-publikowane statystyki. Rodzaj przeszukiwanej literatury zależy od typu problemu, który jest badany. Przegląd doświadczeń-pozwala pozyskać i wykorzystać wiedzę i doświadczenie osób znających ogólnie przedmiot analizy. Zogniskowane wywiady grupowe-najczęściej wykorzystywane techniki w badaniach marketingowych; wykazują swoją użyteczność dla różnych celów, takich jak: konstruowanie hipotez, dostarczanie informacji przydatnych w...