SPIS TREŚCI 1. Wstęp.......................................................................................................... 2. Charakterystyka programu ….................................................................... 3. Cele kształcenia ….................................................................................... 4. Treści kształcenia....................................................................................... 5. Formy realizacji …..................................................................................... 6. Oczekiwane osiągnięcia …........................................................................ 7. Ewaluacja ….............................................................................................. WSTĘP „Jak można inaczej -rozwijanie mowy i myślenia poprzez metody aktywizujące” Inspiracją do podjęcia przez nas tematu „Jak można inaczej – rozwijanie mowy i myślenia poprzez metody aktywizujące” było głębokie przekonanie o niezastąpionym wpływie słowa żywego na rozwój dziecka. Ważnym zadaniem przedszkola jako placówki opiekuńczo – wychowawczej jest to, aby w atmosferze odpowiedzialności i kreatywności kształtować jednostkę do rozwiązywania problemów, potrafiącą wyrażać siebie, swoje zdanie, poglądy, uczucia oraz pomysły przy użyciu własnej spontaniczności i wyobraźni. Dziecko od początku jest kreatywne. Potrafi podjąć działania w nowych sytuacjach, stosując znane rozwiązania. Chcąc uzyskać efekt uaktywnienia dziecka, nie wystarczy kierować jego rozwojem i dostarczyć bazy informacyjnej. Należy uświadomić mu, że posiada określony potencjał, który może wykorzystać. Trzeba wyrobić w dziecku zdolność samooceny i samoakceptacji, potrzebę poszukiwań kształtu własnej osobowości, umiejętność czerpania radości z efektów swych działań. Kształcenie języka i myślenia dziecka poprzez metody aktywizujące jest naturalnym sposobem przygotowania go do roli człowieka umiejącego komunikować własne potrzeby i opinie. Poziom rozwoju języka w dużej mierze determinuje możliwości człowieka, umożliwia mu zdobywanie wiedzy, rozwój myślenia, zdobywanie doświadczeń. Metody aktywizujące w kształceniu to grupa metod umożliwiającą wyzwalanie wielostronnej aktywności uczniów w procesie dydaktycznym. Ich stosowanie jest niezbędne na każdym etapie edukacji. Jednak w przedszkolu mają wartość nie do przecenienia i nie do nadrobienia w przyszłości. Pozwalają osadzać procesy uczenia się w kontekście osobistej wiedzy dziecka. Opisywane w naszym programie metody pracy są ściśle powiązane z treściami zawartymi w postawie programowej wychowania...