Temat: Wpływ zagrożeń informacyjnych na bezpieczeństwo narodowe. Bezpieczeństwo i zagrożenie są ze sobą nierozerwalnie związane. Stanowią przeciwległy punkt oceny zjawisk społecznych. Poczucie bezpieczeństwa uzależnione jest od nie istnienia zagrożenia, zaś jego istnienie powoduje obniżenie poczucia bezpieczeństwa lub wręcz jego brak. W miarę intelektualnego rozwoju i politechnizacji życia informacje zaczęły nabierać coraz większych wartości. Ich posiadanie stało się warunkiem lepszej i bezpieczniejszej egzystencji. Na tym też tle pojawiła się konkurencja. Informacje zaczęto coraz bar-dziej chronić jako dobro materialne. Chęć stworzenia sobie podobnych do innych lub lepszych warunków życia stworzyła potrzebę zdobywania informacji. Zrodził się zatem swoisty rodzaj walki – jedni, możliwymi dla siebie sposobami, dążą do zdobycia informacji, a drudzy – z podobnym zaangażowaniem – starają się im to udaremnić. W postępowaniu takim występuje sprzeczność celów i działań, czyli najbardziej dystynktywnych cech, które kojarzą się z desygnatem pojęcia ,,walka”. Można by powiedzieć, że przedmiotem tej walki stała się informacja, a narzędziami – wszelkie środki dostosowane do jej zdobywania, zakłócania i obrony. Taka walkę nazywamy „walką informacyjną”. W zasadzie dokonano nowego zdefiniowania tego pojęcia. Za Ivanem Goldbergiem przytacza ją dr Paweł Soroka w cytowanym tu artykule Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Według Goldberga wojna informacyjna jest to ofensywne lub defensywne użycie informacji i systemów informacyjnych oraz sieci komputerowych do przerwania lub zniszczenie sieci informacyjnych przeciwnika, jego baz danych i sieci komputerowych. Współcześnie walka informacyjna angażuje też media, które w sposób dla siebie nieświadomy mogą być wykorzystywane przez przeciwnika jako narzędzia wojny informacyjnej. Szczególnie dogodne do tego warunki istnieją w państwach demokratycznych, gdzie wolna prasa, goniąc za sensacjami dnia codziennego, jest niezwykle podatna na dezinformowanie i błyskawiczne rozprzestrzenianie wszelkich informacji, które mogą przynosić korzyści określonemu przeciwnikowi. Wobec czego automatycznie może stać się niepostrzeżenie źródłem informacji. Każdy posiada informacje, skrzętnie ukrywane przed otoczeniem, a zarazem każdy chciałby posiąść informacje innych, choćby dla własnego bezpieczeństwa. Dlatego w przypadku państwa, gdzie zbiory tajemnic i zapotrzebowań na informacje rozrastają się, liczba elementarnych tajemnic a zarazem zapotrzebowań na informacje jest przeogromna i znaczeniowo niezmiernie złożona. Z tego też...