Anarchizm, czyli idea postulująca zniesienie państwa, jako głównego sprawcy ucisku ludzi, jest jedną z najbardziej radykalnych w swoich założeniach doktryną polityczną. Generalnie większość ludzi twierdzi, że umie się na jego temat wypowiedzieć. Tymczasem tak naprawdę wiedza na temat ideałów anarchistycznych w społeczeństwie polskim i nie tylko, jest bardziej niż znikoma. Pojęcie anarchizmu w świadomości przeciętnego Polaka ma jednoznacznie pejoratywne zabarwienie. Kojarzy się ono najczęściej z bezprawiem i chaosem. Generalnie członkowie naszego społeczeństwa dostrzegając tylko negatywne cechy potocznie rozumianej anarchii, nie znają i nie zauważają pozytywnych stron tej doktryny. A jest to przecież myśl piękna, postulująca afirmację wszystkich najszczytniejszych i najwartościowszych ideałów całej ludności, takich jak: wolność, równość i braterstwo. Jej realizacja ma faktycznie doprowadzić do powstania raju na ziemi, do egzystencji człowieka we wspólnocie, w harmonii z ludźmi i przyrodą. Do powrotu do naturalnego stanu przedpaństwowego, do utraconego Edenu. Dlatego też, a jest to doktryna różnorodna i złożona, warto się nią zainteresować. Ujawnienie się, pierwszy raz po II wojnie światowej, ruchu anarchistycznego w Polsce przypadło na bardzo burzliwy okres naszych dziejów najnowszych; na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, czas rozpadu starego reżimu i szczytu w społeczeństwie fali nastrojów rewolucyjnych. Działaniami o charakterze anarchistycznym były wówczas demonstracje i happeningi organizowane przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Od tego momentu idea anarchistyczna stale, miej lub bardziej intensywnie pojawia się w życiu współczesnego, polskiego społeczeństwa. Praca ta jest pewną konfrontacją anarchistycznego ideału z naukowym jego opisem, na gruncie doktryn politycznych. Ramy chronologiczne tej pracy są w zasadzie nieograniczone. Sięgając początków dziejów ludzkości i gatunku homo sapiens, po chwilę obecną; od prawspóloty pierwotnej po dzień dzisiejszy. Wynika to z tego, iż człowiek przed powstaniem państwa żył w stanie anarchicznym (jakby naturalnej, pierwotnej anarchii). W późniejszych jego dziejach, już pod jarzmem państwa, idea powrotu do tego raju wolności przewijała się stale w świadomości i myśli ludzkiej, żeby w końcu rozkwitnąć w doktrynie anarchistycznej. W czasach nam współczesnych anarchizm jest wciąż ideą żywą i rozpalającą umysły wielu ludzi oraz budzącą ciągle wiele kontrowersji. Mimo tego, że współczesny ruch anarchistyczny znajduje się zupełnie na marginesie polskiego życia politycznego, to warto przyjrzeć...