Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Do najważniejszych interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej należy zapewnienie bezpieczeństwa państwa, oraz jego obywateli. Bezpieczeństwo narodowe to zdolność państwa i jego społeczeństwa do zapewnienia warunków jego istnienia i rozwoju, integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej, oraz odpowiedniej jakości życia. Strategia Bezpieczeństwa natomiast to sposoby tworzenia i stosowania skutecznych systemów reagowania na wszelkie zagrożenia dla osiągnięcia długofalowych celów. Aby państwo mogło zapewnić sobie trwanie, tożsamość, funkcjonowanie i swobody rozwojowe musi umieć wykorzystywać szanse, podejmować wyzwania, redukować ryzyko, oraz eliminować wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia. W rozpoczętym nowym stuleciu Polska wydaje się krajem bezpiecznym. Zawdzięczamy to głębokim przemianom geopolitycznym, jakie dokonały się pod koniec XX wieku w Europie, do których my Polacy, znacząco się przyczyniliśmy. Następnie wstępując do NATO i Unii Europejskiej zagwarantowaliśmy sobie nienaruszalność granic, integralność terytorium, uzyskaliśmy szanse cywilizacyjnego rozwoju, oraz pełnego uczestnictwa w europejskiej i globalnej społeczności międzynarodowej. Należy jednak zawsze pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze, a porządek międzynarodowy co jakiś czas zmienia swą formę. Ta cykliczna zmienność powoduje wzmożony wysiłek państwa, by zapewnić bezpieczeństwo Polsce nie tylko dzisiaj, ale także w przyszłości. Obecnie Polska jest suwerennym i demokratycznym państwem w Europie Środkowej o znaczącym potencjale demograficznym, politycznym, wojskowym i ekonomicznym. W miarę możliwości realizuje swoje interesy narodowe i aspiracje obywateli do bezpiecznego i godnego życia w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu. Stara się tworzyć warunki dla osiągania dobrobytu przez swoich obywateli przy poszanowaniu prawa i demokratycznych wartości. Zarazem chce wnieść wkład do utrwalenia wspólnych wartości i rozwoju mechanizmów współpracy w ramach Unii Europejskiej, w przestrzeni euroatlantyckiej i w skali globalnej, celem zagwarantowania trwałego bezpieczeństwa światowego. Dziś Polska działa w złożonym i rozbudowanym środowisku międzynarodowym. Jako państwo członkowskie silnych politycznie, militarnie i gospodarczo organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – staje się coraz bardziej liczącym się uczestnikiem współpracy międzynarodowej. Członkostwo w NATO i UE oraz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi zapewniły Polsce wysoki poziom bezpieczeństwa i stały się jednym z...