Służby specjalne w Polsce. Służby specjalne to instytucje państwowe, które prowadzą działania i operacje o charakterze niejawnym wewnątrz kraju. Służby, które prowadzą takie działania poza granicami kraju nazywane są służbami tajnymi. Głównym celem działalności tych instytucji jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa i osób w nim mieszkających. Historia Służby specjalne II Rzeczypospolitej (1918-1939) Biuro Wywiadowcze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wydział Informacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Inspektorat Defensywy Politycznej przy Komendzie Głównej Policji Państwowej (IDP KGPP) Oddział II Sztabu Generalnego WP – wywiad i kontrwywiad wojskowy Biuro Szyfrów – Wywiad Radiowy i Kryptologia Polskie służby specjalne podczas II wojny światowej Oddział II Sztabu Naczelnego Wodza PSZ Oddział II Komendy Głównej SZP/ZWZ/AK Służby specjalne Polski Ludowej (1944-1990) Resort Bezpieczeństwa Publicznego, RBP – (1944-1945) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, MBP – (1945-1954) Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Kds.BP – (1954-1956) nazwa analogiczna do KGB Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Służba Bezpieczeństwa MSW Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wywiad zagraniczny Departament II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kontrwywiad Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW - (1982-1989) koordynacja działań przeciwko opozycji Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1945-1951) Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1951-1990) Agenturalny Wywiad Operacyjny, AWO Główny Zarząd Informacji, GZI (WP/MON/Kds.BP) – (1945-1957) Wojskowa Służba Wewnętrzna MON, WSW MON (1957-1990) Służby specjalne III Rzeczypospolitej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2002r. (ABW), Agencja Wywiadu od 2002r. (AW), Centralne Biuro Antykorupcyjne od 2006r. (CBA), Służba Kontrwywiadu Wojskowego od 2006r. (SKW), Służba Wywiadu Wojskowego od 2006r. (SWW), Obecnie zlikwidowane: Urząd Ochrony Państwa (UOP) istniał do 29 czerwca 2002, zastąpiony przez ABW i AW, Wojskowe Służby Informacyjne (WSI) istniały do 30 września 2006, zastąpione przez SKW i SWW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Działa na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, przeciwdziała terroryzmowi oraz zajmuje się kontrwywiadem a w szczególności: 1) rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa, 2) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania...